2558/2559 north northeast central east south 2549/2550 2551/2552 2553/2556

จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กำแพงเพชร 2559 2556 2552 2550
2.เชียงราย 2559 2555 2552 2550
3.เชียงใหม่ 2558 2553 2551 2549
4.ตาก 2559 2555 2552 2550
5.นครสวรรค์ 2559 2555 2552 2550
6.น่าน 2559 2555 2552 2550
7.พะเยา 2558 2555 2552 2550
8.พิจิตร 2559 2556 2552 2550
9.พิษณุโลก 2559 2556 2552 2550
10.เพชรบูรณ์ 2559 2555 2552 2550
11.แพร่ 2559 2555 2552 2550
12.แม่ฮ่องสอน 2559 2556 2552 2550
13.ลำปาง 2559 2556 2552 2550
14.ลำพูน 2558 2553 2551 2549
15.สุโขทัย 2559 2556 2552 2550
16.อุตรดิตถ์ 2559 2555 2552 2550
17.อุทัยธานี 2558 2554 2552 2550
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2017 23:48 
 จำนวนผู้เข้าชม Website counter
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409 ต่อ 2206  e-mail : olp_3@ldd.go.th 
© Copyright 2013 All Rights Reserved.