จังหวัด

ปี ที่สำรวจ

1.กำแพงเพชร 2564 2561 2559 2556
2.เชียงราย 2563 2561 2559 2555
3.เชียงใหม่ 2564 2561 2558 2553
4.ตาก 2564 2561 2559 2555
5.นครสวรรค์ 2563 2561 2559 2555
6.น่าน 2564 2561 2559 2555
7.พะเยา 2563 2561 2558 2555
8.พิจิตร 2563 2561 2559 2556
9.พิษณุโลก 2564 2561 2559 2556
10.เพชรบูรณ์ 2563 2561 2559 2555
11.แพร่ 2563 2561 2559 2555
12.แม่ฮ่องสอน 2564 2561 2559 2556
13.ลำปาง 2564 2561 2559 2556
14.ลำพูน 2563 2561 2558 2553
15.สุโขทัย 2564 2561 2559 2556
16.อุตรดิตถ์ 2563 2561 2559 2555
17.อุทัยธานี 2563 2561 2558 2554
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15-11-2023 

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409.   e-mail : amonrats@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved.