นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร
ผู้อำนวยการ
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

2553/2556 north northeast central east south 2549/2550 2551/2552 2558/2559
 
 
 
Please select an item.
Please select an item.

ภูเก็ต กระบี่ นครปฐม นครนายก สิงห์บุรี สตูล นนทบุรี แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศร๊ธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง นครนายก ปทุมธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมา ลพบุรี สุพรรณบุรี กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา ภูเก็ต สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร สมุทรสงคราม อ่างทอง สิงห์บุรี กาฬสินธุ์

Zoning
ระบบรองรับการแสดงผลได้ดี ผ่าน Google Chome และ Mozilla Firefox
 •    ผลการสำรวจการใช้ที่ดิน   
 •    สรุปการใช้ที่ดิน...ประเทศไทย   
 • การขอรับบริการข้อมูลทางแผนที่
 • รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

                 รายงานผลการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่การใช้ที่ดิน                   

          1. ภาคเหนือ

          2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          3. ภาคกลาง

          4. ภาคตะวันออก

          5. ภาคใต้

 • ขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการข้อมูล
 • อัตราค่าบริการข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1

          หน่วยงานที่ขอรับบริการ แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ระบุวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน และขอบเขตพื้นที่โครงการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ และให้ลงนามหนังสือโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

          ถ้าเป็นนิสิต นักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่ ต้องนำโครงร่างวิทยานิพนธ์มาประกอบด้วย

        
                    

ขั้นตอนที่ 2

 
          นำส่งหนังสือขอรับบริการมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น2) เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
นำเสนอขออนุมัติให้บริการ  และเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว กรมฯ จะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดเตรียมข้อมูลให้ผู้ขอรับบริการ

                    

ขั้นตอนที่ 3

          กรมฯ ทำหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานที่ขอรับบริการ ภายใน 15 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 4 กรณีมีค่าใช้จ่าย

          กรณีมีค่าใช้จ่าย       

          หน่วยงานที่ขอรับบริการนำหนังสืออนุมัติมายื่นที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (ชั้น6) และให้ชำระเงิน
ณ กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน
          นำใบเสร็จรับเงินและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับข้อมูล  มารับข้อมูลได้ที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมกรอกเอกสารใบสั่งซื้อข้อมูล และแบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ขั้นตอนที่ 4 กรณีขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

          กรณีขอความอนุเคราะห์ข้อมูล       

          1. หน่วยงานที่ขอรับบริการ นำหนังสืออนุมัติมายื่นที่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (ชั้น6)
          2. นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับข้อมูล  มารับข้อมูลได้ที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กนผ.
          3.
พร้อมกรอกเอกสารใบขอรับบริการ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
         

ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานภายในกรมฯ

          1. หน่วยงานภายในกรมฯ แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึง ผอ.กนผ.
          2. นำส่งหนังสือที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เพื่อขออนุมัติ
          3. ผอ.กนผ. อนุมัติ และแจ้งกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินเพื่อจัดเตรียมข้อมูล
          4. ฝ่ายบริหารทั่วไปทำบันทึกแจ้งกลับหน่วยงานที่ขอข้อมูลทราบ
          5. นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับข้อมูล  มารับข้อมูลได้ที่กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กนผ.
          6. พร้อมกรอกเอกสารใบขอรับบริการ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

    
รายการราคาข้อมูลการใช้ที่ดินเชิงเลข

ลำดับ

รายการข้อมูลการใช้ที่ดิน

หน่วยงานราชการ
สถานศึกษา
และนิสิต นักศึกษา 

บุคคลทั่วไป
และเอกชน

     1. ข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัด พ.ศ. 2543-2545      ชั้นข้อมูลละ 1,500 บาท
ชั้นข้อมูลละ 3,000 บาท
     2. ข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัด พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
ชั้นข้อมูลละ 2,500 บาท
ชั้นข้อมูลละ 5,000 บาท
     3. ข้อมูลการใช้ที่ดินรายภาค พ.ศ. 2549-2550
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ไม่คิดมูลค่า
     4.
ข้อมูลการใช้ที่ดินรายภาค พ.ศ. 2551-2552
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ไม่คิดมูลค่า
     5. 
ข้อมูลการใช้ที่ดินรายภาค พ.ศ. 2553-2556
ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ไม่คิดมูลค่า


หมายเหตุ การขออนุเคราะห์ข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถให้ได้ในกรณี ดังนี้

      1. ให้ความอนุเคราะห์กับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ โดยจะให้ความอนุเคราะห์เฉพาะในโครงการและระยะเวลาตามที่บันทึกความร่วมมือกำหนดเท่านั้น
      2. นักศึกษา หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ที่ไม่ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ได้ไม่เกิน 2 ชั้นข้อมูลเท่านั้น (1 จังหวัด 1ปี = 1 ชั้นข้อมูล) โดยต้องส่งรายละเอียดโครงการวิจัยหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ มาพร้อมกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และเมื่อดำเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้วต้องจัดส่งรายงานฉบับเต็มให้กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
11 กุมภาพันธ์ 2557

       

 • ปี 2558
 • ปี 2556
 • ปี 2555
 • ปี 2554
 • ปี 2553

  ปี 2558

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2558

       3. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558

       4. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2558

     

  ปี 2556

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2556

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2556

     

       ปี 2555

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2555

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555

       3. รายงานสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2555  

       4. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2555

      

       ปี 2554

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2554

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2554

       3. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2554

       4. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2554

       5. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2554

       6. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2554

       7. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2554

       8. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2554

       9. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554

       10. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554

       11. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2554

  

       ปี 2553

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2553

       3. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2553

       4. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2553

       5. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2553

       6. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2553

       7. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2553

       8. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2553

       9. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2553

       10. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553

       11. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2553

                 การคำนวณเนื้อที่ในตารางการใช้ที่ดินรายจังหวัด จะคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักจากเนื้อที่จังหวัดจากกรมแผนที่ทหาร (อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522) และกรมการปกครอง (ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555)

 

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409 ต่อ 2206  
e-mail : olp_3@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved. 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26-03-2020