นางสาวอมรรัตน์ สระเพ็ชร
ผู้อำนวยการ
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

north northeast central east south
Please select an item.
Please select an item.

นครนายก

Zoning
ระบบรองรับการแสดงผลได้ดี ผ่าน Google Chome และ Mozilla Firefox
  •    ผลการสำรวจการใช้ที่ดิน   
  •    สรุปการใช้ที่ดิน...ประเทศไทย   
  • รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

                 รายงานผลการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่การใช้ที่ดิน                   

          1. ภาคเหนือ

          2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          3. ภาคกลาง

          4. ภาคตะวันออก

          5. ภาคใต้

  • ปี 2563-2564
  • ปี 2560-2562
  • ปี 2558-2559
  • ปี 2556
  • ปี 2555
  • ปี 2554
  • ปี 2553

  ปี 2558 - 2559

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2558  

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2558  

       3. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2558  

       4. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ. 2558  

       6. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2559  

     

       5. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2559

       6. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2559  

     

       ปี 2554

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2554  

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2554  

       3. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2554  

       4. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2554  

       5. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2554  

       6. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2554  

       7. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2554  

       8. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสระบุรี ปี พ.ศ. 2554  

       9. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2554  

       10. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2554  

       11. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2554  

  

       ปี 2553

       1. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553  

       2. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2553  

       3. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2553  

       4. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2553  

       5. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ. 2553  

       6. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2553  

       7. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2553  

       8. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2553  

       9. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. 2553  

       10. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2553  

       11. รายงานสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2553  

                 การคำนวณเนื้อที่ในตารางการใช้ที่ดินรายจังหวัด จะคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักจากเนื้อที่จังหวัดจากกรมแผนที่ทหาร (อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522) และกรมการปกครอง (ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555)

จำนวนผู้เข้าชม

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว ขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร. 0-2579-1409.   e-mail : amonrats@ldd.go.th
© Copyright 2018 All Rights Reserved. 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 4-04-2022