สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดน่าน  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                141,908             1.99
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                                 8,696                        0.12
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                       89                            -  
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                               96,712                        1.35
U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                 8,711                        0.12
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               17,824                        0.25
U401  สนามบิน                                    644                        0.01
U405  ถนน                                    813                        0.01
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    403                        0.01
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                                   2,128                        0.03
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 1,073                        0.02
U600  สถานที่ร้าง                                        47                            -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  1,152                        0.02
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                 1,926                        0.03
U603  สุสาน ป่าช้า                                   1,621                        0.02
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                        69                            -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,571,090            35.85
A1  พื้นที่นา                     231,413                 3.23
A100  นาร้าง                                       985                        0.01
A101  นาข้าว                            229,270                        3.20
 A101+A202   นาข้าว+ข้าวโพด                                 1,118                        0.02
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                                       40                            -  
A2  พืชไร่                     549,791                 7.66
A200  ไร่ร้าง                                 46,761                        0.65
A202  ข้าวโพด                            491,454                        6.85
A204  มันสำปะหลัง                                    807                        0.01
A205  สับปะรด                                         10                            -  
A206  ยาสูบ                                    992                        0.01
A210  ถั่วลิสง                                       59                            -  
A216  ข้าวไร่                                 3,919                        0.06
A222  ขิง                                       67                            -  
A223  กะหล่ำปลี                                 5,707                        0.08
A229  พริก                                       15                            -  
A3  ไม้ยืนต้น                     470,222                 6.55
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                         27                            -  
A302  ยางพารา                              328,653                        4.58
A303  ปาล์มน้ำมัน                                   2,403                        0.03
A304  ยูคาลิปตัส                                    537                        0.01
A305  สัก                            132,326                        1.85
A306  สะเดา                                         51                            -  
A312  กาแฟ                                 1,817                        0.03
A314  หม่อน                                       69                            -  
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                 3,888                        0.05
A318  จามจุรี                                    345                            -  
A322  กฤษณา                                       39                            -  
A323  ตะกู                                       67                            -  
A4  ไม้ผล                     205,202                 2.86
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                 1,781                        0.03
A401  ไม้ผลผสม                                 35,860                        0.50
A402  ส้ม                                    811                        0.01
A403  ทุเรียน                                         40                            -  
A404  เงาะ                                   1,493                        0.02
A405  มะพร้าว                                         16                            -  
A406  ลิ้นจี่                               48,524                        0.68
A407  มะม่วง                               19,918                        0.28
A408  มะม่วงหิมพานต์                                   2,000                        0.03
A411  กล้วย                                      262                            -  
A412  มะขาม                               23,425                        0.33
A413  ลำไย                                  70,212                        0.98
A414  ฝรั่ง                                       72                            -  
A415  มะละกอ                                     124                            -  
A416  ขนุน                                       50                            -  
A417  กระท้อน                                    142                            -  
A418  ชมพู่                                       12                            -  
A422  มะนาว                                      350                            -  
A425  มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                       40                            -  
A426  แก้วมังกร                                       18                            -  
A427  ส้มโอ                                       52                            -  
A5  พืชสวน                         1,339                 0.02
A502  พืชผัก                                   1,273                        0.02
A511  หวาย                                       66                            -  
A6  ไร่หมุนเวียน                  1,111,541                15.51
A600  ไร่ร้าง                              411,943                        5.75
A602  ข้าวโพด                            627,903                        8.76
A616  ข้าวไร่                               71,695                        1.00
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           915                 0.01
A700  โรงเรือนร้าง                                       32                            -  
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                      265                            -  
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    189                            -  
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                     388                        0.01
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                        41                            -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            216                     -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    216                            -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           451                 0.01
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                    451                        0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             4,381,520            61.12
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 6,817                        0.10
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            577,907                        8.06
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            104,370                        1.46
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                         3,687,570                     51.43
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                                   4,856                        0.07
W  พื้นที่น้ำ                 52,228             0.72
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               24,588                        0.34
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                                 2,011                        0.03
W201  อ่างเก็บน้ำ                                23,224                        0.32
W202  บ่อน้ำในไร่นา                                   2,246                        0.03
W203  คลองชลประทาน                                     159                            -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 23,399             0.32
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                      884                        0.01
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               19,426                        0.27
M103  ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                       99                            -  
M201  พื้นที่ลุ่ม                                    487                        0.01
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                    179                            -  
M301  เหมืองแร่                                      458                        0.01
M302  บ่อลูกรัง                                          40                            -  
M303  บ่อทราย                                    114                            -  
M304  บ่อดิน                                     583                        0.01
M401  พื้นที่กองวัสดุ                                       41                            -  
M403  ที่หินโผล่                                         31                            -  
M405  พื้นที่ถม                                    1,036                        0.01
M701  ที่ทิ้งขยะ                                             21                            -  
รวมทั้งหมด            7,170,045          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,170,045 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง