สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               306,129        3.93
 U101   ตัวเมืองและย่านการค้า                               28,818              0.37
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    782              0.01
 U201    หมู่บ้านบนพื้นราบ                            205,529              2.62
 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                 2,702              0.04
 U300   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                                       61                   -  
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                               38,776              0.50
  U401   สนามบิน                                    399              0.01
 U402   สถานีรถไฟ                                       14                   -  
 U405   ถนน                                 6,904              0.09
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                    484              0.01
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                               13,872              0.18
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                    760              0.01
 U600   สถานที่ร้าง ( รีสอร์ทร้าง, ค่ายเยาวชนร้าง )                                    374              0.01
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,890              0.02
 U602   รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                                    620              0.01
 U603   สุสาน  ป่าช้า                                 2,786              0.04
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                                    230                   -  
 U701   สนามกอล์ฟ                                 1,128              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,744,468      22.26
A1 นาข้าว                    619,759          7.91
 A100   นาร้าง                                 7,015              0.09
 A101    นาข้าว                            611,041              7.80
 M201+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                 1,703              0.02
A2  พืชไร่                     612,517          7.82
 A200   ไร่ร้าง                               32,043              0.41
 A201   พืชไร่ผสม                                    296                   -  
 A202   ข้าวโพด                            428,671              5.47
 A203   อ้อย                               35,800              0.46
 A204   มันสำปะหลัง                               66,619              0.85
 A205   สับปะรด                               34,979              0.45
 A206   ยาสูบ                                 1,646              0.02
 A209   ถั่วเหลือง                                       12                   -  
 A210   ถั่วลิสง                                 2,547              0.03
 A212   ถั่วดำ,ถั่วแดง                                 2,272              0.03
 A216   ข้าวไร่                                 7,146              0.09
 A222   ขิง                                       98                   -  
 A229   พริก                                    325              0.01
 A232   ข้าวไรย์                                         63                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     363,600          4.64
 A300   ไม้ยืนต้น/เสื่อมโทรม                                    259                   -  
 A301    ไม้ยืนต้นผสม                                 1,265              0.02
 A302     ยางพารา                               55,483              0.71
 A303   ปาล์มน้ำมัน                                 2,292              0.03
 A304    ยูคาลิปตัส                               23,757              0.30
 A305   สัก                            194,823              2.49
 A306   สะเดา                                    140                   -  
 A308   กระถิน                                       31                   -  
 A309   ประดู่                                       59                   -  
 A312   กาแฟ                                    330              0.01
 A313    ชา                                       49                   -  
 A314   หม่อน                                       28                   -  
 A315   ไผ่(ตง,หวานปลูกเพื่อการค้า)                                 3,519              0.04
 A318   จามจุรี                               80,841              1.03
 A322   กฤษณา                                       53                   -  
 A323   ตะกู                                    671              0.01
A4  ไม้ผล                       99,316          1.27
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,701              0.03
 A401    ไม้ผลผสม                                 9,194              0.12
 A402   ส้ม                                    539              0.01
 A404   เงาะ                                       65                   -  
 A405   มะพร้าว                                       20                   -  
 A406   ลิ้นจี่                                 3,571              0.05
 A407   มะม่วง                               21,051              0.27
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                    115                   -  
 A410   น้อยหน่า                                       14                   -  
 A411   กล้วย                                 2,886              0.04
 A412   มะขาม                                 8,065              0.10
 A413   ลำไย                               49,023              0.63
 A414   ฝรั่ง                                       53                   -  
 A415   มะละกอ                                       59                   -  
 A416   ขนุน                                       99                   -  
 A417   กระท้อน                                    163                   -  
 A418   ชมพู่                                       16                   -  
 A422   มะนาว                                 1,387              0.02
 A425   มะกอกน้ำ                                       16                   -  
 A426   แก้วมังกร                                       36                   -  
 A427   ส้มโอ                                    243                   -  
A5  พืชสวน                         2,553          0.03
 A502   พืชผัก                                 1,587              0.02
 A503   ไม้ดอก ไม้ประดับ                                       50                   -  
 A504   องุ่น                                    208                   -  
 A507   เสาวรส                                       98                   -  
 A510   นาหญ้า                                    610              0.01
A6  ไร่หมุนเวียน                       39,168          0.50
 A600   ไร่หมุนเวียนร้าง                                 9,251              0.12
 A602   ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                 24,561              0.31
 A612   ถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)                                         18                   -  
 A616   ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                     5,338              0.07
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         6,087          0.07
 A700   โรงเรือนร้าง                                    258                   -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 1,351              0.02
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                 1,672              0.02
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,873              0.02
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    933              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         1,033          0.01
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       23                   -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 1,010              0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           435          0.01
 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                    435              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             5,518,514      70.44
 F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                    538              0.01
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            689,466              8.80
 F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               87,202              1.11
 F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                         4,740,969            60.52
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                                    339                   -  
W  พื้นที่แหล่งน้ำ                106,721        1.35
 W101     แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               32,354              0.41
 W102     หนอง  บึง ทะเลสาบ                                 3,465              0.04
 W201     อ่างเก็บน้ำ                               62,889              0.80
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                                 5,732              0.07
 W203   คลองชลประทาน                                 2,281              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                157,894        2.02
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                               10,794              0.14
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               62,793              0.80
 M201   พื้นที่ลุ่ม                                 6,233              0.08
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 3,090              0.04
 M301   เหมืองแร่                               65,848              0.84
 M302   บ่อลูกรัง                                 2,626              0.03
  M303   บ่อทราย                                    724              0.01
 M304   บ่อดิน                                 3,556              0.05
 M305   พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                       27                   -  
 M401   พื้นที่กองวัสดุ                                       34                   -  
 M403   ที่หินโผล่                                       85                   -  
 M405   พื้นที่ถม                                 1,656              0.02
 M701   ที่ทิ้งขยะ                                    428              0.01
รวมทั้งหมด            7,833,726    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,833,726 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง