สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                498,428        3.97
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              45,776              0.36
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                7,487              0.06
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           287,805              2.29
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              43,119              0.34
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              72,801              0.58
U401 สนามบิน                                1,518              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                       65                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                        33                   -  
U405 ถนน                                3,449              0.03
U406 ทางรถไฟ                                   245                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    139                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                10,701              0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   961              0.01
U600 สถานที่ร้าง                                    545              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 8,934              0.07
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                5,685              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,517              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    256                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,392              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,885,988      22.95
A1 พื้นที่นา                    623,648          4.97
A100 นาร้าง                                 17,534              0.14
A101 นาข้าว                           584,044              4.65
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                9,377              0.08
A101+A202+A502 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                2,382              0.02
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                3,630              0.03
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   101                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                1,182              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      65                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                2,432              0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                2,901              0.02
A2  พืชไร่                     503,612          3.99
A200 ไร่ร้าง                                23,779              0.19
A201 พืชไร่ผสม                                49,405              0.39
A202 ข้าวโพด                           307,079              2.44
A203 อ้อย                                    983              0.01
A204 มันสำปะหลัง                                  9,729              0.08
A205 สับปะรด                                     135                   -  
A206 ยาสูบ                                    495                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                      611              0.01
A210 ถั่วลิสง                                  3,051              0.02
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                 1,064              0.01
A216 ข้าวไร่                                62,147              0.49
A217 มันฝรั่ง                                     622              0.01
A219 มันเทศ                                     204                   -  
A220 แตงโม                                     144                   -  
A223 กะหล่ำปลี                               22,784              0.18
A224 มะเขือเทศ                               10,507              0.08
A229 พริก                                10,572              0.08
A236 เผือก                                    301                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       49,779          0.40
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      13                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,496              0.02
A302 ยางพารา                                24,062              0.19
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     879              0.01
A304 ยูคาลิปตัส                                  1,866              0.02
A305 สัก                                14,702              0.12
A306 สะเดา                                        86                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       34                   -  
A308 กระถิน                                      99                   -  
A312 กาแฟ                                        13                   -  
A313 ชา                                  1,194              0.01
A314 หม่อน                                  1,551              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      59                   -  
A318 จามจุรี                                     890              0.01
A320 เปล้า                                1,685              0.01
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      30                   -  
A322 กฤษณา                                       73                   -  
A323 ตะกู                                      47                   -  
A4  ไม้ผล                     764,731          6.07
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      71                   -  
A401 ไม้ผลผสม                                45,662              0.36
A402 ส้ม                                78,738              0.63
A404 เงาะ                                     399                   -  
A405 มะพร้าว                                        36                   -  
A406 ลิ้นจี่                             113,352              0.90
A407 มะม่วง                                75,555              0.60
A409 พุทรา                                        90                   -  
A410 น้อยหน่า                                        13                   -  
A411 กล้วย                                  3,062              0.02
A412 มะขาม                                     546              0.01
A413 ลำไย                              430,858              3.43
A414 ฝรั่ง                                     144                   -  
A415 มะละกอ                                    274                   -  
A416 ขนุน                                     112                   -  
A417 กระท้อน                                     195                   -  
A418 ชมพู่                                        38                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       15                   -  
A422 มะนาว                                     353                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                               14,663              0.12
A426 แก้วมังกร                                     204                   -  
A427 ส้มโอ                                   252                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      99                   -  
A5  พืชสวน                     105,768          0.84
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   163                   -  
A501 พืชสวนผสม                                  7,119              0.06
A502 พืชผัก                                81,318              0.65
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                8,697              0.07
A504 องุ่น                                     217                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                  7,847              0.06
A507 เสาวรส                                    370                   -  
A510 นาหญ้า                                        37                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      823,198          6.55
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                             321,173              2.56
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                            180,913              1.44
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                              87,129              0.69
A609 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)                                           22                   -  
A610 ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                                   2,990              0.02
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                              183,428              1.46
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                34,651              0.28
A624 มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                                 11,680              0.09
A629 พริก(ไร่หมุนเวียน)                                   1,212              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,000          0.10
A700 โรงเรือนร้าง                                   149                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,338              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                2,000              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,228              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,285              0.02
A8  พืชน้ำ                             29              -  
A803 บัว                                        29                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,533          0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       94                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      51                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,388              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           690          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   690              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             8,821,215      70.20
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                47,178              0.38
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          2,531,166            20.14
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             197,405              1.57
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          5,951,659            47.36
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     474                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                79,808              0.64
F601 วนเกษตรสมบูรณ์(กาแฟ)                              13,525              0.11
W  พื้นที่น้ำ                127,158        1.02
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              37,450              0.30
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                4,167              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                               67,473              0.54
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                13,741              0.11
W203 คลองชลประทาน                                 4,327              0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                234,122        1.86
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                41,463              0.33
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           142,788              1.14
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      87                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              18,737              0.15
M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม                                   985              0.01
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                8,745              0.07
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                4,457              0.04
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                4,329              0.04
M301 เหมืองแร่                                  1,773              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      745              0.01
M303 บ่อทราย                                      502                   -  
M304 บ่อดิน                                 4,287              0.03
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   120                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   164                   -  
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                   222                   -  
M403 ที่หินโผล่                                     432                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   3,871              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         415                   -  
รวมทั้งหมด           12,566,911    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,566,911 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง