สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                182,595           3.74
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                             21,388                    0.44
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           137,726                    2.81
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                     30                        -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                             13,054                    0.27
U401 สนามบิน                                   229                    0.01
U405 ถนน                                2,139                    0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    157                        -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,906                    0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,043                    0.02
U600 สถานที่ร้าง                                      57                        -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    940                    0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   248                    0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     178                    0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    152                        -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   348                    0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,637,102         33.42
A1 พื้นที่นา                    740,592             15.11
A100 นาร้าง                                   1,133                    0.02
A101 นาข้าว                           720,758                 14.71
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                             10,316                    0.21
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                     674                    0.01
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                     84                        -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                7,408                    0.15
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 219                    0.01
A2  พืชไร่                     558,428             11.41
A200 ไร่ร้าง                               12,333                    0.25
A201 พืชไร่ผสม                               14,883                    0.30
A202 ข้าวโพด                           292,445                    5.97
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                2,042                    0.04
A203 อ้อย                            161,126                    3.29
A202+203 ข้าวโพด+อ้อย                                   175                    0.01
A204 มันสำปะหลัง                               44,152                    0.90
A205 สับปะรด                               29,003                    0.59
A208 ยาสูบ                                 1,216                    0.03
A209 ถั่วเหลือง                                   175                    0.01
A210 ถั่วลิสง                                     23                        -  
A216 ข้าวไร่                                     637                    0.01
A220 แตงโม                                       51                        -  
A229 พริก                                     154                    0.01
A236 เผือก                                     13                        -  
A3  ไม้ยืนต้น                     114,439              2.34
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,454                    0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     617                    0.01
A302 ยางพารา                               34,113                    0.70
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,411                    0.11
A304 ยูคาลิปตัส                                  3,609                    0.07
A305 สัก                               67,341                    1.38
A306 สะเดา                                       95                        -  
A307 สนประดิพัทธ์                                     17                        -  
A308 กระถิน                                     18                        -  
A309 ประดู่                                   203                    0.01
A312 กาแฟ                                     220                    0.01
A314 หม่อน                                     50                        -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,175                    0.02
A318 จามจุรี                                       36                        -  
A322 กฤษณา                                      40                        -  
A323 ตะกู                                     40                        -  
A4  ไม้ผล                     211,809              4.32
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   869                    0.02
A401 ไม้ผลผสม                               35,810                    0.73
A402  ส้ม                                     59                        -  
A403  ทุเรียน                             29,835                    0.61
A404 เงาะ                                     184                        -  
A405 มะพร้าว                                     340                    0.01
A406 ลิ้นจี่                                       89                        -  
A407 มะม่วง                                  8,433                    0.17
A408 มะม่วงหิมพานต์                              37,940                    0.78
A409 พุทรา                                   158                        -  
A410 น้อยหน่า                                       23                        -  
A411 กล้วย                               15,655                    0.32
A412 มะขาม                               33,608                    0.69
A413 ลำไย                                   3,181                    0.07
A414 ฝรั่ง                                       70                        -  
A415 มะละกอ                                      68                        -  
A416 ขนุน                                       64                        -  
A417 กระท้อน                                     120                        -  
A418 ชมพู่                                      17                        -  
A419 มังคุด                                   155                        -  
A420 ลางสาด ลองกอง                              41,500                    0.85
A422 มะนาว                                     103                        -  
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                     10                        -  
A426 แก้วมังกร                                     145                        -  
A427 ส้มโอ                                   123                        -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                3,250                    0.07
A5  พืชสวน                        6,980              0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                     75                        -  
A502 พืชผัก                                  6,653                    0.14
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   211                    0.01
A504 องุ่น                                       26                        -  
A505 พริกไทย                                     15                        -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                        3,119              0.06
A700 โรงเรือนร้าง                                     35                        -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     457                    0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,014                    0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    644                    0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    969                    0.02
A8  พืชน้ำ                           589 0.01
A803 บัว                                     589                    0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            681              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   681                    0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           465              0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   465                    0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,795,005         57.05
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  4,457                    0.09
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             338,506                    6.91
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               58,691                    1.20
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          2,380,711                 48.59
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                               12,640                    0.26
W  พื้นที่น้ำ                223,263           4.55
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             32,968                    0.67
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                             14,774                    0.30
W201 อ่างเก็บน้ำ                            166,005                    3.39
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  6,447                    0.13
W203 คลองชลประทาน                                 3,069                    0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 61,155           1.24
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  1,351                    0.03
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                             53,966                    1.10
M201 พื้นที่ลุ่ม                                2,919                    0.06
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                     13                        -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                     75                        -  
M301 เหมืองแร่                                  1,161                    0.02
M302 บ่อลูกรัง                                        10                        -  
M303 บ่อทราย                                        94                        -  
M304 บ่อดิน                                 1,031                    0.02
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                     14                        -  
M403 ที่หินโผล่                                       51                        -  
M405 พื้นที่ถม                                      377                    0.01
M601 หาดทราย                                     15                        -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                           78                        -  
รวมทั้งหมด            4,899,120        100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 7,838.592 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง