สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงราย  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                431,525        5.95
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              41,036              0.56
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   723              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           268,936              3.69
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              31,014              0.43
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              37,754              0.52
U401 สนามบิน                                3,448              0.05
U404 ท่าเรือ                                   442              0.01
U405 ถนน                                6,998              0.10
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    102                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                11,683              0.16
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,598              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                    457              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 9,511              0.13
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                6,210              0.09
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,490              0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    358              0.01
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                   195                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,570              0.08
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,735,409      51.14
A1 พื้นที่นา                 1,458,887         19.97
A100 นาร้าง                                      573              0.01
A101 นาข้าว                        1,419,707            19.45
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                3,839              0.05
A101+A202+A502 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                   194                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      67                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                3,928              0.05
A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                                      26                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      60                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                2,884              0.04
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                4,619              0.06
A101+A217+A502 นาข้าว+มันฝรั่ง+พืชผัก                                   243                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   541              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,735              0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              20,471              0.28
A2  พืชไร่                     969,355         13.28
A200 ไร่ร้าง                                37,986              0.52
A201 พืชไร่ผสม                                     406              0.01
A202 ข้าวโพด                           730,993            10.02
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                       16                   -  
A202+A212 ข้าวโพด+ถั่วดำ ถั่วแดง                                       21                   -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                   143                   -  
A203 อ้อย                                    404              0.01
A204 มันสำปะหลัง                                57,272              0.78
A205 สับปะรด                                72,205              0.99
A206 ยาสูบ                                 1,607              0.02
A208 ถั่วเขียว                                        16                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         61                   -  
A210 ถั่วลิสง                                        66                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                    279                   -  
A213 ข้าวฟ่าง                                      16                   -  
A216 ข้าวไร่                                65,658              0.90
A217 มันฝรั่ง                                        33                   -  
A219 มันเทศ                                        31                   -  
A220 แตงโม                                        96                   -  
A222 ขิง                                              608              0.01
A223 กะหล่ำปลี                                 1,236              0.02
A224 มะเขือเทศ                                       47                   -  
A229 พริก                                     155                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     631,538          8.65
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   450              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     448              0.01
A302 ยางพารา                             494,834              6.78
A303 ปาล์มน้ำมัน                                21,588              0.30
A304 ยูคาลิปตัส                                  7,559              0.10
A305 สัก                                34,655              0.47
A306 สะเดา                                        55                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       68                   -  
A309 ประดู่                                     229                   -  
A312 กาแฟ                                14,167              0.19
A313 ชา                                55,278              0.76
A314 หม่อน                                        74                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,142              0.02
A316 นุ่น                                        44                   -  
A318 จามจุรี                                     223                   -  
A320 เปล้า                                      54                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      29                   -  
A322 กฤษณา                                    371              0.01
A323 ตะกู                                   270                   -  
A4  ไม้ผล                     417,272          5.70
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   917              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                11,248              0.15
A402 ส้ม                                10,373              0.14
A404 เงาะ                                  3,499              0.05
A405 มะพร้าว                                     221                   -  
A406 ลิ้นจี่                                69,206              0.95
A407 มะม่วง                                13,060              0.18
A409 พุทรา                                        67                   -  
A411 กล้วย                                  8,465              0.12
A412 มะขาม                                  1,080              0.01
A413 ลำไย                              267,959              3.67
A414 ฝรั่ง                                     157                   -  
A415 มะละกอ                                 1,009              0.01
A416 ขนุน                                     179                   -  
A417 กระท้อน                                  1,689              0.02
A420 ลางสาด ลองกอง                                    122                   -  
A422 มะนาว                                     347              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                               15,984              0.22
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                      27                   -  
A426 แก้วมังกร                                  2,964              0.04
A427 ส้มโอ                                8,607              0.12
A429 มะปราง มะยงชิด                                      24                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      45                   -  
A431 ทับทิม                                      23                   -  
A5  พืชสวน                       12,542          0.16
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      39                   -  
A502 พืชผัก                                  7,259              0.10
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                3,857              0.05
A504 องุ่น                                     283                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                        83                   -  
A507 เสาวรส                                    721              0.01
A511 หวาย                                   190                   -  
A512 แคนตาลูป                                      15                   -  
A515 เห็ด                                      95                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      203,993          2.80
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                36,394              0.50
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                    436              0.01
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           103,866              1.42
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 63,297              0.87
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       10,693          0.15
A700 โรงเรือนร้าง                                      68                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,308              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,023              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,174              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 4,120              0.06
A8  พืชน้ำ                             62              -  
A802 กก                                      62                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        27,584          0.38
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    415              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              24,318              0.33
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                 2,812              0.04
A905 ฟาร์มจระเข้                                        39                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         3,483          0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                3,483              0.05
F  พื้นที่ป่าไม้             2,845,051      38.98
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  4,914              0.07
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             434,263              5.95
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                82,671              1.13
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          2,306,042            31.59
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  2,588              0.04
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                14,573              0.20
W  พื้นที่น้ำ                115,171        1.58
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              45,743              0.63
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              25,693              0.35
W201 อ่างเก็บน้ำ                               27,202              0.37
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                15,209              0.21
W203 คลองชลประทาน                                 1,324              0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                171,825        2.35
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                35,181              0.48
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              69,871              0.96
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   121                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              37,060              0.51
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                              12,351              0.17
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                   153                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   710              0.01
M301 เหมืองแร่                                  1,753              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                      921              0.01
M303 บ่อทราย                                   1,007              0.01
M304 บ่อดิน                                 4,902              0.07
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      46                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   7,354              0.10
M601 หาดทราย                                          6                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         389              0.01
รวมทั้งหมด            7,298,981    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง