สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลำพูน  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                143,199        5.09
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                4,566              0.16
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                4,302              0.15
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              98,438              3.50
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   109                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                                8,329              0.30
U401 สนามบิน                                   327              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                      18                   -  
U405 ถนน                                7,322              0.26
U406 ทางรถไฟ                                   517              0.02
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    464              0.02
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                2,209              0.08
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,139              0.29
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   542              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                    867              0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    636              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,286              0.05
U603 สุสาน ป่าช้า                                     236              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       26                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                4,866              0.17
A  พื้นที่เกษตรกรรม                913,213      32.40
A1 พื้นที่นา                    162,143          5.74
A100 นาร้าง                                 18,621              0.66
A101 นาข้าว                           114,371              4.06
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                4,645              0.16
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                      73                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                1,648              0.06
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                   923              0.03
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   116                   -  
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                3,669              0.13
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              18,077              0.64
A2  พืชไร่                     179,582          6.38
A200 ไร่ร้าง                                  8,797              0.31
A201 พืชไร่ผสม                                     209              0.01
A202 ข้าวโพด                           152,208              5.40
A203 อ้อย                                    727              0.03
A204 มันสำปะหลัง                                15,224              0.54
A205 สับปะรด                                      10                   -  
A206 ยาสูบ                                      40                   -  
A208 ถั่วเขียว                                      30                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                      164              0.01
A214 ละหุ่ง                                      34                   -  
A216 ข้าวไร่                                     741              0.03
A217 มันฝรั่ง                                      49                   -  
A218 มันแกว                                         11                   -  
A222 ขิง                                1,144              0.04
A224 มะเขือเทศ                                      22                   -  
A229 พริก                                     172              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                       30,248          1.07
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      84                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,543              0.09
A302 ยางพารา                                13,557              0.48
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  1,319              0.05
A304 ยูคาลิปตัส                                  4,003              0.14
A305 สัก                                  8,140              0.29
A308 กระถิน                                      20                   -  
A314 หม่อน                                      13                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   288              0.01
A318 จามจุรี                                   212              0.01
A323 ตะกู                                      69                   -  
A4  ไม้ผล                     525,571         18.66
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   297              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                  7,532              0.27
A402 ส้ม                                     323              0.01
A403 ทุเรียน                                      30                   -  
A405 มะพร้าว                                        88                   -  
A407 มะม่วง                                79,935              2.84
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        71                   -  
A409 พุทรา                                        82                   -  
A411 กล้วย                                  1,043              0.04
A412 มะขาม                                     351              0.01
A413 ลำไย                              434,728            15.44
A414 ฝรั่ง                                     340              0.01
A415 มะละกอ                                    282              0.01
A422 มะนาว                                     310              0.01
A427 ส้มโอ                                   148              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                      11                   -  
A5  พืชสวน                         9,267          0.32
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   364              0.01
A502 พืชผัก                                  8,589              0.30
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   165              0.01
A507 เสาวรส                                   113                   -  
A512 แคนตาลูป                                      36                   -  
A6 ไร่หมุนเวียน                          244          0.01
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                   190              0.01
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                      54                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,058          0.18
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,213              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   357              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,061              0.04
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,427              0.09
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            940          0.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    237              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      43                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   660              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           160          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   160              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             1,633,678      58.01
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     342              0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                56,305              2.00
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                64,395              2.29
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,512,636            53.71
W  พื้นที่น้ำ                 37,792        1.34
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              18,384              0.65
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   812              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 9,749              0.35
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  8,543              0.30
W203 คลองชลประทาน                                    304              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 88,294        3.16
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,132              0.29
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              61,282              2.18
M201 พื้นที่ลุ่ม                                1,260              0.05
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                3,047              0.11
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                7,249              0.26
M301 เหมืองแร่                                  2,847              0.10
M302 บ่อลูกรัง                                      158              0.01
M304 บ่อดิน                                 1,082              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   116                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,997              0.11
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         124              0.01
รวมทั้งหมด            2,816,176    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,505.882 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,816,176 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง