สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                192,488        6.81
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              18,339              0.65
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   162              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           144,522              5.10
U300 สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      63                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              15,597              0.55
U402 สถานีรถไฟ                                        20                   -  
U405 ถนน                                4,006              0.14
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   151              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                 1,346              0.05
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,091              0.22
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   868              0.03
U600 สถานที่ร้าง                                       44                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    305              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   161              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     293              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    268              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   252              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,454,188      86.65
A1 พื้นที่นา                 2,166,388         76.49
A100 นาร้าง                                   3,210              0.11
A101 นาข้าว                        2,162,146            76.35
A101+ A202 นาข้าว + ข้าวโพด                                    918              0.03
A101+ A208 นาข้าว + ถั่วเขียว                                         52                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม + นาข้าว                                      62                   -  
A2  พืชไร่                     149,964          5.29
A200  ไร่ร้าง                                      998              0.04
A201  พืชไร่ผสม                                    140              0.01
A202 ข้าวโพด                               49,083              1.73
A202 + A208 ข้าวโพด + ถั่วเขียว                                 2,587              0.09
A203 อ้อย                               77,597              2.74
A204 มันสำปะหลัง                               19,020              0.67
A205 สับปะรด                                        16                   -  
A207 ฝ้าย                                        27                   -  
A208 ถั่วเขียว                                        30                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         30                   -  
A210 ถั่วลิสง                                       24                   -  
A219 มันเทศ                                        15                   -  
A220 แตงโม                                     192              0.01
A222 ขิง                                                 48                   -  
A229 พริก                                       35                   -  
A236 เผือก                                    122                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       41,143          1.47
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,177              0.08
A302 ยางพารา                                  2,705              0.10
A303 ปาล์มน้ำมัน                                        36                   -  
A304 ยูคาลิปตัส                                13,192              0.47
A305 สัก                                20,265              0.72
A306 สะเดา                                  1,239              0.04
A308 กระถิน                                      48                   -  
A309 ประดู่                                     515              0.02
A314 หม่อน                                    352              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   403              0.02
A318 จามจุรี                                       58                   -  
A323 ตะกู                                   153              0.01
A4  ไม้ผล                       87,607          3.08
A401 ไม้ผลผสม                                12,286              0.43
A402 ส้ม                                4,872              0.17
A404 เงาะ                                          7                   -  
A405 มะพร้าว                                     279              0.01
A407 มะม่วง                              25,526              0.90
A409 พุทรา                                      41                   -  
A410 น้อยหน่า                                     106                   -  
A411 กล้วย                                  8,842              0.31
A412 มะขาม                                1,408              0.05
A413 ลำไย                                   147              0.01
A414 ฝรั่ง                                     195              0.01
A415 มะละกอ                                    230              0.01
A416 ขนุน                                        82                   -  
A417 กระท้อน                                        48                   -  
A418 ชมพู่                                        69                   -  
A422 มะนาว                                11,338              0.40
A426 แก้วมังกร                                          8                   -  
A427 ส้มโอ                              20,642              0.73
A428 ละมุด                                      14                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                1,467              0.05
A5  พืชสวน                         2,153          0.08
A502 พืชผัก                                  1,481              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   159              0.01
A504 องุ่น                                   509              0.02
A509 พืชสมุนไพร                                        4                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,424          0.12
A700 โรงเรือนร้าง                                   309              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     623              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   176              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,075              0.07
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    241              0.01
A8  พืชน้ำ                           459          0.02
A803 บัว                                     459              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,759          0.09
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    335              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      55                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,369              0.08
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           291          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   291              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                 28,377        1.00
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                17,104              0.60
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                11,186              0.40
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                        87                   -  
W  พื้นที่น้ำ                 82,246        2.90
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              49,318              1.74
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              18,956              0.67
W201 อ่างเก็บน้ำ                                    918              0.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                8,775              0.31
W203 คลองชลประทาน                                 4,279              0.15
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 74,584        2.64
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,433              0.26
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              53,541              1.89
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      97                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                                5,502              0.20
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   382              0.01
M301 เหมืองแร่                                3,601              0.13
M302 บ่อลูกรัง                                2,536              0.09
M304 บ่อดิน                                    479              0.02
M405 พื้นที่ถม                                      872              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ                                       141              0.01
รวมทั้งหมด            2,831,883    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,831,883 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง