สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            84,056                    1.07
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                     12,494                                   0.16
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                     27,522                                   0.35
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                     27,896                                   0.35
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                     10,015                                   0.13
U401 สนามบิน                          677                                   0.01
U403 สถานีขนส่ง                               14                                       -  
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                             58                                       -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          305                                       -  
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทาง                             41                                       -  
U600 สถานที่ร้าง                          295                                       -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          909                                   0.01
U602 รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์                       1,271                                   0.02
U603 สุสาน,ป่าช้า                            449                                   0.01
U604  ศูนย์อพยพ                       2,100                                   0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                             10                                       -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม        1,166,521                  14.71
A1 พื้นที่นา             138,820                          1.77
A100 นาร้าง                          304                                       -  
A101 นาข้าว                  101,308                                   1.28
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                          385                                   0.01
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                     11,752                                   0.15
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                       8,393                                   0.11
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                               11                                       -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                             49                                       -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                          328                                   0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                     14,952                                   0.19
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                       1,338                                   0.02
A2  พืชไร่              118,914                          1.49
A200 ไร่ร้าง                       6,517                                   0.08
A201 พืชไร่ผสม                       1,028                                   0.01
A202 ข้าวโพด                     49,898                                   0.63
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                          158                                       -  
A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                          512                                   0.01
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                       1,699                                   0.02
A203 อ้อย                              10                                       -  
A205 สับปะรด                             27                                       -  
A209 ถั่วเหลือง                     44,504                                   0.56
A209+A502 ถั่วเหลือง+พืชผัก                          771                                   0.01
A210 ถั่วลิสง                            150                                       -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                             70                                       -  
A215 งา                          783                                   0.01
A216 ข้าวไร่                     11,406                                   0.14
A216+A502 ข้าวไร่+พืชผัก                          131                                       -  
A223 กะหล่ำปลี                          843                                   0.01
A223+A506 กะหล่ำปลี+สตรอเบอรี่                            334                                   0.01
A224 มะเขือเทศ                             73                                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                  7,556                          0.09
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              24                                       -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                               59                                       -  
A302 ยางพารา                       1,757                                   0.02
A305 สัก                       3,466                                   0.04 0
A312 กาแฟ                             88                                       -  
A313  ชา                       2,061                                   0.03
A315 ไผ่                             64                                       -  
A317 หมาก                               14                                       -  
A318 จามจุรี                             23                                       -  
A4  ไม้ผล                10,524                          0.13
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 154                                       -  
A401 ไม้ผลผสม                          542                                   0.01
A402 ส้ม                       2,062                                   0.03
A404 เงาะ                               12                                       -  
   A405     มะพร้าว                             11                                       -  
A406 ลิ้นจี่                       1,445                                   0.02
A407 มะม่วง                       1,560                                   0.02
A408 มะม่วงหิมพานต์                               40                                       -  
A411 กล้วย                       1,806                                   0.02
A412 มะขาม                          246                                       -  
A413 ลำไย                       2,288                                   0.03
A416 ขนุน                             67                                       -  
A422 มะนาว                             12                                       -  
A423  ไม้ผลเมืองหนาว                          259                                       -  
A427  ส้มโอ                             20                                       -  
A5  พืชสวน                  1,396                          0.02
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                             12                                       -  
A502 พืชผัก                       1,258                                   0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                             16                                       -  
A506 สตรอเบอรี่                               38                                       -  
A507 เสาวรส                              72                                       -  
A6  ไร่หมุนเวียน              889,050                        11.21
A600 ไร่ร้าง (ไร่หมุนเวียน)                  339,171                                   4.28
A601 ไร่หมุนเวียนผสม                     23,354                                   0.30
A601+A502 ไร่หมุนเวียนผสม+พืชผัก                       2,781                                   0.04
A601+A617 ไร่หมุนเวียนผสม+มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)                             64                                       -  
A602 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)                     96,190                                   1.21
A602+A502 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                          846                                   0.01
A602+A506 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่                              20                                       -  
A602+A610 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                              30                                       -  
A602+A623 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                           168                                       -  
A602+A624 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                              94                                       -  
A602+A636 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+เผือก(ไร่หมุนเวียน)                            101                                       -  
A603 อ้อย(ไร่หมุนเวียน)                          129                                       -  
A609 ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน)                     20,573                                   0.26
A609+A502 ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                             89                                       -  
A610 ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                             348                                       -  
A612 ถั่วดำ ถั่วแดง (ไร่หมุนเวียน)                       7,947                                   0.10
A615 งา (ไร่หมุนเวียน)                          434                                   0.01
A616 ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)                  352,099                                   4.44
A616+A502 ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                          240                                       -  
A616+A623 ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                          167                                       -  
A617 มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)                                 30                                       -  
A621 ลูกเดือย(ไร่หมุนเวียน)                           499                                   0.01
A623 กะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน)                     38,313                                   0.48
A623+A502 กะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                          116                                       -  
A624 มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                       3,759                                   0.05
A629 พริก (ไร่หมุนเวียน)                       1,088                                   0.01
A629+A502 พริก (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                             23                                       -  
A636 เผือก(ไร่หมุนเวียน) 377                                   0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     261                             -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          101                                       -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                             77                                       -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              69                                       -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  14                                       -  
F  พื้นที่ป่าไม้        6,620,522                  83.54
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       48,051                                   0.61
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                 1,163,111                                14.68
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       51,703                                   0.65
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 5,350,876                                67.51
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                         6,148                                   0.08
F601 วนเกษตร                           633                                   0.01
W  พื้นที่น้ำ            26,290                    0.32
W101 แม่น้ำลำคลอง                     23,814                                   0.30
W102 หนอง บึง                          285                                       -  
W201 อ่างเก็บน้ำ                       1,886                                   0.02
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          305                                       -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            28,398                    0.36
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                         3,633                                   0.05
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                       6,838                                   0.09
M201 พื้นที่ลุ่ม                     16,388                                   0.21
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                          128                                       -  
M201+A209 พื้นที่ลุ่ม+ถั่วเหลือง                             44                                       -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                             29                                       -  
M301 เหมืองแร่                          104                                       -  
M304 บ่อดิน                             56                                       -  
M403 ที่หินโผล่                             30                                       -  
M405 พื้นที่ถม                             20                                       -  
M601 หาดทราย                         1,048                                   0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                   80                                       -  
รวมทั้งหมด       7,925,787                 100.00
หมายเหตุ
1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 12,681.259 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,925,787 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง