สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุทัยธานี  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                146,001        3.46
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                                9,031              0.22
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              97,733              2.32
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                      87                   -  
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      95                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              17,859              0.43
U405 ถนน                              10,206              0.24
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    151                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,581              0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,767              0.07
U600 สถานที่ร้าง                                       96                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    495              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,807              0.04
U603 สุสาน ป่าช้า                                        9                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       84                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,750,330      41.61
A1 พื้นที่นา                    596,353         14.18
A100 นาร้าง    2,875              0.07
A101 นาข้าว 585,198            13.91
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 3,768              0.09
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 2,793              0.07
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง 1,262              0.03
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง 17                   -  
A101+A213 นาข้าว+ข้าวฟ่าง 125                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก 114                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 201              0.01
A2  พืชไร่                  1,007,760         23.96
A200 ไร่ร้าง   5,913              0.14
A202 ข้าวโพด 104,379              2.48
A203 อ้อย  561,804            13.36
A204 มันสำปะหลัง   294,308              7.00
A205 สับปะรด 40,472              0.96
A207 ฝ้าย 11                   -  
A208 ถั่วเขียว 21                   -  
A213 ข้าวฟ่าง 15                   -  
A216 ข้าวไร่ 801              0.02
A220 แตงโม   21                   -  
A229 พริก   15                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     106,010          2.51
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 2,086              0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม   10,310              0.25
A302 ยางพารา   54,308              1.29
A303 ปาล์มน้ำมัน   13,169              0.31
A304 ยูคาลิปตัส   15,514              0.37
A305 สัก   8,323              0.20
A306 สะเดา                                     127                   -  
A308 กระถิน                                      87                   -  
A309 ประดู่                                        36                   -  
A312 กาแฟ                                        33                   -  
A314 หม่อน                                  1,216              0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   555              0.01
A317 หมาก                                   143                   -  
A318 จามจุรี                                        66                   -  
A323 ตะกู                                      37                   -  
A4  ไม้ผล                       31,427          0.76
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 792              0.02
A401 ไม้ผลผสม   12,217              0.29
A403 ทุเรียน 63                   -  
A404 เงาะ   29                   -  
A405 มะพร้าว   435              0.01
A406 ลิ้นจี่   26                   -  
A407 มะม่วง   8,864              0.21
A408 มะม่วงหิมพานต์   119                   -  
A409 พุทรา   269              0.01
A411 กล้วย   6,178              0.15
A412 มะขาม   656              0.02
A413 ลำไย    220              0.01
A414 ฝรั่ง   31                   -  
A415 มะละกอ  27                   -  
A416 ขนุน   69                   -  
A422 มะนาว   579              0.02
A424 มะขามเทศ 25                   -  
A426 แก้วมังกร   22                   -  
A427 ส้มโอ 686              0.02
A429 มะปราง มะยงชิด 120                   -  
A5  พืชสวน                         1,311          0.02
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม 117                   -  
A501 พืชสวนผสม   125                   -  
A502 พืชผัก   499              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 67                   -  
A510 นาหญ้า   44                   -  
A512 แคนตาลูป 459              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,568          0.09
A700 โรงเรือนร้าง 336              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   2,241              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 315              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  467              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  209              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,803          0.09
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  238              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 90                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 3,420              0.08
A905 ฟาร์มจระเข้ 55                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             98              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 98                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             2,192,905      52.13
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 915              0.02
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   443,980            10.56
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   27,896              0.66
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   1,710,907            40.67
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   9,207              0.22
W  พื้นที่น้ำ                 79,037        1.88
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 34,809              0.83
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,578              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ  22,584              0.54
W202 บ่อน้ำในไร่นา   16,076              0.38
W203 คลองชลประทาน  2,990              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 38,131        0.92
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   2,022              0.05
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 28,637              0.68
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 207              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม 2,857              0.07
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 530              0.01
M301 เหมืองแร่   336              0.01
M302 บ่อลูกรัง    214              0.01
M303 บ่อทราย    102                   -  
M304 บ่อดิน  548              0.02
M405 พื้นที่ถม    2,668              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ       10                   -  
รวมทั้งหมด            4,206,404        100
 . 
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,730.246 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,206,404 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง