สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลำพูน  ปี พ.ศ. 2553
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่
ไร่  ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                  119,505               4.24
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                              4,303                    0.15
U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง                              4,549                    0.16
U201 หมู่บ้าน                           87,018                    3.09
U3 สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ                              4,055                    0.14
U401 สนามบิน                                 254                    0.01
U405 ถนน                              6,190                    0.22
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                 305                    0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                              2,267                    0.08
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                              3,729                    0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   40                         -  
U600 สถานที่ร้าง                              1,590                    0.06
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              1,003                    0.04
U602 สนามกอล์ฟ                              4,202                    0.15
A พื้นที่เกษตรกรรม                  797,199             28.31
A1 นาข้าว                  191,521               6.81
A100 นาร้าง                           21,622                    0.77
A101 นาข้าว                         125,776                    4.47
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              4,402               0.16
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              1,847                    0.07
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                 244                    0.01
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   42                         -  
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                              2,572               0.09
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                           35,016                    1.24
A2 พืชไร่                  161,404               5.74
A200 ไร่ร้าง                              2,001                    0.07
A201 พืชไร่ผสม                                 168               0.01
A202 ข้าวโพด                         154,555                    5.49
A203 อ้อย                              1,639                    0.06
A204 มันสำปะหลัง                              1,343                    0.05
A205 สับปะรด                                   23                         -  
A206 ยาสูบ                                 769               0.03
A214 ละหุ่ง                                   90                         -  
A217 มันฝรั่ง                                   49                         -  
A220 แตงโม                                 272                    0.01
A229 พริก                                 495                    0.02
A3 ไม้ยืนต้น                    19,358               0.68
A301 ไม้ยืนต้นผสม                              2,112                    0.08
A302 ยางพารา                              7,936                    0.28
A303 ปาล์มน้ำมัน                                 422                    0.01
A304 ยูคาลิปตัส                              2,069                    0.07
A305 สัก                              6,202                    0.22
A307 สนประดิพัทธ์                                   14                         -  
A315 ไผ่                                 346                    0.01
A318 จามจุรี                                   11                         -  
A319 ตีนเป็ด                                   25                         -  
A323 ตะกู                                 221                    0.01
A4 ไม้ผล                  415,531             14.75
A401 ไม้ผลผสม                           10,537                    0.37
A402 ส้ม                                 614                    0.02
A407 มะม่วง                           39,613                    1.41
A408 มะม่วงหิมพานต์                                 110                         -  
A409 พุทรา                                   78                         -  
A411 กล้วย                              1,124                    0.04
A412 มะขาม                                 392                    0.01
A413 ลำไย                         362,604                  12.88
A414 ฝรั่ง 162                    0.01
A415 มะละกอ                                   73                         -  
A426 แก้วมังกร                                   34                         -  
A427 ส้มโอ                                 190                    0.01
A5 พืชสวน                      6,819               0.24
A502 พืชผัก                              6,707                    0.24
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                 112                         -  
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      2,251               0.08
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 184                    0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโคกระบือและม้า                                   47                         -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 898                    0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              1,122                    0.04
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         315               0.01
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                   68                         -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      7                         -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 240                    0.01
F พื้นที่ป่าไม้                1,750,688             62.16
F101 ป่าดิบสมบูรณ์                              5,383                    0.19
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           50,976                    1.81
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      1,685,527                  59.85
F501 สวนป่าสมบูรณ์                              8,802                    0.31
W พื้นที่น้ำ                    34,060               1.21
W101 แม่น้ำลำคลอง                           10,109                    0.36
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                 831                    0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                           18,353                    0.65
W202 บ่อน้ำในไร่นา                              4,617                    0.16
W203 คลองชลประทาน                                 150                    0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  114,724               4.08
M101 ทุ่งหญ้า                           17,745                    0.63
M102 ไม้ละเมาะ                           84,721                    3.01
M2 พื้นที่ลุ่ม 538                    0.02
M300 เหมืองเก่า  บ่อขุดเก่า                              1,986                    0.07
M301 เหมืองแร่                              8,689                    0.31
M302 บ่อลูกรัง                                 491                    0.02
M303 บ่อทราย                                   72                         -  
M304 บ่อดิน                                 277                    0.01
M405 พื้นที่ถม                                 205                    0.01
รวมพื้นที่ทั้งหมด                2,816,176           100.00
หมายเหตุ :  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x + y         พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี 
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%