สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                366,374            4.61
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              29,415                      0.37
U200 หมู่บ้าน / ที่ดินจัดสรรร้าง                                   903                      0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           252,407                      3.19
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   693                      0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                                      84                           -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              43,629                      0.55
U401 สนามบิน                                2,936                      0.04
U403 สถานีขนส่ง                                      62                           -  
U405 ถนน                                3,718                      0.05
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                      91                           -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                16,784                      0.21
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,490                      0.04
U600 สถานที่ร้าง                                   158                           -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,921                      0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                9,370                      0.12
U603 สุสาน ป่าช้า                                     427                           -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    239                           -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      47                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,538,635           57.34
A1 พื้นที่นา                 1,374,472               17.36
A100 นาร้าง                                   1,206                      0.02
A101 นาข้าว                           775,553                      9.80
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                           252,302                      3.19
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                           305,913                      3.86
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   230                           -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                5,948                      0.08
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                              24,117                      0.30
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      95                           -  
A101+A213 นาข้าว+ข้าวฟ่าง                                      56                           -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   122                           -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                4,580                      0.06
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                4,350                      0.05
A2  พืชไร่                  2,395,692               30.25
A200 ไร่ร้าง                                34,168                      0.43
A201 พืชไร่ผสม                              69,309                      0.88
A202 ข้าวโพด                           988,801                    12.49
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                      75                           -  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                4,431                      0.06
A202+A215 ข้าวโพด+งา                                      27                           -  
A202+A216 ข้าวโพด+ข้าวไร่                                      27                           -  
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                                      90                           -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                2,084                      0.03
A203 อ้อย                            711,760                      8.99
A204 มันสำปะหลัง                             499,839                      6.31
A205 สับปะรด                                   353                           -  
A206 ยาสูบ                                1,768                      0.02
A213 ข้าวฟ่าง                                      12                           -  
A215 งา                                   443                           -  
A216 ข้าวไร่                              77,592                      0.98
A216+A223 ข้าวไร่+กะหล่ำปลี                                   815                      0.01
A219 มันเทศ                                     411                           -  
A220 แตงโม                                        32                           -  
A222 ขิง                                1,603                      0.02
A223 กะหล่ำปลี                                   647                      0.01
A229 พริก                                  1,249                      0.02
A236 เผือก                                   156                           -  
A3  ไม้ยืนต้น                     393,164                4.98
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 3,970                      0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  2,287                      0.03
A302 ยางพารา                             136,274                      1.72
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  8,456                      0.11
A304 ยูคาลิปตัส                                56,136                      0.71
A305 สัก                             180,212                      2.28
A306 สะเดา                                1,471                      0.02
A307 สนประดิพัทธ์                                       14                           -  
A308 กระถิน                                        6                           -  
A309 ประดู่                                   458                      0.01
A312 กาแฟ                                   108                           -  
A314 หม่อน                                2,154                      0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,351                      0.02
A317 หมาก                                      43                           -  
A319 ตีนเป็ด                                      41                           -  
A322 กฤษณา                                       18                           -  
A323 ตะกู                                   165                           -  
A4  ไม้ผล                     308,870                3.89
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                8,700                      0.11
A401 ไม้ผลผสม                                10,141                      0.13
A402 ส้ม                                  1,535                      0.02
A404 เงาะ                                      59                           -  
A405 มะพร้าว                                     868                      0.01
A406 ลิ้นจี่                                3,057                      0.04
A407 มะม่วง                                47,406                      0.60
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      18                           -  
A409 พุทรา                                      31                           -  
A410 น้อยหน่า                                      19                           -  
A411 กล้วย                                     774                      0.01
A412 มะขาม                             230,330                      2.91
A413 ลำไย                                   1,253                      0.02
A414 ฝรั่ง                                        87                           -  
A415 มะละกอ                                    343                           -  
A416 ขนุน                                   749                      0.01
A417 กระท้อน                                      13                           -  
A418 ชมพู่                                   933                      0.01
A420 ลางสาด ลองกอง                                       10                           -  
A422 มะนาว                                     435                           -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                   632                      0.01
A424 มะขามเทศ                                   173                           -  
A426 แก้วมังกร                                        40                           -  
A427 ส้มโอ                                   428                           -  
A428 ละมุด                                   436                      0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                   364                           -  
A430 มะไฟ ละไม                                      36                           -  
A5  พืชสวน                       13,303                0.17
A502 พืชผัก                                11,432                      0.14
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   508                      0.01
A506 สตรอเบอรี่                                          9                           -  
A507 เสาวรส                                 1,299                      0.02
A515 เห็ด                                      55                           -  
A6 ไร่หมุนเวียน                      15,815                0.21
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                1,494                      0.02
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                8,323                      0.11
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   594                      0.01
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                5,404                      0.07
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       26,603                0.34
A700  โรงเรือนร้าง                                    378                           -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  7,664                      0.10
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                2,170                      0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               15,761                      0.20
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    630                      0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          7,910                0.10
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       34                           -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                7,876                      0.10
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                  2,806            0.04
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                2,806                      0.04
F  พื้นที่ป่าไม้                  2,775,001               35.06
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                72,466                      0.92
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             658,128                      8.31
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           436,714                      5.52
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        1,435,262                      18.1
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                38,693                      0.49
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                           133,738                      1.69
W  พื้นที่น้ำ                       73,452                0.92
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              38,991                      0.49
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                6,090                      0.08
W201 อ่างเก็บน้ำ                               13,693                      0.17
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,148                      0.15
W203 คลองชลประทาน                                 2,530                      0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     164,298                2.07
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                22,724                      0.29
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           131,550                      1.66
M201 พื้นที่ลุ่ม                                1,764                      0.02
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   206                           -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   642                      0.01
M301 เหมืองแร่                                  2,643                      0.03
M302 บ่อลูกรัง                                         91                           -  
M304 บ่อดิน                                 1,264                      0.02
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   600                      0.01
M403 ที่หินโผล่                                2,405                      0.03
M405 พื้นที่ถม                                      259                           -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         150                           -  
รวมทั้งหมด            7,917,760             100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 12,668.416  ตารางกิโลเมตร หรือ 7,917,760 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง