สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                265,454             4.94
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              14,848                       0.28
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      86  - 
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           195,662                       3.64
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,213                       0.38
U405 ถนน                                2,380                       0.04
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    442                       0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                22,440                       0.42
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                7,266                       0.13
U600 สถานที่ร้าง                                    152  - 
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    445                       0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   499                       0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     209  - 
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    456                       0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   356                       0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,622,450           67.33
A1 พื้นที่นา                 1,578,586               29.34
A100 นาร้าง                                   1,608                       0.03
A101 นาข้าว                        1,574,588                     29.27
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                1,106                       0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                1,284                       0.02
A2  พืชไร่                  1,700,145               31.60
A200 ไร่ร้าง                                  2,337                       0.04
A202 ข้าวโพด                              43,108                       0.80
A203 อ้อย                            767,576                     14.27
A204 มันสำปะหลัง                             883,420                     16.42
A205 สับปะรด                                      30  - 
A206 ยาสูบ                                       43  - 
A208 ถั่วเขียว                                   319                       0.01
A215 งา                                      24  - 
A216 ข้าวไร่                                1,765                       0.03
A220 แตงโม                                  1,363                       0.03
A229 พริก                                      61  - 
A236 เผือก                                       87  - 
A3  ไม้ยืนต้น                     203,081                 3.78
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      50  - 
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                   484                       0.01
A302 ยางพารา                                78,150                       1.45
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  9,158                       0.17
A304 ยูคาลิปตัส                                67,555                       1.26
A305 สัก                                44,373                       0.83
A306 สะเดา                                     186  - 
A309 ประดู่                                     464                       0.01
A312 กาแฟ                                      16  - 
A314 หม่อน                                    761                       0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,100                       0.02
A318 จามจุรี                                     158  - 
A322 กฤษณา                                    195                       0.01
A323 ตะกู                                   431                       0.01
A4  ไม้ผล                     122,237                 2.27
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,251                       0.02
A401 ไม้ผลผสม                                13,894                       0.26
A402 ส้ม                                33,895                       0.63
A404 เงาะ                                        14  - 
A405 มะพร้าว                                  1,047                       0.02
A406 ลิ้นจี่                                        38  - 
A407 มะม่วง                                20,065                       0.37
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      30  - 
A409 พุทรา                                        68  - 
A410 น้อยหน่า                                     111  - 
A411 กล้วย                                10,722                       0.20
A412 มะขาม                                  1,912                       0.04
A413 ลำไย                                 10,392                       0.20
A414 ฝรั่ง                                     673                       0.01
A415 มะละกอ                                 6,783                       0.13
A416 ขนุน                                     143  - 
A417 กระท้อน                                     147  - 
A418 ชมพู่                                     149  - 
A420 ลางสาด ลองกอง                                    236  - 
A422 มะนาว                                18,322                       0.34
A424 มะขามเทศ                                      35  - 
A426 แก้วมังกร                                     357                       0.01
A427 ส้มโอ                                1,563                       0.03
A429 มะปราง มะยงชิด                                   354                       0.01
A430 มะไฟ ละไม                                      36  - 
A5  พืชสวน                         6,404                 0.12
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      16  - 
A502 พืชผัก                                  4,283                       0.08
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                1,656                       0.03
A510 นาหญ้า                                   449                       0.01
A6  ไร่หมุนเวียน                          2,608                 0.05
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                 1,507                       0.03
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   349                       0.01
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                       752                       0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         4,770                 0.09
A700 โรงเรือนร้าง                                      84  - 
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,089                       0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   553                       0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,385                       0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    659                       0.01
A8  พืชน้ำ                             93  - 
A806 ผักบุ้ง                                        93  - 
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,406                 0.06
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 3,406                       0.06
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,120                 0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,120                       0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             1,330,494           24.73
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             701,432                     13.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                26,544                       0.49
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             590,521                     10.98
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        67  - 
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                11,930                       0.22
W  พื้นที่น้ำ                 92,841             1.73
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              68,709                       1.28
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,238                       0.04
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 6,892                       0.13
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,159                       0.23
W203 คลองชลประทาน                                 2,843                       0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 68,442             1.27
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  2,718 0.05
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              26,119 0.49
M201 พื้นที่ลุ่ม                              24,178 0.45
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                      12  - 
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                6,320 0.12
M301 เหมืองแร่                                  2,113 0.04
M302 บ่อลูกรัง                                   1,508 0.03
M303 บ่อทราย                                      507 0.01
M304 บ่อดิน                                    975 0.02
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                1,361 0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      26 -
M405 พื้นที่ถม                                   2,340 0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         277 -
รวมทั้งหมด            5,379,681          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 8,607.490 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,379,681 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง