สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครสวรรค์  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                408,298          6.81
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              33,794                  0.56
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   133                       -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           258,018                  4.30
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      12                       -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              60,391                  1.01
U401 สนามบิน                                   676                  0.01
U405 ถนน                              19,988                  0.33
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    523                  0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                23,505                  0.39
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                8,096                  0.14
U600 สถานที่ร้าง                                    276                  0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    873                  0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   415                  0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     784                  0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    814                  0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,694,141        78.26
A1 พื้นที่นา                 2,617,074            43.63
A100 นาร้าง                                   8,391                  0.14
A101 นาข้าว                        2,329,750                38.84
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              39,090                  0.65
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   172                       -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                2,756                  0.05
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      28                       -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                      90                       -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      47                       -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,885                  0.03
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                                      14                       -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           234,851                  3.92
A2  พืชไร่                  1,862,813            31.06
A200 ไร่ร้าง                                  4,906                  0.08
A201 พืชไร่ผสม                                  1,470                  0.03
A202 ข้าวโพด                           247,529                  4.13
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง                                1,619                  0.03
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                                8,502                  0.14
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                   213                       -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      68                       -  
A203 อ้อย                            949,746                15.83
A204 มันสำปะหลัง                             623,101                10.39
A205 สับปะรด                                        57                       -  
A208 ถั่วเขียว                                   445                  0.01
A209 ถั่วเหลือง                                      139                       -  
A210 ถั่วลิสง                                        22                       -  
A213 ข้าวฟ่าง                              16,770                  0.28
A215 งา                                   115                       -  
A215+A228 งา+ทานตะวัน                                   300                  0.01
A216 ข้าวไร่                                      17                       -  
A219 มันเทศ                                      11                       -  
A220 แตงโม                                     566                  0.01
A228 ทานตะวัน                                6,426                  0.11
A229 พริก                                   749                  0.01
A235 กระเจี๊ยบแดง                                      13                       -  
A236 เผือก                                       29                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                       72,138             1.20
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                  1,093                  0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,102                  0.02
A302 ยางพารา                                13,672                  0.23
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  3,508                  0.06
A304 ยูคาลิปตัส                                29,406                  0.49
A305 สัก                                20,929                  0.35
A306 สะเดา                                     460                  0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                       39                       -  
A308 กระถิน                                      80                       -  
A309 ประดู่                                     378                  0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   928                  0.01
A317 หมาก                                   196                       -  
A318 จามจุรี                                        89                       -  
A320 เปล้า                                      32                       -  
A322 กฤษณา                                       65                       -  
A323 ตะกู                                   161                       -  
A4  ไม้ผล                       66,297             1.11
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,397                  0.02
A401 ไม้ผลผสม                                22,678                  0.38
A402 ส้ม                                  1,108                  0.02
A404 เงาะ                                        36                       -  
A405 มะพร้าว                                  1,155                  0.02
A406 ลิ้นจี่                                        32                       -  
A407 มะม่วง                                  9,578                  0.16
A409 พุทรา                                     408                  0.01
A410 น้อยหน่า                                     276                  0.01
A411 กล้วย                                14,998                  0.25
A412 มะขาม                                     677                  0.01
A413 ลำไย                                   1,218                  0.02
A414 ฝรั่ง                                  1,318                  0.02
A415 มะละกอ                                    870                  0.02
A416 ขนุน                                     176                       -  
A417 กระท้อน                                        84                       -  
A418 ชมพู่                                     242                  0.01
A419 มังคุด                                      33                       -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       17                       -  
A422 มะนาว                                  1,981                  0.03
A424 มะขามเทศ                                6,725                  0.11
A426 แก้วมังกร                                        44                       -  
A427 ส้มโอ                                1,016                  0.02
A428 ละมุด                                   137                       -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      93                       -  
A5  พืชสวน                       36,779             0.61
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   146                       -  
A501 พืชสวนผสม                                     166                       -  
A502 พืชผัก                                30,599                  0.51
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                5,747                  0.10
A510 นาหญ้า                                      22                       -  
A512 แคนตาลูป                                      32                       -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                      67                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       18,776             0.31
A700 โรงเรือนร้าง                                   605                  0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  8,277                  0.14
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,576                  0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 5,410                  0.09
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,908                  0.05
A8  บัว                              67                 -  
A803 บัว                                       67                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        14,888             0.25
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    447                  0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              14,441                  0.24
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         5,309             0.09
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                5,309                  0.09
F  พื้นที่ป่าไม้                590,212          9.84
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                45,485                  0.76
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                11,309                  0.19
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             524,392                  8.74
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  9,026                  0.15
W  พื้นที่น้ำ                182,120          3.03
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              68,645                  1.15
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              63,059                  1.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               12,855                  0.21
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                27,289                  0.45
W203 คลองชลประทาน                               10,272                  0.17
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                123,777          2.06
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  6,133                  0.10
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              61,486                  1.03
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                8,794                  0.15
M201 พื้นที่ลุ่ม                              19,430                  0.33
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   119                       -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                   195                       -  
M201+A220 พื้นที่ลุ่ม+แตงโม                                   169                       -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      52                       -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                5,434                  0.09
M301 เหมืองแร่                                  9,182                  0.15
M302 บ่อลูกรัง                                   1,370                  0.02
M303 บ่อทราย                                      303                  0.01
M304 บ่อดิน                                 1,892                  0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      10                       -  
M405 พื้นที่ถม                                   9,006                  0.15
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         202                       -  
รวมทั้งหมด            5,998,548       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 9597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง