สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตาก  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                175,663        1.73
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              11,635              0.11
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      67                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              87,314              0.85
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              18,924              0.19
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      11                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              23,756              0.23
U401 สนามบิน                                1,388              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                     562              0.01
U405 ถนน                              16,519              0.16
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    645              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,118              0.08
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,639              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       13                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    469              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   659              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     368                   -  
U604 ศุนย์อพยพ                                2,918              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    217                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   441              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,910,510      18.61
A1 พื้นที่นา                    296,959          2.90
A100 นาร้าง                                      819              0.01
A101 นาข้าว                           252,732              2.47
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              30,889              0.30
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   317                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                              12,189              0.12
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      13                   -  
A2  พืชไร่                     865,173          8.44
A200 ไร่ร้าง                                10,295              0.10
A201 พืชไร่ผสม                                     139                   -  
A202 ข้าวโพด                           549,395              5.36
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                8,309              0.08
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                   648              0.01
A202+A217 ข้าวโพด+มันฝรั่ง                                   327                   -  
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                   489              0.01
A203 อ้อย                               67,721              0.66
A204 มันสำปะหลัง                             212,157              2.07
A205 สับปะรด                                        19                   -  
A206 ยาสูบ                                       41                   -  
A208 ถั่วเขียว                                   135                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         47                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     582              0.01
A215 งา                                      82                   -  
A216 ข้าวไร่                                  2,106              0.02
A217 มันฝรั่ง                                  7,901              0.08
A219 มันเทศ                                     121                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                 2,383              0.02
A224 มะเขือเทศ                                 1,177              0.01
A229 พริก                                  1,022              0.01
A234 กัญชา กัญชง                                      54                   -  
A235 กระเจี๊ยบแดง                                      23                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       81,210          0.78
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,444              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                19,262              0.19
A302 ยางพารา                                10,685              0.10
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  2,034              0.02
A304 ยูคาลิปตัส                                17,611              0.17
A305 สัก                                21,161              0.21
A306 สะเดา                                     337                   -  
A308 กระถิน                                      34                   -  
A312 กาแฟ                                     120                   -  
A314 หม่อน                                     341                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   860              0.01
A316 นุ่น                                   610              0.01
A317 หมาก                                   206                   -  
A318 จามจุรี                                  5,203              0.05
A319 ตีนเป็ด                                       47                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      14                   -  
A322 กฤษณา                                    139                   -  
A323 ตะกู                                   102                   -  
A4  ไม้ผล                       68,610          0.67
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,401              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                16,771              0.16
A402 ส้ม                                  2,172              0.02
A403 ทุเรียน                                      85                   -  
A405 มะพร้าว                                     300                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        39                   -  
A407 มะม่วง                                  3,227              0.03
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        34                   -  
A409 พุทรา                                        36                   -  
A410 น้อยหน่า                                     480              0.01
A411 กล้วย                                  7,831              0.08
A412 มะขาม                                  1,695              0.02
A413 ลำไย                                 27,448              0.27
A414 ฝรั่ง                                  1,119              0.01
A415 มะละกอ                                    785              0.01
A416 ขนุน                                        78                   -  
A417 กระท้อน                                        31                   -  
A418 ชมพู่                                        36                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       17                   -  
A422 มะนาว                                  1,788              0.02
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 1,448              0.01
A424 มะขามเทศ                                      16                   -  
A426 แก้วมังกร                                        18                   -  
A427 ส้มโอ                                   667              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                      31                   -  
A431 ทับทิม                                      57                   -  
A5  พืชสวน                       19,986          0.19
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      50                   -  
A502 พืชผัก                                11,099              0.11
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                8,532              0.08
A509 พืชสุนไพร                                      41                   -  
A512 แคนตาลูป                                   264                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      524,282          5.10
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                59,660              0.58
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                               56,447              0.55
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           244,357              2.38
A609 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)                                      48                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                              155,244              1.51
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                  8,526              0.08
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       53,993          0.53
A700 โรงเรือนร้าง                                      84                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                52,431              0.51
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                      92                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    472              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    914              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            274              -  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       42                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      37                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   195                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             23              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      23                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             7,874,658      76.80
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                57,160              0.56
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          3,733,023            36.41
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             136,598              1.33
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          3,900,293            38.04
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     223                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                45,978              0.45
F601 วนเกษตรสมบูรณ์(กาแฟ)                                1,383              0.01
W  พื้นที่น้ำ                185,953        1.82
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              87,015              0.85
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                6,813              0.07
W201 อ่างเก็บน้ำ                               82,329              0.80
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  9,190              0.09
W203 คลองชลประทาน                                    606              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                107,372        1.04
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  8,488              0.08
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              79,130              0.77
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   485              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม                                2,615              0.03
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,475              0.02
M301 เหมืองแร่                                  8,403              0.08
M302 บ่อลูกรัง                                   3,183              0.03
M303 บ่อทราย                                         62                   -  
M304 บ่อดิน                                    344                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   105                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  1,205              0.01
M405 พื้นที่ถม                                      689              0.01
M601 หาดทราย                                        25                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         163                   -  
รวมทั้งหมด           10,254,156    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง16,406.650 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,254,156 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง