สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                281,724        5.23
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,276              0.28
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      85                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           203,970              3.79
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,797              0.39
U405 ถนน                                5,048              0.09
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    434              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                24,653              0.46
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                9,120              0.17
U600 สถานที่ร้าง                                    143                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    501              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   629              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     208                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    503              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   357              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,653,775      67.92
A1 พื้นที่นา                 1,354,062         25.16
A100 นาร้าง                                   2,671              0.05
A101 นาข้าว                        1,341,822            24.94
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                8,152              0.15
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   186                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                1,231              0.02
A2  พืชไร่                  1,953,846         36.33
A200 ไร่ร้าง                                  1,605              0.03
A201 พืชไร่ผสม                                        47                   -  
A202 ข้าวโพด                              37,386              0.70
A203 อ้อย                            943,080            17.53
A204 มันสำปะหลัง                             970,350            18.04
A208 ถั่วเขียว                                     151                   -  
A215 งา                                         17                   -  
A216 ข้าวไร่                                     908              0.02
A220 แตงโม                                     238              0.01
A229 พริก                                        28                   -  
A236 เผือก                                       36                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     199,750          3.71
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   742              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     537              0.01
A302 ยางพารา                                62,310              1.16
A303 ปาล์มน้ำมัน                                13,975              0.26
A304 ยูคาลิปตัส                                89,184              1.66
A305 สัก                                30,782              0.57
A306 สะเดา                                     146                   -  
A309  ประดู่                                     391              0.01
A312 กาแฟ                                        16                   -  
A314 หม่อน                                     412              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   599              0.01
A318 จามจุรี                                     201                   -  
A322 กฤษณา                                    297              0.01
A323 ตะกู                                   158                   -  
A4  ไม้ผล                     126,599          2.34
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,209              0.04
A401 ไม้ผลผสม                                10,045              0.19
A402 ส้ม                                15,667              0.29
A403  ทุเรียน                                      48                   -  
A404 เงาะ                                        87                   -  
A405 มะพร้าว                                  1,021              0.02
A407 มะม่วง                                19,865              0.37
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        15                   -  
A409 พุทรา                                     204                   -  
A410 น้อยหน่า                                     121                   -  
A411 กล้วย                                28,737              0.53
A412 มะขาม                                  1,305              0.02
A413 ลำไย                                 13,493              0.25
A414 ฝรั่ง                                  1,585              0.03
A415 มะละกอ                                 9,028              0.17
A416 ขนุน                                     264              0.01
A417 กระท้อน                                        82                   -  
A418 ชมพู่                                     100                   -  
A419  มังคุด                                     151                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    584              0.01
A422 มะนาว                                19,278              0.36
A424  มะขามเทศ                                       94                   -  
A426 แก้วมังกร                                     586              0.01
A427 ส้มโอ                                1,663              0.03
A429 มะปราง มะยงชิด                                   339              0.01
A430 มะไฟ ละไม                                      28                   -  
A5  พืชสวน                         5,811          0.11
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      27                   -  
A501 พืชสวนผสม                                        23                   -  
A502 พืชผัก                                  3,746              0.07
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                1,637              0.03
A510 นาหญ้า                                     378              0.01
A6  ไร่หมุนเวียน                          2,462          0.05
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                  1,382              0.03
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   347              0.01
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                      733              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,325          0.11
A700 โรงเรือนร้าง                                      52                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                     816              0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   790              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    899              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,768              0.05
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          4,404          0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    156                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                4,248              0.08
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,516          0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,516              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้             1,290,641      23.99
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             161,454              3.00
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                20,876              0.39
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,096,815            20.39
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        65                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                11,431              0.21
W  พื้นที่น้ำ                 98,652        1.84
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              69,163              1.29
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,441              0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 7,144              0.13
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                16,676              0.31
W203 คลองชลประทาน                                 3,228              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 54,889        1.02
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  1,873              0.04
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              16,802              0.31
M201 พื้นที่ลุ่ม                              16,122              0.30
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                      36                   -  
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   208                   -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                1,657              0.03
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      20                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                5,952              0.11
M301 เหมืองแร่                                  2,129              0.04
M302 บ่อลูกรัง                                   1,662              0.03
M303 บ่อทราย                                      738              0.01
M304 บ่อดิน                                 2,251              0.04
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                1,462              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      22                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   3,613              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         342              0.01
รวมทั้งหมด            5,379,681    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,607.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,379,681 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง