สรุปประเภทการใช้ที่ดินจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2555
  ดูแผนที่ประกอบ…  
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่  
  ไร่     ร้อยละ  
U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 138,314                  3.40
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                              18,370                               0.45
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      38   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              87,265                               2.14
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                      600                               0.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              19,483                               0.48
U401 สนามบิน                                    385                               0.01
U405 ถนน                                 3,274                               0.08
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       47   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                   3,511                               0.09
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                    664                               0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       37   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                     708                               0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                    419                               0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                   3,142                               0.08
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       80   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                    291                               0.01
A   พื้นที่เกษตรกรรม               1,142,586                27.95
A1 พื้นที่นา                     384,746                       9.41
A100 นาร้าง                                    1,150                               0.03
A101 นาข้าว                            383,596                               9.38
A2   พืชไร่                       385,858                       9.44
A200 ไร่ร้าง                                   1,530                               0.04
A201 พืชไร่ผสม     -     -  
A202 ข้าวโพด                             362,543                               8.87
A203 อ้อย                                  5,448                               0.13
A204 มันสำปะหลัง                                12,967                               0.32
A205 สับปะรด                                      368                               0.01
A207 ฝ้าย     -     -  
A208 ถั่วเขียว   -     -  
A209 ถั่วเหลือง                                 2,650                               0.06
A210 ถั่วลิสง                                        33   -  
A215 งา   -     -  
A223 กะหล่ำปลี                                     303                               0.01
A224 มะเขือเทศ    -     -  
A225 ว่านหางจระเข้                                      16   -  
A229 พริก     -     -  
A3   ไม้ยืนต้น                       229,167                       5.61
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                      787                               0.02
A302 ยางพารา                                14,917                               0.37
A303 ปาล์มน้ำมัน                                        48   -  
A304 ยูคาลิปตัส                                   1,403                               0.03
A305 สัก                              197,931                               4.84
A306 สะเดา                                        20   -  
A307 สนประดิพัทธ์    -     -  
A308 กระถิน   -     -  
A309 ประดู่                                        10   -  
A312 กาแฟ                                        10   -  
A314 หม่อน                                        15   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                    645                               0.02
A318 จามจุรี                              13,295                               0.33
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                         6   -  
A322 กฤษณา                                       38   -  
A323 ตะกู                                      42   -  
A4   ไม้ผล                       108,361                       2.65
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      58   -  
A401 ไม้ผลผสม                                22,166                               0.54
A402 ส้ม                                44,650                               1.10
A403 ทุเรียน                                        19   -  
A404 เงาะ                                        55   -  
A405 มะพร้าว                                         66   -  
A406 ลิ้นจี่                                      289                               0.01
A407 มะม่วง                                   2,988                               0.07
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        51   -  
A409 พุทรา                                      299                               0.01
A410 น้อยหน่า                                        25   -  
A411 กล้วย                                      245                               0.01
A412 มะขาม                                23,478                               0.57
A413 ลำไย                                 13,070                               0.32
A414 ฝรั่ง                                        19   -  
A415 มะละกอ                                     322                               0.01
A416 ขนุน                                        24   -  
A417 กระท้อน                                        13   -  
A418 ชมพู่     -     -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    116   -  
A421 ระกำ สละ                                           7   -  
A422 มะนาว                                           9   -  
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                         3   -  
A426 แก้วมังกร                                      270                               0.01
A427 ส้มโอ                                      47   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      68   -  
A430 มะไฟ ละไม                                         4   -  
A5   พืชสวน                             574                       0.01
A501 พืชสวนผสม     -     -  
A502 พืชผัก                                      539                               0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      35   -  
A505 พริกไทย     -     -  
A511 หวาย     -     -  
A6   ไร่หมุนเวียน                         28,231                       0.70
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                   2,272                               0.06
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                              25,959                               0.64
A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          4,151                       0.10
A700 โรงเรือนร้าง                                      63   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                   2,815                               0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    698                               0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                     231   -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                     344                               0.01
A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                              502                       0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                     502                               0.01
A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             996                       0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                    996                               0.02
F   พื้นที่ป่าไม้               2,692,953                65.89
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                              364,825                               8.92
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                71,143                               1.74
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                           2,255,957                             55.20
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                      326                               0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                      702                               0.02
W   พื้นที่น้ำ                   41,477                  1.02
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              20,146                               0.49
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                 1,917                               0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               15,143                               0.37
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                   1,923                               0.05
W203 คลองชลประทาน                                  2,348                               0.06
M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                   71,294                  1.74
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                   4,323                               0.11
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              55,643                               1.36
M201 พื้นที่ลุ่ม                                 2,888                               0.07
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 2,741                               0.07
M301 เหมืองแร่                                   1,708                               0.04
M302 บ่อลูกรัง                                       872                               0.02
M303 บ่อทราย                                       620                               0.02
M304 บ่อดิน                                  1,547                               0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                         7   -  
M405 พื้นที่ถม                                       482                               0.01
M601 หาดทราย                                      239   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                          224   -  
ผลรวมทั้งหมด             4,086,624              100.00