สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครสวรรค์  ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            374,952                     6.25
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                        33,818                                    0.56
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                              145                                         -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                      250,588                                    4.18
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                        58,179                                    0.97
U401 สนามบิน                              676                                    0.01
U405 ถนน                          5,195                                    0.09
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                               497                                    0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          16,388                                    0.27
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                          6,526                                    0.11
U600 สถานที่ร้าง                               347                                    0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               832                                    0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              282                                    0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                779                                    0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                               700                                    0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม          4,664,545                   77.76
A1 พื้นที่นา             2,763,923                         46.07
A100 นาร้าง                             5,397                                    0.09
A101 นาข้าว                  2,445,160                                  40.76
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                        54,738                                    0.91
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                              569                                    0.01
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                              330                                    0.01
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                              150                                         -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                61                                         -  
A101+A220 นาข้าว+พริก                              181                                         -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                16                                         -  
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                                42                                         -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                      257,279                                    4.29
A2  พืชไร่              1,648,410                         27.48
A200 ไร่ร้าง                            4,898                                    0.08
A201 พืชไร่ผสม                              824                                    0.01
A202 ข้าวโพด                      234,415                                    3.91
A202+A204 ข้าวโพด+มันสำปะหลัง                                36                                         -  
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                              154                                         -  
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง                          7,195                                    0.12
A202+A215 ข้าวโพด+งา                                31                                         -  
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                        35,133                                    0.59
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                45                                         -  
A203 อ้อย                       809,136                                  13.49
A203+A228 อ้อย+ทานตะวัน                          2,938                                    0.05
A204 มันสำปะหลัง                        537,674                                    8.96
A204+A213 มันสำปะหลัง+ข้าวฟ่าง                                94                                         -  
A204+A228 มันสำปะหลัง+ทานตะวัน                                599                                    0.01
A205 สับปะรด                                23                                         -  
A207 ฝ้าย                                47                                         -  
A210 ถั่วลิสง                                323                                    0.01
A210+A228 ถั่วลิสง+ทานตะวัน                                20                                         -  
A213 ข้าวฟ่าง                              763                                    0.01
A215 งา                        10,769                                    0.18
A215+A213 งา+ข้าวฟ่าง                                15                                         -  
A215+A228 งา+ทานตะวัน                              860                                    0.01
A215+A502 งา+พืชผัก                                23                                         -  
A220 แตงโม                            1,004                                    0.02
A228 ทานตะวัน                              434                                    0.01
A229 พริก                              664                                    0.01
A229+A228 พริก+ทานตะวัน                              271                                    0.01
A236 เผือก                                 22                                         -  
A3  ไม้ยืนต้น                 105,088                           1.76
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                65                                         -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          1,121                                    0.02
A302 ยางพารา                          13,239                                    0.22
A303 ปาล์มน้ำมัน                                799                                    0.01
A304 ยูคาลิปตัส                          52,660                                    0.88
A305 สัก                          33,891                                    0.57
A306 สะเดา                                924                                    0.02
A307 สนประดิพัทธ์                                 88                                         -  
A308 กระถิน                                68                                         -  
A309 ประดู่                                631                                    0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                          1,000                                    0.02
A317 หมาก                                17                                         -  
A318 จามจุรี                                  67                                         -  
A319 ตีนเป็ด                                52                                         -  
A322 กฤษณา                                 99                                         -  
A323 ตะกู                              367                                    0.01
A4  ไม้ผล                   77,578                           1.29
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                              732                                    0.01
A401 ไม้ผลผสม                          37,196                                    0.62
A402 ส้ม                            3,941                                    0.07
A404 เงาะ                                  14                                         -  
A405 มะพร้าว                            1,044                                    0.02
A406 ลิ้นจี่                                  33                                         -  
A407 มะม่วง                          12,025                                    0.20
A408 มะม่วงหิมพานต์                              168                                         -  
A409 พุทรา                                245                                         -  
A410 น้อยหน่า                                393                                    0.01
A411 กล้วย                            5,927                                    0.10
A412 มะขาม                                986                                    0.02
A413 ลำไย                             1,359                                    0.02
A414 ฝรั่ง                            1,274                                    0.02
A415 มะละกอ                           2,601                                    0.04
A416 ขนุน                                323                                    0.01
A417 กระท้อน                                162                                         -  
A418 ชมพู่                                335                                    0.01
A422 มะนาว                                883                                    0.01
A424 มะขามเทศ                          6,301                                    0.11
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                23                                         -  
A426 แก้วมังกร                                208                                         -  
A427 ส้มโอ                          1,108                                    0.02
A428 ละมุด                              151                                         -  
A429 มะปราง มะยงชิด                              112                                         -  
A430 มะไฟ ละไม                                34                                         -  
A5  พืชสวน                   23,117                           0.38
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                  16                                         -  
A502 พืชผัก                          21,044                                    0.35
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                          1,996                                    0.03
A512 แคนตาลูป                                61                                         -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   26,571                           0.45
A700 โรงเรือนร้าง                              311                                    0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          17,204                                    0.29
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                          1,951                                    0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           4,561                                    0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                           2,544                                    0.04
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    14,306                           0.24
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               451                                    0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        13,855                                    0.23
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    5,552                           0.09
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          5,552                                    0.09
F  พื้นที่ป่าไม้            606,733                   10.12
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          45,522                                    0.76
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          18,201                                    0.30
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        529,939                                    8.84
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                          13,071                                    0.22
W  พื้นที่น้ำ            161,279                     2.70
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        60,787                                    1.01
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                        66,862                                    1.12
W201 อ่างเก็บน้ำ                         12,477                                    0.21
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          14,216                                    0.24
W203 คลองชลประทาน                           6,937                                    0.12
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            191,039                     3.17
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                            9,805                                    0.16
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        97,394                                    1.62
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                        17,655                                    0.29
M201 พื้นที่ลุ่ม                        48,164                                    0.80
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                              196                                         -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          5,100                                    0.09
M301 เหมืองแร่                            6,477                                    0.11
M302 บ่อลูกรัง                             1,444                                    0.02
M303 บ่อทราย                                 318                                    0.01
M304 บ่อดิน                               119                                         -  
M405 พื้นที่ถม                             4,219                                    0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                    148                                         -  
รวมทั้งหมด         5,998,548                 100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 9597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง