สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุทัยธานี  ปี พ.ศ. 2554
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                119,207        2.82
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 8,127              0.19
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง 58                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 79,254              1.88
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 78                   -  
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 87                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 15,651              0.37
U405 ถนน 10,220              0.24
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   2,832              0.07
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 1,378              0.03
U600 สถานที่ร้าง  42                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  282              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,170              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน  28                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,728,211      41.06
A1 พื้นที่นา                    671,710         15.97
A100 นาร้าง    2,316              0.06
A101 นาข้าว 668,735            15.90
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 107                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 552              0.01
A2  พืชไร่                     904,315         21.49
A200 ไร่ร้าง   504              0.01
A202 ข้าวโพด 159,223              3.79
A202+A220 ข้าวโพด+แตงโม 114                   -  
A203 อ้อย  509,149            12.10
A204 มันสำปะหลัง   200,352              4.76
A205 สับปะรด 34,973              0.83
A3  ไม้ยืนต้น                     103,046          2.45
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม  628              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม   18,239              0.43
A302 ยางพารา   38,938              0.93
A303 ปาล์มน้ำมัน   2,534              0.06
A304 ยูคาลิปตัส   25,083              0.60
A305 สัก   16,476              0.39
A306 สะเดา   83                   -  
A307 สนประดิพัทธ์ 154                   -  
A308 กระถิน 205              0.01
A309 ประดู่   11                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 499              0.01
A317 หมาก 125                   -  
A318 จามจุรี   13                   -  
A319 ตีนเป็ด 46                   -  
A322 กฤษณา  12                   -  
A4  ไม้ผล                       42,152          1.00
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 249              0.01
A401 ไม้ผลผสม   27,708              0.66
A402 ส้ม 49                   -  
A403 ทุเรียน 14                   -  
A404 เงาะ   27                   -  
A405 มะพร้าว   191              0.01
A407 มะม่วง   12,334              0.29
A408 มะม่วงหิมพานต์   126                   -  
A409 พุทรา   65                   -  
A411 กล้วย   155                   -  
A412 มะขาม   597              0.01
A413 ลำไย    194              0.01
A415 มะละกอ  27                   -  
A416 ขนุน   100                   -  
A418 ชมพู่ 31                   -  
A422 มะนาว   11                   -  
A426 แก้วมังกร   12                   -  
A427 ส้มโอ 210              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด 52                   -  
A5  พืชสวน                         1,145          0.02
A501 พืชสวนผสม   900              0.02
A502 พืชผัก   100                   -  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 12                   -  
A510 นาหญ้า   133                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,315          0.07
A700  โรงเรือนร้าง  11                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   3,076              0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 64                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  103                   -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  61                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,528          0.06
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  184              0.01
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 150                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,175              0.05
A905 ฟาร์มจระเข้ 19                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             2,233,007      53.09
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 89                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   441,078            10.49
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   87,863              2.09
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   1,694,248            40.28
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู 367              0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   9,362              0.22
W  พื้นที่น้ำ                 64,851        1.55
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 32,428              0.77
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 3,150              0.08
W201 อ่างเก็บน้ำ  20,524              0.49
W202 บ่อน้ำในไร่นา   6,855              0.16
W203 คลองชลประทาน  1,894              0.05
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 61,128        1.48
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   7,859              0.19
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 46,106              1.10
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 292              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม 5,005              0.12
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 519              0.01
M301 เหมืองแร่   428              0.01
M302 บ่อลูกรัง    197              0.01
M303 บ่อทราย    203              0.01
M304 บ่อดิน  186              0.01
M405 พื้นที่ถม    323              0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ       10                   -  
รวมทั้งหมด            4,206,404        100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,730.246 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,206,404 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง