สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            82,036            1.04
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                     12,095                      0.15
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                           121                           -  
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                     24,007                      0.30
U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                     27,930                      0.35
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                     11,090                      0.14
U401  สนามบิน                           396                           -  
U403  สถานีขนส่ง                              14                           -  
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                             56                           -  
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                           407                      0.01
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                             39                           -  
U600  สถานที่ร้าง                           354                           -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       1,007                      0.01
U602  รีสอร์ท, โรงแรม, เกสต์เฮ้าส์                       1,368                      0.03
U603  สุสาน,ป่าช้า                             510                      0.01
U604   ศูนย์อพยพ                       2,627                      0.04
U605  สถานีบริการน้ำมัน                             15                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม        1,443,159           18.22
A1 พื้นที่นา             144,576                1.84
A100  นาร้าง                           781                      0.01
A101  นาข้าว                     96,130                      1.21
A101+A202  นาข้าว+ข้าวโพด                     18,921                      0.25
A101+A208  นาข้าว+ถั่วเขียว                             22                           -  
A101+A209  นาข้าว+ถั่วเหลือง                       6,923                      0.09
A101+A210  นาข้าว+ถั่วลิสง                           934                      0.01
A101+A212  นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง                             43                           -  
A101+A215  นาข้าว+งา                             17                           -  
A101+A217  นาข้าว+มันฝรั่ง                              14                           -  
A101+A220  นาข้าว+แตงโม                             10                           -  
A101+A223  นาข้าว+กะหล่ำปลี                           612                      0.01
A101+A224  นาข้าว+มะเขือเทศ                             22                           -  
A101+A229  นาข้าว+พริก                             12                           -  
A101+A502  นาข้าว+พืชผัก                     19,133                      0.25
M201+A101  พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                       1,002                      0.01
A2  พืชไร่              195,168                2.48
A200  ไร่ร้าง                     25,309                      0.33
A201  พืชไร่ผสม                       3,094                      0.04
A202  ข้าวโพด                     77,806                      0.98
A202+A217  ข้าวโพด+มันฝรั่ง                            124                           -  
A202+A223  ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                           598                      0.01
A202+A224  ข้าวโพด+มะเขือเทศ                       1,340                      0.02
A202+A502  ข้าวโพด+พืชผัก                       2,611                      0.04
A202+A506  ข้าวโพด+สตรอเบอรี่                             23                           -  
M201+A202  พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                           116                           -  
A204  มันสำปะหลัง                             11                           -  
A205  สับปะรด                             64                           -  
A206   ยาสูบ                             45                           -  
A209  ถั่วเหลือง                     43,725                      0.55
A209+A502  ถั่วเหลือง+พืชผัก                           966                      0.02
A210  ถั่วลิสง                           132                           -  
A212  ถั่วดำ ถั่วแดง                       4,414                      0.07
A215  งา                           947                      0.01
A216  ข้าวไร่                     31,863                      0.40
A216+A502  ข้าวไร่+พืชผัก                           223                           -  
A217  มันฝรั่ง                             17                           -  
A223  กะหล่ำปลี                           790                      0.01
A223+A506  กะหล่ำปลี+สตรอเบอรี่                             280                           -  
A224  มะเขือเทศ                           368                           -  
A229  พริก                             28                           -  
A231  ข้าวบาร์เลย์                             59                           -  
A236  เผือก                           215                           -  
A3  ไม้ยืนต้น                10,543                0.15
A301  ไม้ยืนต้นผสม                               29                   -  
A302  ยางพารา                       2,061                      0.03
A303  ปาล์มน้ำมัน                           221                           -  
     A304       ยูคาลิปตัส                               16                           -  
A305  สัก                       2,956                      0.05
A312  กาแฟ                       1,197                      0.02
A313  ชา                      3,997                      0.05
A314 หม่อน                              14                           -  
A315  ไผ่                             27                           -  
A318  จามจุรี                             25                           -  
A4  ไม้ผล                13,578                0.16
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                           175                           -  
A401  ไม้ผลผสม                           566                      0.01
A402  ส้ม                       2,599                      0.03
   A405      มะพร้าว                             27                           -  
A406  ลิ้นจี่                       2,764                      0.03
A407  มะม่วง                       1,480                      0.02
A411  กล้วย                       2,317                      0.03
A412  มะขาม                           187                           -  
A413  ลำไย                       2,956                      0.04
A414  ฝรั่ง                               10                           -  
A415  มะละกอ                            19                           -  
A416  ขนุน                             52                           -  
    A422       มะนาว                              37                           -  
A423  ไม้ผลเมืองหนาว                          335                           -  
A426 แก้วมังกร                             18                           -  
A427  ส้มโอ                            17                           -  
A428 ละมุด                            19                           -  
A5  พืชสวน                 4,191                0.05
A501  พืชสวนผสม                              15                   -  
A502  พืชผัก                       3,090                      0.04
M201+A502  พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                             18                           -  
A503   ไม้ดอก                             36                           -  
A506  สตรอเบอรี่                             719                      0.01
A507  เสาวรส                            265                           -  
A509  พืชสมุนไพร                             48                           -  
A6  ไร่หมุนเวียน            1,074,757              13.54
A600  ไร่ร้าง (ไร่หมุนเวียน)                   554,208                      6.99
A601  ไร่หมุนเวียนผสม                     11,293                      0.14
A601+A502  ไร่หมุนเวียนผสม+พืชผัก                       1,132                      0.01
A602  ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)                   135,011                      1.70
A602+A502  ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                       1,386                      0.02
A602+A506  ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่                             165                           -  
A602+A617  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)                               617                      0.01
A602+A623  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                             323                           -  
A602+A624  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                              303                           -  
A602+A629  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+พริก(ไร่หมุนเวียน)                                  11                           -  
A603  อ้อย(ไร่หมุนเวียน)                             15                           -  
A608  ถั่วเขียว(ไร่หมุนเวียน)                                 10                           -  
A609  ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน)                     18,449                      0.23
A609+A502  ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                             73                           -  
A610  ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                              485                      0.01
A612  ถั่วดำ ถั่วแดง (ไร่หมุนเวียน)                       6,384                      0.08
A612+A502  ถั่วดำ ถั่วแดง (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                             60                           -  
A615  งา (ไร่หมุนเวียน)                           621                      0.01
A616  ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)                   299,716                      3.78
A616+A502  ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                           813                      0.01
A616+A506  ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่                               12                           -  
A616+A624  ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)+มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                               12                           -  
A619  มันเทศ  (ไร่หมุนเวียน)                             11                           -  
A621  ลูกเดือย(ไร่หมุนเวียน)                           357                           -  
A623  กะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน)                     38,834                      0.49
A623+A502  กะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                           116                           -  
A623+A617  กะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน)+มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)                                 16                           -  
A624  มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                       3,610                      0.05
A624+A506  มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่                               20                           -  
A624+A617  มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)+มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)                               27                           -  
A629  พริก (ไร่หมุนเวียน)                           617                      0.01
A629+A502  พริก (ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                             50                           -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    328                   -  
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           104                           -  
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                             87                           -  
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             93                           -  
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            44                           -  
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       18                   -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             18                           -  
F  พื้นที่ป่าไม้        6,353,365           80.16
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       36,957                      0.47
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                 1,081,884                    13.65
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       52,838                      0.67
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                 5,143,872                    64.90
F500  ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                               84                           -  
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                       36,708                      0.46
F601  วนเกษตร                        1,022                      0.01
W  พื้นที่น้ำ            23,968            0.29
W101  แม่น้ำลำคลอง                     21,569                      0.27
W102  หนอง บึง                           293                           -  
W201  อ่างเก็บน้ำ                       1,909                      0.02
W202  บ่อน้ำในไร่นา                           197                           -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            23,259            0.29
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                         3,957                      0.05
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                       4,705                      0.06
M103  ไผ่  (ไผ่หนาม)                             13                           -  
M201  พื้นที่ลุ่ม                     12,387                      0.16
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                             25                           -  
M301  เหมืองแร่                           101                           -  
M304  บ่อดิน                             37                           -  
M403  ที่หินโผล่                             30                           -  
M405  พื้นที่ถม                             18                           -  
M601  หาดทราย                         1,901                      0.02
M701  ที่ทิ้งขยะ                                   85                           -  
 รวม        7,925,787         100.00
 ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน