สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุโขทัย  ปี พ.ศ. 2556 
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                210,909            5.11
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              16,039                      0.39
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           147,621                      3.58
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              30,543                      0.74
U401 สนามบิน                                1,992                      0.05
U405 ถนน                                4,488                      0.11
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                      74                           -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                      97                           -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  5,761                      0.14
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,069                      0.03
U600 สถานที่ร้าง                                      35                           -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,108                      0.05
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   734                      0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     183                           -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    130                           -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      35                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,382,849           57.80
A1 พื้นที่นา                 1,435,145               34.82
A100 นาร้าง                                   6,414                      0.16
A101 นาข้าว                        1,352,193                    32.80
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                   102                           -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                1,270                      0.03
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   142                           -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              51,266                      1.24
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   646                      0.02
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   199                      0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      15                           -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              22,898                      0.56
A2  พืชไร่                     663,906               16.10
A200 ไร่ร้าง                                  5,296                      0.13
A201 พืชไร่ผสม                              25,244                      0.61
A202 ข้าวโพด                              77,464                      1.88
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                   135                           -  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                              24,456                      0.59
A203 อ้อย                            400,029                      9.70
A204 มันสำปะหลัง                             121,799                      2.96
A205 สับปะรด                                      18                           -  
A206 ยาสูบ                                1,202                      0.03
A207 ฝ้าย                                      63                           -  
A208 ถั่วเขียว                                4,221                      0.10
A208+A215 ถั่วเขียว+งา                                      22                           -  
A210 ถั่วลิสง                                      26                           -  
A213 ข้าวฟ่าง                                   190                      0.01
A215 งา                                   366                      0.01
A219 มันเทศ                                        27                           -  
A220 แตงโม                                     872                      0.02
A229 พริก                                  2,403                      0.06
A236 เผือก                                      73                           -  
A3  ไม้ยืนต้น                     104,893                2.55
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                    247                      0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     130                           -  
A302 ยางพารา                                43,753                      1.06
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  2,058                      0.05
A304 ยูคาลิปตัส                                11,930                      0.29
A305 สัก                                41,997                      1.02
A306 สะเดา                                   236                      0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                      51                           -  
A308 กระถิน                                   329                      0.01
A309 ประดู่                                   377                      0.01
A312 กาแฟ                                3,207                      0.08
A313 ชา                                      12                           -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      70                           -  
A318 จามจุรี                                      43                           -  
A322 กฤษณา                                       45                           -  
A323 ตะกู                                   408                      0.01
A4  ไม้ผล                     158,000                3.81
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      28                           -  
A401 ไม้ผลผสม                                47,108                      1.14
A402 ส้ม                                54,519                      1.32
A403 ทุเรียน                                      51                           -  
A404 เงาะ                                      70                           -  
A405 มะพร้าว                                        33                           -  
A406 ลิ้นจี่                                      22                           -  
A407 มะม่วง                                33,216                      0.81
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      47                           -  
A409 พุทรา                                1,016                      0.02
A410 น้อยหน่า                                   123                           -  
A411 กล้วย                                12,556                      0.30
A412 มะขาม                                     836                      0.02
A413 ลำไย                                   5,261                      0.13
A414 ฝรั่ง                                     183                           -  
A415 มะละกอ                                    216                      0.01
A416 ขนุน                                      80                           -  
A417 กระท้อน                                   177                           -  
A418 ชมพู่                                      69                           -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                   144                           -  
A422 มะนาว                                     640                      0.02
A426 แก้วมังกร                                        15                           -  
A427 ส้มโอ                                   202                           -  
A428 ละมุด                                   916                      0.02
A429 มะปราง มะยงชิด                                   194                      0.01
A430 มะไฟ ละไม                                   278                      0.01
A5  พืชสวน                         1,290                0.03
A502 พืชผัก                                1,275                      0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      15                           -  
A6 ไร่หมุนเวียน                          627                0.02
A600 พืชไร่หมุนเวียน                                   341                      0.01
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   286                      0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       13,945                0.34
A700  โรงเรือนร้าง                                    301                      0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                11,454                      0.28
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,071                      0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    958                      0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    161                           -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,131                0.08
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    259                      0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,872                      0.07
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        1,912                0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,912                      0.05
F  พื้นที่ป่าไม้                  1,373,425               33.32
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        59                           -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             311,944                      7.57
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           117,520                      2.85
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             892,328                    21.65
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                     270                      0.01
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                              51,304                      1.24
W  พื้นที่น้ำ                     103,750                2.51
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              62,180                      1.51
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              10,125                      0.25
W201 อ่างเก็บน้ำ                               17,915                      0.43
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  7,190                      0.17
W203 คลองชลประทาน                                 6,340                      0.15
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                       51,624                1.26
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  4,822                      0.12
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              34,591                      0.84
M201 พื้นที่ลุ่ม                                5,264                      0.13
M201+A206 พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ                                1,243                      0.03
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,211                      0.03
M301 เหมืองแร่                                     494                      0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   1,201                      0.03
M304 บ่อดิน                                       21                           -  
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   226                      0.01
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                   728                      0.02
M405 พื้นที่ถม                                   1,657                      0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         166                           -  
รวมทั้งหมด            4,122,557         100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 6,596.092  ตารางกิโลเมตร หรือ 4,122,557 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง