สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดอุทัยธานี  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                139,308        3.30
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า 8,971              0.21
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ 92,991              2.21
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา 83                   -  
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง 28                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ 17,473              0.42
U405 ถนน 10,199              0.24
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง  167                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม   4,990              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร 2,205              0.05
U600 สถานที่ร้าง  17                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  428              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ 1,683              0.04
U603 สุสาน ป่าช้า 9                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน  64                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,746,732      41.53
A1 พื้นที่นา                    655,236         15.58
A100 นาร้าง    2,646              0.06
A101 นาข้าว 652,048            15.50
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด 198              0.01
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว 48                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว 296              0.01
A2  พืชไร่                     952,830         22.65
A200 ไร่ร้าง   1,975              0.05
A202 ข้าวโพด 126,305              3.00
A203 อ้อย  549,137            13.06
A204 มันสำปะหลัง   240,752              5.72
A205 สับปะรด 34,661              0.82
A3  ไม้ยืนต้น                     104,793          2.48
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 377              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม   11,143              0.26
A302 ยางพารา   53,280              1.27
A303 ปาล์มน้ำมัน   11,073              0.26
A304 ยูคาลิปตัส   17,483              0.42
A305 สัก   10,483              0.25
A306 สะเดา   85                   -  
A308 กระถิน 118                   -  
A309 ประดู่   61                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 449              0.01
A317 หมาก 142                   -  
A318 จามจุรี   66                   -  
A323 ตะกู 33                   -  
A4  ไม้ผล                       24,370          0.58
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 613              0.01
A401 ไม้ผลผสม   12,971              0.31
A404 เงาะ   23                   -  
A405 มะพร้าว   248              0.01
A406 ลิ้นจี่   21                   -  
A407 มะม่วง   8,632              0.21
A408 มะม่วงหิมพานต์   124                   -  
A409 พุทรา   86                   -  
A411 กล้วย   374              0.01
A412 มะขาม   557              0.01
A413 ลำไย    179              0.01
A416 ขนุน   46                   -  
A422 มะนาว   66                   -  
A426 แก้วมังกร   22                   -  
A427 ส้มโอ 347              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด 61                   -  
A5  พืชสวน                         1,073          0.03
A501 พืชสวนผสม   501              0.01
A502 พืชผัก   236              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ 28                   -  
A510 นาหญ้า   249              0.01
A512 แคนตาลูป 59                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         6,115          0.16
A700 โรงเรือนร้าง 36                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   5,060              0.12
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 194              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  643              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร  182              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,224          0.05
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง  85                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 135                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 1,949              0.05
A905 ฟาร์มจระเข้ 55                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             91              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 91                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             2,201,552      52.34
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 3,451              0.08
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์   441,444            10.50
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   42,005              1.00
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   1,705,431            40.54
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์   9,221              0.22
W  พื้นที่น้ำ                 76,005        1.81
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง 34,879              0.83
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ 2,566              0.06
W201 อ่างเก็บน้ำ  22,301              0.53
W202 บ่อน้ำในไร่นา   13,694              0.33
W203 คลองชลประทาน  2,565              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 42,807        1.02
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ   1,894              0.05
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 34,240              0.81
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม 238              0.01
M201 พื้นที่ลุ่ม 3,319              0.08
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 540              0.01
M301 เหมืองแร่   400              0.01
M302 บ่อลูกรัง    230              0.01
M303 บ่อทราย    110                   -  
M304 บ่อดิน  433              0.01
M405 พื้นที่ถม    1,393              0.03
M701 ที่ทิ้งขยะ       10                   -  
รวมทั้งหมด            4,206,404    100.00
 . 
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,730.246 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,206,404 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง