สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงราย  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                441,578        6.05
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              41,114              0.56
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   723              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           272,048              3.73
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              31,270              0.43
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              38,984              0.53
U401 สนามบิน                                3,448              0.05
U404 ท่าเรือ                                   442              0.01
U405 ถนน                                9,767              0.13
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    123                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                12,249              0.17
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,839              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                    457              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               10,332              0.14
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                6,931              0.09
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,691              0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    395              0.01
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                   195                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,570              0.08
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,735,647      51.17
A1 พื้นที่นา                 1,440,339         19.73
A100 นาร้าง                                      367              0.01
A101 นาข้าว                        1,399,392            19.17
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                4,501              0.06
A101+A202+A502 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                   194                   -  
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   142                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                3,922              0.05
A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                                      26                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      60                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                2,848              0.04
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                4,878              0.07
A101+A217+A502 นาข้าว+มันฝรั่ง+พืชผัก                                   229                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   534              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                2,210              0.03
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              21,036              0.29
A2  พืชไร่                  1,034,471         14.15
A200 ไร่ร้าง                                64,990              0.89
A201 พืชไร่ผสม                                     281                   -  
A202 ข้าวโพด                           766,431            10.50
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                       16                   -  
A202+A212 ข้าวโพด+ถั่วดำ ถั่วแดง                                       21                   -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                   146                   -  
A203 อ้อย                                    163                   -  
A204 มันสำปะหลัง                                51,230              0.70
A205 สับปะรด                                86,441              1.18
A206 ยาสูบ                                 1,661              0.02
A209 ถั่วเหลือง                                         52                   -  
A210 ถั่วลิสง                                        56                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                    275                   -  
A213 ข้าวฟ่าง                                      16                   -  
A216 ข้าวไร่                                58,723              0.80
A217 มันฝรั่ง                                        57                   -  
A219 มันเทศ                                        28                   -  
A220 แตงโม                                        94                   -  
A222 ขิง                                              333              0.01
A223 กะหล่ำปลี                                 3,304              0.05
A224 มะเขือเทศ                                       16                   -  
A229 พริก                                     137                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     645,608          8.85
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,403              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     506              0.01
A302 ยางพารา                             503,707              6.90
A303 ปาล์มน้ำมัน                                23,903              0.33
A304 ยูคาลิปตัส                                  7,534              0.10
A305 สัก                                33,942              0.47
A306 สะเดา                                        48                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       68                   -  
A309 ประดู่                                     223                   -  
A312 กาแฟ                                16,354              0.22
A313 ชา                                55,865              0.77
A314 หม่อน                                        50                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,116              0.02
A316 นุ่น                                        44                   -  
A318 จามจุรี                                     203                   -  
A320 เปล้า                                      48                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      31                   -  
A322 กฤษณา                                    367              0.01
A323 ตะกู                                   196                   -  
A4  ไม้ผล                     455,133          6.24
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                4,435              0.06
A401 ไม้ผลผสม                                11,877              0.16
A402 ส้ม                                13,560              0.19
A403 ทุเรียน                                      50                   -  
A404 เงาะ                                  3,968              0.05
A405 มะพร้าว                                     381              0.01
A406 ลิ้นจี่                                72,172              0.99
A407 มะม่วง                                15,415              0.21
A409 พุทรา                                     366              0.01
A411 กล้วย                                11,877              0.16
A412 มะขาม                                  1,078              0.01
A413 ลำไย                              283,493              3.88
A414 ฝรั่ง                                     133                   -  
A415 มะละกอ                                 1,237              0.02
A416 ขนุน                                     174                   -  
A417 กระท้อน                                  1,633              0.02
A420 ลางสาด ลองกอง                                    129                   -  
A422 มะนาว                                     319              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                               19,357              0.27
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                      30                   -  
A426 แก้วมังกร                                  3,518              0.05
A427 ส้มโอ                                9,867              0.14
A428 ละมุด                                      19                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      45                   -  
A5  พืชสวน                       12,642          0.17
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   125                   -  
A502 พืชผัก                                  7,091              0.10
A502+A506 พืชผัก+สตรอเบอรี่                                      12                   -  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                4,284              0.06
A504 องุ่น                                        64                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                      83                   -  
A507 เสาวรส                                    682              0.01
A511 หวาย                                   186                   -  
A512 แคนตาลูป                                      16                   -  
A515 เห็ด                                      99                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      102,447          1.41
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                23,781              0.33
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                       12                   -  
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                              37,619              0.52
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 41,035              0.56
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       10,441          0.14
A700 โรงเรือนร้าง                                   119                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,520              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,434              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,309              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 4,059              0.06
A8  พืชน้ำ                             65              -  
A802 กก                                      65                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        30,286          0.42
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    750              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              26,170              0.36
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                 3,327              0.05
A905 ฟาร์มจระเข้                                        39                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         4,215          0.06
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                4,215              0.06
F  พื้นที่ป่าไม้             2,822,664      38.68
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  6,353              0.09
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             432,563              5.93
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                81,830              1.12
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          2,285,338            31.31
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  2,557              0.04
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                14,023              0.19
W  พื้นที่น้ำ                116,978        1.60
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              45,904              0.63
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              25,783              0.35
W201 อ่างเก็บน้ำ                               27,946              0.38
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                15,971              0.22
W203 คลองชลประทาน                                 1,374              0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                182,114        2.50
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                39,460              0.54
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              73,410              1.01
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   125                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              34,749              0.48
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                              12,347              0.17
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                   153                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   635              0.01
M301 เหมืองแร่                                  1,725              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                      847              0.01
M303 บ่อทราย                                   1,294              0.02
M304 บ่อดิน                                 5,270              0.07
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      46                   -  
M405 พื้นที่ถม                                 11,664              0.16
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         389              0.01
รวมทั้งหมด            7,298,981    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง