สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดน่าน  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                144,966             2.03
U101  ตัวเมืองและย่านการค้า                                 8,729                        0.12
U200  หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                       97                            -  
U201  หมู่บ้านบนพื้นราบ                               98,036                        1.37
U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                 8,803                        0.12
U301  สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                               18,265                        0.26
U401  สนามบิน                                    644                        0.01
U405  ถนน                                    813                        0.01
U500  พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    407                        0.01
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                                   2,797                        0.04
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                 1,157                        0.02
U600  สถานที่ร้าง                                        58                            -  
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                  1,208                        0.02
U602  รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                 2,251                        0.03
U603  สุสาน ป่าช้า                                   1,632                        0.02
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                        69                            -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,598,313            36.22
A1  พื้นที่นา                     227,853                 3.18
A100  นาร้าง                                    1,428                        0.02
A101  นาข้าว                            225,258                        3.14
 A101+A202   นาข้าว+ข้าวโพด                                 1,098                        0.02
 A101+A209   นาข้าว+ถั่วเหลือง                                        24                            -  
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                                       45                            -  
A2  พืชไร่                     531,944                 7.42
A200  ไร่ร้าง                                 78,047                        1.09
A202  ข้าวโพด                            445,669                        6.22
A204  มันสำปะหลัง                                    825                        0.01
A205  สับปะรด                                         19                            -  
A206  ยาสูบ                                    497                        0.01
A210  ถั่วลิสง                                       25                            -  
A216  ข้าวไร่                                 3,170                        0.04
A222  ขิง                                       38                            -  
A223  กะหล่ำปลี                                 3,654                        0.05
A3  ไม้ยืนต้น                     491,786                 6.86
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                       17                            -  
A301  ไม้ยืนต้นผสม                                         27                            -  
A302  ยางพารา                              339,936                        4.74
A303  ปาล์มน้ำมัน                                   3,605                        0.05
A304  ยูคาลิปตัส                                    533                        0.01
A305  สัก                            140,615                        1.96
A306  สะเดา                                         51                            -  
A312  กาแฟ                                 2,318                        0.03
A314  หม่อน                                       92                            -  
A315  ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                 4,108                        0.06
A316  นุ่น                                         36                            -  
A318  จามจุรี                                    345                        0.01
A322  กฤษณา                                       35                            -  
A323  ตะกู                                       68                            -  
A4  ไม้ผล                     240,755                 3.35
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                 3,837                        0.05
A401  ไม้ผลผสม                                 36,855                        0.51
A402  ส้ม                                 1,504                        0.02
A403  ทุเรียน                                         98                            -  
A404  เงาะ                                   1,787                        0.02
A405  มะพร้าว                                         38                            -  
A406  ลิ้นจี่                               55,591                        0.78
A407  มะม่วง                               19,959                        0.28
A408  มะม่วงหิมพานต์                                   3,390                        0.05
A411  กล้วย                                      541                        0.01
A412  มะขาม                               27,291                        0.38
A413  ลำไย                                  88,966                        1.24
A414  ฝรั่ง                                       72                            -  
A415  มะละกอ                                        71                            -  
A416  ขนุน                                       55                            -  
A417  กระท้อน                                    130                            -  
A418  ชมพู่                                       12                            -  
A422  มะนาว                                      440                        0.01
A425  มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                       40                            -  
A426  แก้วมังกร                                       28                            -  
A427  ส้มโอ                                       50                            -  
A5  พืชสวน                         1,610                 0.02
A502  พืชผัก                                   1,567                        0.02
A511  หวาย                                       43                            -  
A6  ไร่หมุนเวียน                  1,102,112                15.37
A600  ไร่ร้าง                              557,330                        7.77
A602  ข้าวโพด                            493,230                        6.88
A616  ข้าวไร่                               51,552                        0.72
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           948                 0.01
A700  โรงเรือนร้าง                                       11                            -  
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                      301                            -  
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                    201                            -  
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                     387                        0.01
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                        48                            -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            274                     -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    274                            -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,031                 0.01
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                 1,031                        0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             4,350,855            60.69
F100  ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                    933                        0.01
F101  ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            594,364                        8.29
F200  ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            108,067                        1.51
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์                         3,643,475                     50.82
F501  ป่าปลูกสมบูรณ์                                   4,016                        0.06
W  พื้นที่น้ำ                 52,798             0.74
W101  แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               24,562                        0.34
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                                 2,010                        0.03
W201  อ่างเก็บน้ำ                                23,503                        0.33
W202  บ่อน้ำในไร่นา                                   2,563                        0.04
W203  คลองชลประทาน                                     160                            -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 23,113             0.32
M101  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                      904                        0.01
M102  ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               18,675                        0.26
M103  ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                       99                            -  
M201  พื้นที่ลุ่ม                                    477                        0.01
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                    171                            -  
M301  เหมืองแร่                                      459                        0.01
M302  บ่อลูกรัง                                          46                            -  
M303  บ่อทราย                                    114                            -  
M304  บ่อดิน                                     617                        0.01
M401  พื้นที่กองวัสดุ                                       41                            -  
M403  ที่หินโผล่                                         32                            -  
M405  พื้นที่ถม                                    1,457                        0.02
M701  ที่ทิ้งขยะ                                             21                            -  
รวมทั้งหมด            7,170,045          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,170,045 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง