ตารางประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2553 
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่)   ร้อยละ 
   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 465,189                      3.71
  U1    ตัวเมืองและย่านการค้า                          44,468                             0.35
  U200    หมู่บ้านจัดสรรร้าง                          10,656                             0.10
  U201    หมู่บ้าน                       252,822                             2.01
  U202    หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                          32,645                             0.26
  U3    สถานที่ราขการและสถาบันต่างๆ                          83,781                             0.67
  U401    สนามบิน                            1,526                             0.01
  U402    สถานีรถไฟ                                  72                                  -  
  U403    สถานีขนส่ง                                  34                                  -  
  U405    ถนน                            1,272                             0.01
 U406   ทางรถไฟ                               387                                  -  
  U500    โรงงานอุตสาหกรมร้าง                               172                                  -  
  U501    นิคมอุตสาหกรรม                                  28                                  -  
  U502    โรงงานอุตสาหกรม                            8,956                             0.07
  U503    ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                               919                             0.01
  U600    สถานที่ร้าง ( รีสอร์ทร้าง  )                               139                                  -  
  U601    สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                          16,830                             0.13
  U602    สนามกอล์ฟ                            5,621                             0.05
  U603    สุสาน  ป่าช้า                            4,486                             0.04
  U605    สถานีบริการน้ำมัน                               375                                  -  
   พื้นที่เกษตรกรรม               2,823,623                    22.45
   นาข้าว                 577,789                      4.60
  A100    นาร้าง                          13,607                             0.11
  A101    นา                       563,335                             4.48
 M2+A101                                 847                             0.01
   พืชไร่                 370,874                      2.94
  A200    ไร่ร้าง                          23,429                             0.19
  A201    พืชไร่ผสม                          50,672                             0.40
  A202    ข้าวโพด                       188,200                             1.50
  A203    อ้อย                            2,075                             0.02
  A204    มันสำปะหลัง                            3,973                             0.03
  A205    สับปะรด                                  99                                  -  
  A206    ยาสูบ                               217                                  -  
  A207    ฝ้าย                                  29                                  -  
  A209    ถั่วเหลือง                               522                                  -  
  A210    ถั่วลิสง                            3,523                             0.03
  A212    ถั่วดำ  ถั่วแดง                               986                             0.01
 A215   งา                                  15                                  -  
  A216    ข้าวไร่                          57,575                             0.46
  A217    มันฝรั่ง                               941                             0.01
 A218   มันแกว                               156                                  -  
  A219    มันเทศ                               231                                  -  
 A220   แตงโม                                  47                                  -  
 A222   ขิง                                  12                                  -  
  A223    กะหล่ำปลี                          20,497                             0.16
  A224    มะเขือเทศ                          10,526                             0.08
  A229    พริก                            6,505                             0.05
  A236    เผือก                               372                                  -  
 M2+A201                                 162                                  -  
 M2+A229                                 110                                  -  
   ไม้ยืนต้น                   51,683                      0.41
  A301    ไม้ยืนต้นผสม                               778                             0.01
  A302    ยางพารา                          16,182                             0.13
  A303    ปาล์มน้ำมัน                                  76                                  -  
  A304    ยูคาลิปตัส                            1,760                             0.01
  A305    สัก                          18,940                             0.15
  A306    สะเดา                                  41                                  -  
  A307    สนประดิพัทธ์                               143                                  -  
  A308    กระถิน                                  48                                  -  
 A309   ประดู่                                  13                                  -  
  A312    กาแฟ                            7,998                             0.06
  A313    ชา                            3,411                             0.03
 A314   หม่อน                                  20                                  -  
  A315    ไผ่                            1,237                             0.01
  A318    จามจุรี                               795                             0.01
  A319    ตีนเป็ด                                  44                                  -  
  A321    ยมหอม                                  33                                  -  
  A322    กฤษณา                                  73                                  -  
 A323   ตะกู                                  91                                  -  
   ไม้ผล                 870,511                      6.91
  A401    ไม้ผลผสม                          67,843                             0.54
  A402    ส้ม                       109,202                             0.87
  A403    ทุเรียน                                  11                                  -  
 A404   เงาะ                                  26                                  -  
  A405    มะพร้าว                                  58                                  -  
  A406    ลิ้นจี่                       125,531                             1.00
  A407    มะม่วง                          82,591                             0.66
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                  13                                  -  
  A409    พุทธา                               275                                  -  
  A410    น้อยหน่า                                  59                                  -  
  A411    กล้วย                            5,581                             0.04
  A412    มะขาม                               768                             0.01
  A413    ลำไย                       452,118                             3.60
  A414    ฝรั่ง                               137                                  -  
  A415    มะละกอ                               433                                  -  
  A416    ขนุน                               351                                  -  
  A417    กระท้อน                               353                                  -  
  A418    ชมพู่                               138                                  -  
 A420   ลางสาด,ลองกอง                                  16                                  -  
  A422    มะนาว                               350                                  -  
  A423    ไม้ผลเมืองหนาว                          23,773                             0.19
  A426    แก้วมังกร                               520                                  -  
  A427    ส้มโอ                               262                                  -  
  A429    มะปราง  มะยงชิด                               102                                  -  
   พืชสวน                   98,161                      0.77
  A501    พืชสวนผสม                            6,586                             0.05
  A502    พืชผัก                          73,201                             0.58
  A503    ไม้ดอก                            9,843                             0.08
  A504    องุ่น                                  97                                  -  
  A506    สตรอเบอรี่                            6,575                             0.05
  A507    เสาวรส                                  64                                  -  
  A510    นาหญ้า                               126                                  -  
 M2+A502                              1,669                             0.01
   ไร่หมุนเวียน                 832,557                      6.64
  A600    ไร่ร้าง                       353,111                             2.81
  A601    พืชไร่ผสม (ไร่หมุนเวียน)                       237,926                             1.89
  A602    ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)                          21,745                             0.17
 A609   ถั่วเหลือง (ไร่หมุนเวียน)                                  20                                  -  
 A610   ถั่วลิสง (ไร่หมุนเวียน)                            3,380                             0.03
  A616    ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)                       167,787                             1.35
  A623    กะหล่ำปลี (ไร่หมุนเวียน)                          36,366                             0.29
  A624    มะเขือเทศ (ไร่หมุนเวียน)                          11,360                             0.09
 A629   พริก (ไร่หมุนเวียน)                               862                             0.01
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   18,434                      0.15
  A700    ไรงเรือนร้าง                               178                                  -  
  A701    ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                            5,221                             0.04
  A702    โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                            8,430                             0.07
  A703    โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            2,205                             0.02
  A704    โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            2,400                             0.02
   พืชน้ำ                         27                         -  
  A803    บัว                                  27                                  -  
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                     2,793                      0.02
  A900    สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                               157                                  -  
  A902    สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            2,636                             0.02
   เกษตรผสมผสาน/ไร่นา สวนผสม                        794                      0.01
  A0    เกษตรผสมผสาน/ไร่นา สวนผสม                               794                             0.01
   พื้นที่ป่าไม้               8,941,623                    71.15
  F100    ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                          18,364                             0.15
  F101    ป่าดิบสมบูรณ์                    2,501,808                           19.91
  F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       169,138                             1.35
  F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    6,168,452                           49.08
  F500    สวนป่ารอสภาพฟื้นฟู                               579                                  -  
  F501    สวนป่าสมบูรณ์                          83,282                             0.66
   พื้นที่แหล่งน้ำ                 130,828                      1.05
  W101    แม่น้ำลำคลอง                          24,595                             0.20
  W102    หนอง  บึง                          59,622                             0.47
  W201    อ่างเก็บน้ำ                          30,882                             0.25
  W202    บ่อน้ำในไร่นา                          12,020                             0.10
  W203    คลองชลประทาน                            3,709                             0.03
   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 205,648                      1.64
  M101    ทุ่งหญ้า                          41,299                             0.33
  M102    ไม้ละเมาะ                       130,687                             1.04
  M103    ไผ่                                  74                                  -  
  M2    พื้นที่ลุ่ม                          15,287                             0.12
  M300    เหมืองเก่า  บ่อขุดเก่า                            5,960                             0.05
  M301    เหมืองหิน                            1,254                             0.01
  M302    บ่อลูกรัง                            1,038                             0.01
  M303    บ่อทราย                               394                                  -  
  M304    บ่อดิน                            4,563                             0.04
  M402    หาดทราย                            1,585                             0.01
  M403    ที่หินโผล่                               376                                  -  
  M404    ที่ทิ้งขยะ                               828                             0.01
  M405    พื้นที่ถม                            2,303                             0.02
   รวม             12,566,911                  100.00
  ที่มา :  ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2   สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน