สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดแพร่  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                142,599          3.48
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              17,155                   0.42
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      39                        -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              89,942                   2.20
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   569                   0.01
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              21,275                   0.52
U401 สนามบิน                                   426                   0.01
U405 ถนน                                4,208                   0.10
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       42                        -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  3,985                   0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   861                   0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       30                        -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    327                   0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   390                   0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                  2,867                   0.07
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    146                        -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   337                   0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,176,991         28.79
A1 พื้นที่นา                    403,322              9.87
A100 นาร้าง                                      680                   0.02
A101 นาข้าว                           282,407                   6.91
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              82,274                   2.01
A101+A202+A208 นาข้าว+ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                   511                   0.01
A101+A202+A229 นาข้าว+ข้าวโพด+พริก                                      73                        -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              12,884                   0.32
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                              23,307                   0.57
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                      46                        -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   688                   0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   452                   0.01
A2  พืชไร่                     420,356            10.28
A200 ไร่ร้าง                                  1,118                   0.03
A201 พืชไร่ผสม                                        11                        -  
A202 ข้าวโพด                           365,330                   8.94
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                      52                        -  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                   156                        -  
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                1,802                   0.04
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      76                        -  
A203 อ้อย                                 6,112                   0.15
A204 มันสำปะหลัง                                44,199                   1.08
A205 สับปะรด                                     269                   0.01
A209 ถั่วเหลือง                                   714                   0.02
A209+A229 ถั่วเหลือง+พริก                                      14                        -  
A210 ถั่วลิสง                                      23                        -  
A223  กะหล่ำปลี                                    374                   0.01
A229 พริก                                     106                        -  
A3  ไม้ยืนต้น                     261,535              6.40
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      14                        -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,018                   0.03
A302 ยางพารา                                33,726                   0.83
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     725                   0.02
A304 ยูคาลิปตัส                                     966                   0.02
A305 สัก                             218,020                   5.33
A306 สะเดา                                        11                        -  
A308 กระถิน                                   193                   0.01
A312 กาแฟ                                        96                        -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   804                   0.02
A318 จามจุรี                                  5,877                   0.14
A323 ตะกู                                      85                        -  
A4  ไม้ผล                       67,853              1.65
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                      28                        -  
A401 ไม้ผลผสม                                11,496                   0.28
A402 ส้ม                                25,191                   0.62
A403  ทุเรียน                                2,717                   0.07
A404 เงาะ                                     146                        -  
A405 มะพร้าว                                     148                        -  
A406 ลิ้นจี่                                     487                   0.01
A407 มะม่วง                                  2,060                   0.05
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      22                        -  
A409 พุทรา                                   235                   0.01
A410 น้อยหน่า                                        25                        -  
A411 กล้วย                                     622                   0.02
A412 มะขาม                                12,726                   0.31
A413 ลำไย                                   8,311                   0.20
A415 มะละกอ                                    167                        -  
A416 ขนุน                                        10                        -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                 2,825                   0.07
A422 มะนาว                                        90                        -  
A426 แก้วมังกร                                     466                   0.01
A427 ส้มโอ                                      69                        -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      12                        -  
A5  พืชสวน                           644              0.02
A501 พืชสวนผสม                                        19                        -  
A502 พืชผัก                                     614                   0.02
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      11                        -  
A6 ไร่หมุนเวียน                      18,384              0.45
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                2,349                   0.06
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                              16,024                   0.39
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                      11                        -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,287              0.08
A700 โรงเรือนร้าง                                      55                        -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,904                   0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   434                   0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    342                   0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    552                   0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            556              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   556                   0.01
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,054              0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,054                   0.03
F  พื้นที่ป่าไม้             2,673,486         65.42
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             440,486                 10.78
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              54,916                   1.34
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          2,178,084                 53.30
W  พื้นที่แหล่งน้ำ                 45,263          1.11
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              22,335                   0.55
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,860                   0.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               16,263                   0.39
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  2,166                   0.05
W203 คลองชลประทาน                                 2,639                   0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 48,285          1.20
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  4,328                   0.11
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              33,086                   0.81
M201 พื้นที่ลุ่ม                                2,452                   0.06
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,309                   0.06
M301 เหมืองแร่                                1,979                   0.05
M302 บ่อลูกรัง                                      943                   0.02
M303 บ่อทราย                                      648                   0.02
M304 บ่อดิน                                 1,451                   0.04
M405 พื้นที่ถม                                      764                   0.02
M601 หาดทราย                                      78                        -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         247                   0.01
รวมทั้งหมด            4,086,624       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,538.598 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,086,624 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง