สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพะเยา  ปี พ.ศ. 2558
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        145,861       3.69
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                  23,321             0.59
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                          78                 -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                  91,206             2.31
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                          720             0.02
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  22,087             0.56
U405 ถนน                    1,370             0.03
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                        162             0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                    4,042             0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อ                        645             0.02
U600 สถานที่ร้าง                            6                 -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        428             0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                    1,650             0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                        135                 -  
U701 สนามกอล์ฟ                          11                 -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม      1,589,168     40.10
A1 พื้นที่นา           745,685       18.84
A100 นาร้าง                    1,525             0.04
A101 นาข้าว                743,779          18.79
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                          10                 -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                          39                 -  
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                        332             0.01
A2  พืชไร่            449,089       11.35
A200 ไร่ร้าง                    9,786             0.25
A201 พืชไร่ผสม                          83                 -  
A202 ข้าวโพด                398,645          10.07
A202+A207 ข้าวโพด+ฝ้าย                        428             0.01
A203 อ้อย                    1,520             0.04
A204 มันสำปะหลัง                    8,551             0.22
A205 สับปะรด                        968             0.03
A206 ยาสูบ                         126                 -  
A207 ฝ้าย                          350             0.01
A208 ถั่วเขียว                          368             0.01
A209 ถั่วเหลือง                           131                 -  
A216 ข้าวไร่                  27,879             0.70
A220 แตงโม                          28                 -  
A222 ขิง                        217             0.01
A229 พริก                            6                 -  
A235 กระเจี๊ยบแดง                            3                 -  
A3  ไม้ยืนต้น            174,639         4.39
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          83                 -  
A302 ยางพารา                135,826             3.43
A303 ปาล์มน้ำมัน                    1,199             0.03
A304 ยูคาลิปตัส                    2,956             0.07
A305 สัก                  31,069             0.78
A306 สะเดา                          23                 -  
A308 กระถิน                          68                 -  
A309 ประดู่                            68                 -  
A312 กาแฟ                        851             0.02
A314 หม่อน                        211             0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                        709             0.02
A318 จามจุรี                    1,371             0.03
A319 ตีนเป็ด                          32                 -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                          14                 -  
A322 กฤษณา                          70                 -  
A323 ตะกู                          89                 -  
A4  ไม้ผล            145,220         3.65
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                          42                 -  
A401 ไม้ผลผสม                      4,831             0.12
A402 ส้ม                          253             0.01
A404 เงาะ                          174                 -  
A405 มะพร้าว                             55                 -  
A406 ลิ้นจี่                    24,690             0.62
A407 มะม่วง                      4,990             0.13
A409 พุทรา                            42                 -  
A410 น้อยหน่า                            27                 -  
A411 กล้วย                          421             0.01
A412 มะขาม                      5,907             0.15
A413 ลำไย                   103,246             2.61
A414 ฝรั่ง                            34                 -  
A415 มะละกอ                           50                 -  
A416 ขนุน                              4                 -  
A417 กระท้อน                            91                 -  
A418 ชมพู่                            13                 -  
A422 มะนาว                            79                 -  
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                            4                 -  
A426 แก้วมังกร                          170                 -  
A427 ส้มโอ                          87                 -  
A430 มะไฟ ละไม                          10                 -  
A5  พืชสวน              10,985         0.27
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                          23                 -  
A501 พืชสวนผสม                            39                 -  
A502 พืชผัก                    10,816             0.27
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                          59                 -  
A507 เสาวรส                           10                 -  
A512 แคนตาลูป                          38                 -  
A6  ไร่หมุนเวียน               49,323         1.25
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                    17,668             0.45
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                  28,371             0.72
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                    3,284             0.08
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                1,418         0.04
A700 โรงเรือนร้าง                          15                 -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          664             0.02
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        481             0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           97                 -  
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                         161             0.01
A8  พืชน้ำ                      5            -  
A802 กก                            5                 -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               11,841         0.29
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                         102                 -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                   11,680             0.29
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                           59                 -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                   963         0.02
A001  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        963             0.02
F  พื้นที่ป่าไม้      2,090,616     52.80
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    10,944             0.28
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                  885,652          22.37
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    49,985             1.26
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์              1,137,959          28.74
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                      6,076             0.15
W  พื้นที่น้ำ          69,082       1.76
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                  20,944             0.53
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                  19,617             0.50
W201 อ่างเก็บน้ำ                   20,498             0.52
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      7,375             0.19
W203 คลองชลประทาน                         648             0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด          64,685       1.65
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                      4,817             0.12
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                  42,292             1.07
M201 พื้นที่ลุ่ม                  11,839             0.30
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                        690             0.02
M301 เหมืองแร่                      2,028             0.05
M302 บ่อลูกรัง                           619             0.02
M304 บ่อดิน                         218             0.01
M403 ที่หินโผล่                      1,429             0.04
M405 พื้นที่ถม                           631             0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                              122                 -  
รวมทั้งหมด     3,959,412   100.00
หมายเหตุ : **                ใช้ classification (14 ต.ค. 57)
:  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%