สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2552
ดูแผนที่ประกอบ...
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        144,501            3.64
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                  25,049                0.63
U201  หมู่บ้าน                  91,543                2.31
U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                        679                0.02
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                  21,109                0.53
U405  ถนน                     1,380                0.03
U500  โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                        106   - 
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                     2,299                0.06
U503  ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                        287                0.01
U600  สถานที่ร้าง                          26   - 
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                        479                0.01
U603  สุสาน,ป่าช้า                     1,459                0.04
U605  สถานีบริการน้ำมัน                          85   - 
   พื้นที่เกษตรกรรม      1,430,728           36.14
   นาข้าว            743,834              18.79
A100    นาร้าง                     1,648                0.04
A101   นาข้าว                742,186              18.75
   พืชไร่            368,330                9.30
A200  ไร่ร้าง                        489                      0.01
A201  พืชไร่ผสม                        664                      0.02
A202  ข้าวโพด                307,429                      7.76
A203  อ้อย                        735                      0.02
A204  มันสำปะหลัง                     1,969                      0.05
A205  สับปะรด                        271                      0.01
A206  ยาสูบ                        843                      0.02
A207  ฝ้าย                     1,993                      0.05
A208  ถั่วเขียว                        459                      0.01
A209  ถั่วเหลือง                          10   - 
A216  ข้าวไร่                  52,920                      1.34
A217  มันฝรั่ง                        520                      0.01
A220  แตงโม                          28   - 
   ไม้ยืนต้น            110,750                2.81
A301  ไม้ยืนต้นผสม                        216                      0.01
A302  ยางพารา                  82,612                      2.09
A303  ปาล์มน้ำมัน                          28   - 
A304  ยูคาลิปตัส                     1,729                      0.05
A305  สัก                  22,827                      0.58
A306  สะเดา                          27   - 
A308  สนประดิพัทธ์                          42   - 
A309  ประดู่                          55   - 
A312  กาแฟ                     1,480                      0.04
A314  หม่อน                          77   - 
A315  ไผ่                        328                      0.01
A318  จามจุรี                     1,114                      0.03
A319  ตีนเป็ด                          25   - 
A321  ยมหอม                          46   - 
A322  กฤษณา                          64   - 
A323  ตะกู                          80   - 
   ไม้ผล            134,013                3.38
A401  ไม้ผลผสม                     3,893                      0.10
A402  ส้ม                        463                      0.01
A404  เงาะ                          77   - 
A405  มะพร้าว                        132   - 
A406  ลิ้นจี่                  29,974                      0.76
A407  มะม่วง                     3,842                      0.10
A409  พุทรา                          12   - 
A410  น้อยหน่า                          27   - 
A411  กล้วย                        455                      0.01
A412  มะขาม                     7,817                      0.20
A413  ลำไย                  86,495                      2.18
A414  ฝรั่ง                          26   - 
A415  มะละกอ                          50   - 
A416  ขนุน                          42   - 
A417  กระท้อน                          43   - 
A422  มะนาว                          45   - 
A426  แก้วมังกร                        406                      0.01
A427  ส้มโอ                        214                      0.01
   พืชสวน              13,451                0.34
A502  พืชผัก                  13,427                      0.34
A503  ไม้ดอก                          14   - 
A507  เสาวรส                          10   - 
   ไร่หมุนเวียน              53,508                1.35
A600  ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)                     1,055                      0.03
A601  ไร่หมุนเวียนผสม                        143   - 
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                  47,278                      1.19
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                     5,032                      0.13
   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               1,199                0.03
A700  โรงเรือนร้าง                          10   - 
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                        766                      0.02
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        285                      0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ปีก                          49   - 
A704  โรงเรือนเลี้ยงเลี้ยงสุกร                          89   - 
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               4,931                0.12
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                          51   - 
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                     4,815                      0.12
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          65   - 
   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                  712                0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        712                      0.02
   พื้นที่ป่าไม้      2,249,718           56.81
F100  ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                     3,270                      0.08
F101  ป่าดิบสมบูรณ์                510,104                    12.88
F200  ป่าปลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                  99,035                      2.50
F201  ป่าผลัดใบสมบูรณ์             1,629,376                    41.15
F501  สวนป่าสมบูรณ์                     7,933                      0.20
   พื้นที่แหล่งน้ำ          50,510            1.28
W101  แม่น้ำลำคลอง                     8,509                      0.21
W102  หนอง บึง ทะเลสาบ                  19,674                      0.50
W201  อ่างเก็บน้ำ                  18,439                      0.47
W202  บ่อน้ำในไร่นา                     3,574                      0.09
W203  คลองชลประทาน                        314                      0.01
   พื้นที่เบ็ดเตล็ด          83,955            2.13
M101  ทุ่งหญ้า                     6,546                0.17
M102  ไม้ละเมาะ                  48,142                1.22
M103  ไผ่                        259                      0.01
M2  พื้นที่ลุ่ม                  24,274                0.61
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          30   - 
M301  เหมืองแร่                     1,890                0.05
M302  บ่อลูกรัง                        745                0.02
M304  บ่อดิน                          90   - 
M403  ที่หินโผล่                     1,703                0.04
M404  ที่ทิ้งขยะ                          92   - 
M405  พื้นที่ถม                        184                0.01
   รวม      3,959,412         100.00
 
 ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2  สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 24 พฤศจิกายน 2552