สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 93,669        1.20
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              12,513              0.16
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      13                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              32,375              0.41
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              30,480              0.39
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              10,948              0.14
U401 สนามบิน                                   771              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                        22                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       63                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                     449              0.01
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                      98                   -  
U600 สถานที่ร้าง                                    285                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,181              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,800              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     422              0.01
U604 ศูนย์อพยพ                                  2,225              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                       24                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,134,724      14.30
A1 พื้นที่นา                    132,636          1.67
A100 นาร้าง                                   3,054              0.04
A101 นาข้าว                              85,423              1.08
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                   278                   -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              14,280              0.18
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                5,670              0.07
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      39                   -  
A101+A212 นาข้าว+ถั่วดำ ถั่วแดง                                       12                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                   126                   -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                1,036              0.01
A101+A224 นาข้าว+มะเขือเทศ                                    126                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              21,895              0.28
A101+A506 นาข้าว+สตรอเบอรี่                                      27                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   670              0.01
A2  พืชไร่                     105,041          1.32
A200 ไร่ร้าง                                11,388              0.14
A201 พืชไร่ผสม                                  1,186              0.01
A202 ข้าวโพด                              41,330              0.52
A202+A201 ข้าวโพด+พืชไร่ผสม                                      16                   -  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                      17                   -  
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                                   454              0.01
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                      15                   -  
A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                                   136                   -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                2,329              0.03
A203 อ้อย                                      49                   -  
A205 สับปะรด                                        55                   -  
A208 ถั่วเขียว                                        31                   -  
A208+A215 ถั่วเขียว+งา                                      28                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                 39,405              0.50
A209+A201 ถั่วเหลือง+พืชไร่ผสม                                         13                   -  
A209+A215 ถั่วเหลือง+งา                                      12                   -  
A209+A502 ถั่วเหลือง+พืชผัก                                1,410              0.02
A210 ถั่วลิสง                                      33                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                    281                   -  
A215 งา                                   536              0.01
A215+A502 งา+พืชผัก                                      36                   -  
A216 ข้าวไร่                                  5,436              0.07
A216+A502 ข้าวไร่+พืชผัก                                   255                   -  
A216+A506 ข้าวไร่+สตรอเบอรี่                                      39                   -  
A219 มันเทศ                                        46                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                    435              0.01
A224 มะเขือเทศ                                       70                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                         9,437          0.12
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   363              0.01
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                        82                   -  
A302 ยางพารา                                  2,051              0.03
A303 ปาล์มน้ำมัน                                     308                   -  
A305 สัก                                  4,003              0.05
A312 กาแฟ                                     218                   -  
A313 ชา                                  2,286              0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      68                   -  
A317  หมาก                                        36                   -  
A318 จามจุรี                                        22                   -  
A4  ไม้ผล                       17,956          0.24
A400  ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                    420              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                     603              0.01
A402 ส้ม                                  5,144              0.06
A404 เงาะ                                        24                   -  
A405 มะพร้าว                                        17                   -  
A406 ลิ้นจี่                                  1,214              0.02
A407 มะม่วง                                  2,161              0.03
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        45                   -  
A411 กล้วย                                  5,224              0.07
A412 มะขาม                                     213                   -  
A413 ลำไย                                   2,334              0.03
A414 ฝรั่ง                                        11                   -  
A415 มะละกอ                                       24                   -  
A416 ขนุน                                        75                   -  
A422 มะนาว                                        24                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                    385              0.01
A426 แก้วมังกร                                        15                   -  
A427 ส้มโอ                                      11                   -  
A428 ละมุด                                      12                   -  
A5  พืชสวน                         1,668          0.01
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      36                   -  
A502 พืชผัก                                  1,122              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      11                   -  
A505 พริกไทย                                        10                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                     272                   -  
A507 เสาวรส                                    175                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                        42                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      867,670         10.94
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                             417,957              5.27
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                               15,615              0.20
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           146,295              1.85
A602+A502 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                                1,215              0.02
A602+A506 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่                                        29                   -  
A602+A609 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)                                      108                   -  
A602+A610 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                                         74                   -  
A602+A617 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+มันฝรั่ง(ไร่หมุนเวียน)                                      13                   -  
A602+A623 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                     207                   -  
A602+A624 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                                       18                   -  
A603 อ้อย(ไร่หมุนเวียน)                                      69                   -  
A605 สับปะรด(ไร่หมุนเวียน)                                        19                   -  
A608 ถั่วเขียว(ไร่หมุนเวียน)                                          30                   -  
A609 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)                                   23,828              0.30
A609+A502 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                                         84                   -  
A610 ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                                      753              0.01
A612 ถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)                                  9,650              0.12
A612+A502 ถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                                       10                   -  
A615 งา(ไร่หมุนเวียน)                                   186                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                              213,382              2.69
A616+A502 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)+พืชผัก                                   259                   -  
A616+A623 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                   315                   -  
A621 ลูกเดือย(ไร่หมุนเวียน)                                          22                   -  
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                30,393              0.38
A623+A506 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)+สตรอเบอรี่                                      32                   -  
A624 มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                                   5,184              0.07
A629 พริก(ไร่หมุนเวียน)                                   1,463              0.02
A636 เผือก(ไร่หมุนเวียน)                                         460              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           316              -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        73                   -  
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   164                   -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                       79                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             6,635,746      83.73
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                58,084              0.73
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          1,117,905            14.10
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                53,271              0.67
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          5,401,241            68.16
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  3,924              0.05
F601 วนเกษตรสมบูรณ์                                1,321              0.02
W  พื้นที่น้ำ                 31,620        0.40
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              28,680              0.36
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                   310                   -  
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 2,098              0.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                     517              0.01
W203 คลองชลประทาน                                       15                   -  
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 30,028        0.37
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  3,545              0.05
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                6,697              0.08
M201 พื้นที่ลุ่ม                              16,760              0.21
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   649              0.01
M201+A209 พื้นที่ลุ่ม+ถั่วเหลือง                                      86                   -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                   285                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      21                   -  
M301 เหมืองแร่                                     114                   -  
M303 บ่อทราย                                         20                   -  
M304 บ่อดิน                                    152                   -  
M405 พื้นที่ถม                                      244                   -  
M601 หาดทราย                                  1,341              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         114                   -  
รวมทั้งหมด            7,925,787    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,681.259 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,925,787 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง