สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 สัญลักษณ์   ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          130,341             1.82
 U101   ตัวเมืองและย่านการค้า                        7,360                        0.10
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                              50  - 
 U201    หมู่บ้านบนพื้นราบ                      91,681                        1.28
 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                        7,988                        0.11
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                      16,505                        0.23
  U401   สนามบิน                           642                        0.01
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                           519                        0.01
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                        1,543                        0.02
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                           740                        0.01
 U600   สถานที่ร้าง ( รีสอร์ทร้าง, ค่ายเยาวชนร้าง )                              45  - 
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           881                        0.01
 U602   รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                        1,085                        0.02
 U603   สุสาน  ป่าช้า                        1,215                        0.02
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                              48  - 
 U701   สนามกอล์ฟ                              39  - 
 A   พื้นที่เกษตรกรรม        2,518,952            35.13
 A1  พื้นที่นา             224,202                  3.13
 A100   นาร้าง                           591                        0.01
 A101    นาข้าว                   223,611                        3.12
 A2   พืชไร่              536,750                  7.49
 A200   ไร่ร้าง                      21,344                        0.30
 A202   ข้าวโพด                   498,102                        6.95
 A204    มันสำปะหลัง                        1,435                        0.02
 A206   ยาสูบ                           161  - 
 A208   ถั่วเขียว                              43  - 
 A210   ถั่วลิสง                              64  - 
 A212   ถั่วดำ,ถั่วแดง                              22  - 
 A216   ข้าวไร่                        8,459                        0.12
 A222   ขิง                           141  - 
 A223   กะหล่ำปลี                        6,962                        0.10
 A229   พริก                              17  - 
 A3   ไม้ยืนต้น              340,708                  4.76
 A300   ไม้ยืนต้น/เสื่อมโทรม                              52  - 
 A301    ไม้ยืนต้นผสม                              35  - 
 A302     ยางพารา                   230,411                        3.21
 A303   ปาล์มน้ำมัน                           585                        0.01
 A304    ยูคาลิปตัส                        1,036                        0.02
 A305   สัก                   102,438                        1.43
 A306   สะเดา                              99  - 
 A312   กาแฟ                        1,850                        0.03
 A314   หม่อน                           105  - 
 A315   ไผ่(ตง,หวานปลูกเพื่อการค้า)                        3,630                        0.05
 A318   จามจุรี                           287                        0.01
 A322   กฤษณา                              93  - 
 A323   ตะกู                              87  - 
 A4   ไม้ผล              209,676                  2.92
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                        1,351                        0.02
 A401    ไม้ผลผสม                      42,358                        0.59
 A402   ส้ม                           806                        0.01
 A404   เงาะ                           809                        0.01
 A406   ลิ้นจี่                      48,897                        0.68
 A407   มะม่วง                      24,107                        0.34
 A408   มะม่วงหิมพานต์                        1,956                        0.03
 A410   น้อยหน่า                              14  - 
 A411   กล้วย                           252  - 
 A412   มะขาม                      30,033                        0.42
 A413   ลำไย                      58,176                        0.81
 A414   ฝรั่ง                              65  - 
 A415   มะละกอ                           129  - 
 A416   ขนุน                              37  - 
 A417   กระท้อน                           177  - 
 A420   ลางสาด ลองกอง                              23  - 
 A422   มะนาว                           331                        0.01
 A425   มะกอกน้ำ                              32  - 
 A426   แก้วมังกร                              17  - 
 A427   ส้มโอ                           106  - 
 A5   พืชสวน                     268  - 
 A502   พืชผัก                           184  - 
 A511   หวาย                              84  - 
 A6   ไร่หมุนเวียน             1,206,596                16.83
 A600   ไร่ร้าง                   283,062                        3.95
 A602   ข้าวโพด                    811,814                      11.32
 A616   ข้าวไร่                   111,720                        1.56
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     606  - 
 A700   โรงเรือนร้าง                              32  - 
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           187  - 
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                           148  - 
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           222  - 
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              17  - 
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       69  - 
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              69  - 
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      77  - 
 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              77  - 
 F   พื้นที่ป่าไม้        4,448,985            62.05
 F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        6,819                        0.10
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                   567,640                        7.92
 F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                   104,925                        1.46
 F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                3,764,440                      52.50
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                        5,161                        0.07
 W   พื้นที่น้ำ            49,243             0.69
 W101     แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                      22,940                        0.32
 W102     หนอง  บึง ทะเลสาบ                        1,954                        0.03
 W201     อ่างเก็บน้ำ                      22,449                        0.31
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                        1,863                        0.03
 W203   คลองชลประทาน                              37  - 
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด            22,524             0.31
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                           312  - 
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                      19,473                        0.27
 M103   ไผ่ (ไผ่หนาม)                              93  - 
 M201   พื้นที่ลุ่ม                           753                        0.01
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                           208  - 
 M301   เหมืองแร่                           373                        0.01
  M303   บ่อทราย                           139  - 
 M304   บ่อดิน                           346                        0.01
 M401   พื้นที่กองวัสดุ                              11  - 
 M405   พื้นที่ถม                           790                        0.01
 M701   ที่ทิ้งขยะ                              26  - 
 รวม        7,170,045          100.00
 ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน  สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
 30 กันยายน 2559 
หมายเหตุ :  x                พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ครั้งต่อปี 
:  x + y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี
:  x / y           พื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ชนิด ในอัตราส่วนประมาณ 50% ต่อ 50%