สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครสวรรค์  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                403,611          6.73
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              33,794                  0.56
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   133                       -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           256,052                  4.27
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆร้าง                                      12                       -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              60,340                  1.01
U401 สนามบิน                                   676                  0.01
U405 ถนน                              19,982                  0.33
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    523                  0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                21,605                  0.36
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                7,458                  0.12
U600 สถานที่ร้าง                                    314                  0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    815                  0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   340                  0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     784                  0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    783                  0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,679,432        78.01
A1 พื้นที่นา                 2,685,254            44.77
A100 นาร้าง                                   5,772                  0.10
A101 นาข้าว                        2,361,207                39.36
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              51,367                  0.86
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                              27,338                  0.46
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   305                       -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      61                       -  
A101+A215 นาข้าว+งา                                      79                       -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      78                       -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   907                  0.02
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                                      57                       -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                           238,083                  3.97
A2  พืชไร่                  1,766,536            29.45
A200 ไร่ร้าง                                  2,690                  0.05
A201 พืชไร่ผสม                                  1,850                  0.03
A202 ข้าวโพด                           299,092                  4.99
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง                                3,242                  0.05
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                              19,460                  0.32
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                   430                  0.01
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      51                       -  
A203 อ้อย                            864,203                14.41
A204 มันสำปะหลัง                             572,289                  9.54
A205 สับปะรด                                        20                       -  
A207 ฝ้าย                                      10                       -  
A208 ถั่วเขียว                                   280                       -  
A210 ถั่วลิสง                                     103                       -  
A213 ข้าวฟ่าง                                   415                  0.01
A215 งา                                   171                       -  
A215+A228 งา+ทานตะวัน                                   366                  0.01
A220 แตงโม                                     748                  0.01
A228 ทานตะวัน                                   177                       -  
A229 พริก                                   918                  0.02
A236 เผือก                                       21                       -  
A3  ไม้ยืนต้น                       85,058             1.42
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                        24                       -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,159                  0.02
A302 ยางพารา                                14,210                  0.24
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  2,321                  0.04
A304 ยูคาลิปตัส                                38,632                  0.64
A305 สัก                                25,795                  0.43
A306 สะเดา                                     754                  0.01
A307 สนประดิพัทธ์                                       47                       -  
A308 กระถิน                                      61                       -  
A309 ประดู่                                     402                  0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,170                  0.02
A317 หมาก                                      17                       -  
A318 จามจุรี                                        20                       -  
A320 เปล้า                                      18                       -  
A322 กฤษณา                                    125                       -  
A323 ตะกู                                   303                  0.01
A4  ไม้ผล                       63,536             1.06
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   437                  0.01
A401 ไม้ผลผสม                                24,920                  0.42
A402 ส้ม                                  1,096                  0.02
A404 เงาะ                                     123                       -  
A405 มะพร้าว                                  1,044                  0.02
A406 ลิ้นจี่                                        32                       -  
A407 มะม่วง                                  9,245                  0.15
A409 พุทรา                                     177                       -  
A410 น้อยหน่า                                     280                  0.01
A411 กล้วย                                13,061                  0.22
A412 มะขาม                                     759                  0.01
A413 ลำไย                                   1,467                  0.02
A414 ฝรั่ง                                  1,378                  0.02
A415 มะละกอ                                 1,013                  0.02
A416 ขนุน                                     254                  0.01
A417 กระท้อน                                     125                       -  
A418 ชมพู่                                     225                       -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       17                       -  
A422 มะนาว                                  1,482                  0.03
A424 มะขามเทศ                                5,020                  0.08
A426 แก้วมังกร                                     165                       -  
A427 ส้มโอ                                1,004                  0.02
A428 ละมุด                                   119                       -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      93                       -  
A5  พืชสวน                       35,864             0.59
A501 พืชสวนผสม                                     193                       -  
A502 พืชผัก                                30,059                  0.50
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                5,563                  0.09
A512 แคนตาลูป                                      49                       -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       24,080             0.40
A700 โรงเรือนร้าง                                   559                  0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                14,297                  0.24
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,469                  0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 4,926                  0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 2,829                  0.05
A8  บัว                             61                 -  
A803 บัว                                      61                       -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        13,560             0.23
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    407                  0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              13,153                  0.22
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         5,483             0.09
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                5,483                  0.09
F  พื้นที่ป่าไม้                599,814        10.00
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                45,506                  0.76
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                14,525                  0.24
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             530,179                  8.84
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  9,604                  0.16
W  พื้นที่น้ำ                180,493          3.01
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              68,619                  1.15
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              63,059                  1.05
W201 อ่างเก็บน้ำ                               12,806                  0.21
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                26,886                  0.45
W203 คลองชลประทาน                                 9,123                  0.15
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                135,198          2.25
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  7,888                  0.13
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              71,337                  1.19
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                9,420                  0.16
M201 พื้นที่ลุ่ม                              20,602                  0.34
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   236                       -  
M201+A229 พื้นที่ลุ่ม+พริก                                      22                       -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                5,416                  0.09
M301 เหมืองแร่                                  8,543                  0.14
M302 บ่อลูกรัง                                   1,372                  0.02
M303 บ่อทราย                                      327                  0.01
M304 บ่อดิน                                 1,569                  0.03
M405 พื้นที่ถม                                   8,279                  0.14
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         187                       -  
รวมทั้งหมด            5,998,548       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง