สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตาก  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                197,688        1.93
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              11,555              0.11
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   153                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           100,668              0.98
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              21,131              0.21
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      28                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              24,528              0.24
U401 สนามบิน                                1,383              0.01
U403 สถานีขนส่ง                                     930              0.01
U405 ถนน                              18,576              0.18
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    617              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                       15                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  9,724              0.10
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,313              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       18                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 1,108              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   806              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     369                   -  
U604 ศูนย์อพยพ                                  2,973              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    322                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   471              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,170,766      21.17
A1 พื้นที่นา                    288,255          2.81
A100 นาร้าง                                   3,073              0.03
A101 นาข้าว                           234,876              2.29
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              43,870              0.43
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                1,358              0.01
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                4,980              0.05
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                      23                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                      75                   -  
A2  พืชไร่                  1,030,901         10.06
A200 ไร่ร้าง                                16,983              0.17
A201 พืชไร่ผสม                                   569              0.01
A202 ข้าวโพด                           547,121              5.34
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                4,135              0.04
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                      92                   -  
A202+A217 ข้าวโพด+มันฝรั่ง                                   198                   -  
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                      46                   -  
A203 อ้อย                            121,133              1.18
A204 มันสำปะหลัง                             332,260              3.24
A206 ยาสูบ                                 1,341              0.01
A207 ฝ้าย                                        19                   -  
A208 ยาสูบ +พืชผัก                                2,031              0.02
A209 ถั่วเหลือง                                         25                   -  
A210 ถั่วลิสง                                     113                   -  
A215 งา                                         69                   -  
A216 ข้าวไร่                                  1,867              0.02
A217 มันฝรั่ง                                     607              0.01
A218 มันแกว                                         16                   -  
A220 แตงโม                                        37                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                    668              0.01
A224 มะเขือเทศ                                    260                   -  
A229 พริก                                  1,285              0.01
A234 กัญชา กัญชง                                       11                   -  
A235 กระเจี๊ยบแดง                                        15                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       83,166          0.82
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                2,321              0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                18,272              0.18
A302 ยางพารา                                17,871              0.17
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  2,593              0.03
A304 ยูคาลิปตัส                                17,099              0.17
A305 สัก                                19,173              0.19
A306 สะเดา                                     226                   -  
A308 กระถิน                                      39                   -  
A312 กาแฟ                                     224                   -  
A314 หม่อน                                        59                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   619              0.01
A316 นุ่น                                     458              0.01
A317 หมาก                                     272                   -  
A318 จามจุรี                                  3,733              0.04
A319 ตีนเป็ด                                       36                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      11                   -  
A322 กฤษณา                                       83                   -  
A323 ตะกู                                      77                   -  
A4  ไม้ผล                       89,850          0.87
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,807              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                27,772              0.27
A402 ส้ม                                  1,482              0.01
A403  ทุเรียน                                   380                   -  
A404 เงาะ                                        20                   -  
A405 มะพร้าว                                     477              0.01
A406 ลิ้นจี่                                        47                   -  
A407 มะม่วง                                  2,552              0.02
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      33                   -  
A409 พุทรา                                        40                   -  
A410 น้อยหน่า                                     112                   -  
A411 กล้วย                                10,115              0.10
A412 มะขาม                                  1,315              0.01
A413 ลำไย                                 37,041              0.36
A414 ฝรั่ง                                  1,440              0.01
A415 มะละกอ                                 2,722              0.03
A416 ขนุน                                        64                   -  
A417 กระท้อน                                        27                   -  
A418 ชมพู่                                        49                   -  
A422 มะนาว                                  1,010              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                    709              0.01
A426 แก้วมังกร                                        15                   -  
A427 ส้มโอ                                   581              0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                      15                   -  
A431 ทับทิม                                      25                   -  
A5  พืชสวน                         7,693          0.07
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   126                   -  
A501 พืชสวนผสม                                     103                   -  
A502 พืชผัก                                  5,269              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                1,972              0.02
A506 สตรอเบอรี่                                        76                   -  
A507 เสาวรส                                       22                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                      26                   -  
A510 นาหญ้า                                        43                   -  
A512 แคนตาลูป                                      56                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      618,693          6.04
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                             121,972              1.19
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                               51,021              0.50
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           342,434              3.34
A603 อ้อย(ไร่หมุนเวียน)                                      30                   -  
A604 มันสำปะหลัง(ไร่หมุนเวียน)                                         44                   -  
A609 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)                                           41                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 97,524              0.95
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                  5,627              0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       51,885          0.50
A700 โรงเรือนร้าง                                   284                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                46,594              0.45
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                3,204              0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    627              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,176              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            245              -  
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       50                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                      11                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   184                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             78              -  
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                      78                   -  
F  พื้นที่ป่าไม้             7,592,940      74.04
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                61,959              0.60
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          2,413,493            23.54
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             247,435              2.41
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          4,870,053            47.49
W  พื้นที่น้ำ                198,868        1.94
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              90,629              0.88
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                6,765              0.07
W201 อ่างเก็บน้ำ                               84,109              0.82
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                16,004              0.16
W203 คลองชลประทาน                                 1,361              0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 93,894        0.92
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  5,840              0.06
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              63,459              0.62
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   388                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                                3,339              0.03
M202+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                      33                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                4,811              0.05
M301 เหมืองแร่                                  6,708              0.07
M302 บ่อลูกรัง                                   3,086              0.03
M303 บ่อทราย                                         55                   -  
M304 บ่อดิน                                    892              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   118                   -  
M403 ที่หินโผล่                                  2,873              0.03
M405 พื้นที่ถม                                   2,078              0.02
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         214                   -  
รวมทั้งหมด           10,254,156    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 16,406.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,254,156 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง