สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงราย  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                412,252        5.67
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              40,797              0.56
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   874              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           259,265              3.55
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              29,639              0.41
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              36,151              0.50
U401 สนามบิน                                3,448              0.05
U404 ท่าเรือ                                   442              0.01
U405 ถนน                                6,859              0.09
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       87                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,348              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                2,590              0.04
U600 สถานที่ร้าง                                    449              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 9,076              0.13
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                5,127              0.07
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,098              0.04
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    256                   -  
U700 สนามกอล์ฟร้าง                                   195                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,551              0.08
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,689,985      50.52
A1 พื้นที่นา                 1,490,571         20.42
A100 นาร้าง                                      797              0.01
A101 นาข้าว                        1,455,535            19.94
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                5,031              0.07
A101+A202+A502 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                   194                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                2,681              0.04
A101+A206+A502 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                                      37                   -  
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      60                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                3,003              0.04
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                   306                   -  
A101+A217+A502 นาข้าว+มันฝรั่ง+พืชผัก                                   243                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   541              0.01
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,240              0.02
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              20,903              0.29
A2  พืชไร่                  1,068,863         14.64
A200 ไร่ร้าง                                28,692              0.39
A201 พืชไร่ผสม                                     707              0.01
A202 ข้าวโพด                           848,562            11.63
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                       12                   -  
A202+A212 ข้าวโพด+ถั่วดำ ถั่วแดง                                       21                   -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                   144                   -  
A203 อ้อย                                    448              0.01
A204 มันสำปะหลัง                                60,334              0.83
A205 สับปะรด                                45,575              0.63
A206 ยาสูบ                                    991              0.01
A208 ถั่วเขียว                                        16                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                         74                   -  
A210 ถั่วลิสง                                        57                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                    143                   -  
A213 ข้าวฟ่าง                                      16                   -  
A216 ข้าวไร่                                80,836              1.11
A217 มันฝรั่ง                                        19                   -  
A219 มันเทศ                                        83                   -  
A220 แตงโม                                        38                   -  
A222 ขิง                                              988              0.01
A223 กะหล่ำปลี                                    922              0.01
A224 มะเขือเทศ                                       47                   -  
A229 พริก                                     138                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     511,779          6.99
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      65                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     328              0.01
A302 ยางพารา                             399,494              5.47
A303 ปาล์มน้ำมัน                                12,575              0.17
A304 ยูคาลิปตัส                                  6,528              0.09
A305 สัก                                32,913              0.45
A306 สะเดา                                        55                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       84                   -  
A309 ประดู่                                     193                   -  
A312 กาแฟ                                14,043              0.19
A313 ชา                                43,338              0.59
A314 หม่อน                                        79                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   996              0.01
A316 นุ่น                                        66                   -  
A318 จามจุรี                                     201                   -  
A320 เปล้า                                      55                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      34                   -  
A322 กฤษณา                                    435              0.01
A323 ตะกู                                   297                   -  
A4  ไม้ผล                     329,291          4.50
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,336              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                11,574              0.16
A402 ส้ม                                  8,559              0.12
A404 เงาะ                                  2,350              0.03
A405 มะพร้าว                                        91                   -  
A406 ลิ้นจี่                                58,935              0.81
A407 มะม่วง                                  9,048              0.12
A409 พุทรา                                        91                   -  
A411 กล้วย                                  3,177              0.04
A412 มะขาม                                  1,248              0.02
A413 ลำไย                              208,325              2.85
A414 ฝรั่ง                                     104                   -  
A415 มะละกอ                                    791              0.01
A416 ขนุน                                     170                   -  
A417 กระท้อน                                  1,209              0.02
A418 ชมพู่                                        17                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    144                   -  
A422 มะนาว                                     269                   -  
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                               13,769              0.19
A425     มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                      97                   -  
A426 แก้วมังกร                                     792              0.01
A427 ส้มโอ                                7,091              0.10
A429 มะปราง มะยงชิด                                      37                   -  
A430 มะไฟ ละไม                                      44                   -  
A431 ทับทิม                                      23                   -  
A5  พืชสวน                       11,160          0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      98                   -  
A502 พืชผัก                                  7,113              0.10
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                2,468              0.03
A504 องุ่น                                     331              0.01
A507 เสาวรส                                    816              0.01
A511 หวาย                                   233                   -  
A512 แคนตาลูป                                      15                   -  
A515 เห็ด                                      86                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      244,334          3.36
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                43,584              0.60
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                 2,128              0.03
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                           126,589              1.74
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 72,033              0.99
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       10,783          0.14
A700 โรงเรือนร้าง                                      31                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  4,671              0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   850              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,563              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 3,668              0.05
A8  พืชน้ำ                             59              -  
A802 กก                                      59                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        20,940          0.29
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    305                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              17,898              0.25
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                 2,698              0.04
A905 ฟาร์มจระเข้                                        39                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         2,205          0.03
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                2,205              0.03
F  พื้นที่ป่าไม้             2,902,107      39.77
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  3,416              0.05
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             438,464              6.01
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                90,158              1.24
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          2,352,407            32.23
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  3,017              0.04
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                14,645              0.20
W  พื้นที่น้ำ                110,964        1.53
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              45,718              0.63
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              24,737              0.34
W201 อ่างเก็บน้ำ                               26,665              0.37
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,537              0.17
W203 คลองชลประทาน                                 1,307              0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                183,673        2.51
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                43,267              0.59
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              72,325              0.99
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   147                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              44,665              0.61
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                              10,891              0.15
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   683              0.01
M301 เหมืองแร่                                  1,670              0.02
M302 บ่อลูกรัง                                      880              0.01
M303 บ่อทราย                                      240                   -  
M304 บ่อดิน                                 3,436              0.05
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      52                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   5,003              0.07
M601 หาดทราย                                        36                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         378              0.01
รวมทั้งหมด            7,298,981    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,298,981 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง