สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกำแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                272,506        5.07
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,305              0.28
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      85                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           197,749              3.68
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              20,483              0.38
U405 ถนน                                3,877              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    276              0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                24,062              0.45
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                8,453              0.16
U600 สถานที่ร้าง                                    152                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    478              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   554              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                     208                   -  
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    467              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   357              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,653,775      67.92
A1 พื้นที่นา                 1,473,736         27.40
A100 นาร้าง                                   1,992              0.04
A101 นาข้าว                        1,465,248            27.24
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                5,289              0.10
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                1,207              0.02
A2  พืชไร่                  1,862,730         34.63
A200 ไร่ร้าง                                  1,163              0.02
A202 ข้าวโพด                              56,828              1.06
A203 อ้อย                            825,669            15.35
A204 มันสำปะหลัง                             976,098            18.14
A205 สับปะรด                                        16                   -  
A206 ยาสูบ                                       20                   -  
A208 ถั่วเขียว                                     319              0.01
A209  ถั่วเหลือง                                         31                   -  
A215 งา                                         17                   -  
A216 ข้าวไร่                                     936              0.02
A220 แตงโม                                  1,008              0.02
A229 พริก                                     515              0.01
A236 เผือก                                    110                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     194,397          3.61
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                      30                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     487              0.01
A302 ยางพารา                                80,319              1.49
A303 ปาล์มน้ำมัน                                11,223              0.21
A304 ยูคาลิปตัส                                60,398              1.12
A305 สัก                                39,130              0.73
A306 สะเดา                                     174                   -  
A309  ประดู่                                     449              0.01
A312 กาแฟ                                        16                   -  
A314 หม่อน                                     610              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   897              0.02
A318 จามจุรี                                     158                   -  
A322 กฤษณา                                    171                   -  
A323 ตะกู                                   335              0.01
A4  ไม้ผล                     101,433          1.86
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   953              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                10,886              0.20
A402 ส้ม                                16,916              0.31
A403  ทุเรียน                                      53                   -  
A404 เงาะ                                        60                   -  
A405 มะพร้าว                                  1,142              0.02
A406 ลิ้นจี่                                      38                   -  
A407 มะม่วง                                18,366              0.34
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        15                   -  
A409 พุทรา                                        78                   -  
A410 น้อยหน่า                                        83                   -  
A411 กล้วย                                17,911              0.33
A412 มะขาม                                  1,661              0.03
A413 ลำไย                                 10,583              0.20
A414 ฝรั่ง                                     506              0.01
A415 มะละกอ                                 6,445              0.12
A416 ขนุน                                     126                   -  
A417 กระท้อน                                     138                   -  
A418 ชมพู่                                     149                   -  
A419  มังคุด                                     143                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       71                   -  
A422 มะนาว                                13,147              0.24
A424  มะขามเทศ                                       48                   -  
A426 แก้วมังกร                                     253              0.01
A427 ส้มโอ                                1,283              0.02
A429 มะปราง มะยงชิด                                   345              0.01
A430 มะไฟ ละไม                                      34                   -  
A5  พืชสวน                         7,681          0.15
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      29                   -  
A501 พืชสวนผสม                                     132                   -  
A502 พืชผัก                                  4,558              0.09
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                2,568              0.05
A510 นาหญ้า                                     394              0.01
A6  ไร่หมุนเวียน                          2,305          0.04
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                  1,507              0.03
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                      66                   -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                      732              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         5,225          0.10
A700 โรงเรือนร้าง                                      53                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,459              0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   541              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,436              0.05
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    736              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,891          0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       43                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                3,848              0.07
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,341          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,341              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             1,297,166      24.11
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             163,018              3.03
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                22,292              0.41
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,100,267            20.45
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        47                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                11,542              0.22
W  พื้นที่น้ำ                 94,749        1.77
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              68,683              1.28
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                2,380              0.04
W201 อ่างเก็บน้ำ                                 6,918              0.13
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                13,834              0.26
W203 คลองชลประทาน                                 2,934              0.06
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 62,521        1.17
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  2,347              0.04
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              22,254              0.41
M201 พื้นที่ลุ่ม                              20,721              0.39
M201+A203 พื้นที่ลุ่ม+อ้อย                                   210                   -  
M201+A204 พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง                                   317              0.01
M201+A236 พื้นที่ลุ่ม+เผือก                                       89                   -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      18                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                6,077              0.11
M301 เหมืองแร่                                  2,113              0.04
M302 บ่อลูกรัง                                   1,645              0.03
M303 บ่อทราย                                      615              0.01
M304 บ่อดิน                                 1,365              0.03
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                1,462              0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      22                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   2,971              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         295              0.01
รวมทั้งหมด            5,379,681    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 8,607.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,379,681 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง