สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุโขทัย  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                219,447        5.32
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,621              0.38
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           147,522              3.58
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              31,714              0.77
U401 สนามบิน                                1,988              0.05
U405 ถนน                              10,747              0.26
U406 ทางรถไฟ                                   109                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       53                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                       95                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,343              0.15
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,529              0.04
U600 สถานที่ร้าง                                    150                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,272              0.06
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   930              0.02
U603 สุสาน ป่าช้า                                     202              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    140                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      32                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,446,103      59.33
A1 พื้นที่นา                 1,398,618         33.94
A100 นาร้าง                                   2,822              0.07
A101 นาข้าว                        1,313,303            31.86
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                2,223              0.05
A101+A204 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                   748              0.02
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              56,383              1.37
A101+A208 นาข้าว+ยาสูบ+พืชผัก                                   792              0.02
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   219              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              22,128              0.54
A2  พืชไร่                     740,281         17.95
A200 ไร่ร้าง                                  3,473              0.08
A201 พืชไร่ผสม                                  6,325              0.15
A202 ข้าวโพด                              82,049              1.99
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                2,316              0.06
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                              20,712              0.50
A203 อ้อย                            450,308            10.92
A204 มันสำปะหลัง                             166,351              4.04
A204+A208 มันสำปะหลัง+ถั่วเขียว                                   405              0.01
A205 สับปะรด                                        16                   -  
A206 ยาสูบ                                 3,998              0.10
A208 ถั่วเขียว                                1,349              0.03
A213 ข้าวฟ่าง                                      90                   -  
A215 งา                                         13                   -  
A216 ข้าวไร่                                     249              0.01
A219 มันเทศ                                        23                   -  
A220 แตงโม                                     104                   -  
A229 พริก                                  2,478              0.06
A236 เผือก                                       22                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     126,252          3.06
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,927              0.05
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     147                   -  
A302 ยางพารา                                61,166              1.48
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  5,741              0.14
A304 ยูคาลิปตัส                                  8,450              0.20
A305 สัก                                42,334              1.03
A306 สะเดา                                     127                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       47                   -  
A308 กระถิน                                   303              0.01
A309 ประดู่                                     238              0.01
A312 กาแฟ                                  5,457              0.13
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      58                   -  
A318 จามจุรี                                        53                   -  
A322 กฤษณา                                       16                   -  
A323 ตะกู                                   188              0.01
A4  ไม้ผล                     163,489          3.94
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                   527              0.01
A401 ไม้ผลผสม                                53,576              1.30
A402 ส้ม                                59,377              1.44
A403  ทุเรียน                                   565              0.01
A404 เงาะ                                        61                   -  
A405 มะพร้าว                                        11                   -  
A406 ลิ้นจี่                                30,219              0.73
A407 มะม่วง                                        27                   -  
A409 พุทรา                                  1,014              0.02
A410 น้อยหน่า                                     100                   -  
A411 กล้วย                                  9,629              0.23
A412 มะขาม                                     684              0.02
A413 ลำไย                                   4,601              0.11
A414 ฝรั่ง                                     195                   -  
A415 มะละกอ                                    282              0.01
A416 ขนุน                                        54                   -  
A417 กระท้อน                                     150                   -  
A418 ชมพู่                                        40                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    277              0.01
A422 มะนาว                                     567              0.01
A427 ส้มโอ                                   125                   -  
A428 ละมุด                                   939              0.02
A429 มะปราง มะยงชิด                                   201              0.01
A430 มะไฟ ละไม                                   268              0.01
A5  พืชสวน                           249          0.01
A502 พืชผัก                                     238              0.01
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      11                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                            548          0.02
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                     344              0.01
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                   204              0.01
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,366          0.30
A700 โรงเรือนร้าง                                   253              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  9,672              0.24
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   978              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    993              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    470              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,388          0.06
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    223              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,165              0.05
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         1,912          0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,912              0.05
F  พื้นที่ป่าไม้             1,304,665      31.64
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                        65                   -  
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             332,039              8.05
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             101,635              2.47
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             822,142            19.94
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        44                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                48,740              1.18
W  พื้นที่น้ำ                112,770        2.74
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              67,652              1.64
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              10,172              0.25
W201 อ่างเก็บน้ำ                               18,139              0.44
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  9,692              0.24
W203 คลองชลประทาน                                 7,115              0.17
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 39,572        0.97
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  2,137              0.05
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              26,941              0.65
M201 พื้นที่ลุ่ม                                1,760              0.04
M201+A206 พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ                                 1,895              0.05
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,814              0.05
M301 เหมืองแร่                                     338              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      910              0.02
M303 บ่อทราย                                           9                   -  
M304 บ่อดิน                                         4                   -  
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   656              0.02
M405 พื้นที่ถม                                   2,925              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         183              0.01
รวมทั้งหมด            4,122,557    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,596.092 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,122,557 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง