สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           216,483                  7.63
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                      18,110                                0.64
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                              66                                     -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                    154,333                                5.45
U300 สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ ร้าง                              71                                     -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                      17,666                                0.62
U402 สถานีรถไฟ                                27                                     -  
U405 ถนน                      10,174                                0.36
U406 ทางรถไฟ                        1,988                                0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                            272                                0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                         1,346                                0.05
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          8,522                                0.30
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                        1,447                                0.05
U600 สถานที่ร้าง                               77                                     -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                             519                                0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                            879                                0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                              379                                0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                             355                                0.01
U701 สนามกอล์ฟ                            252                                0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม         2,445,209                 86.36
A1 พื้นที่นา            2,064,319                      72.89
A100 นาร้าง                           4,655                                0.17
A101 นาข้าว                2,044,627                              72.20
A101+ A201 นาข้าว + พืชไร่ผสม                              95                                     -  
A101+ A202 นาข้าว + ข้าวโพด                         8,874                                0.31
A101+ A208 นาข้าว + ถั่วเขียว                           4,725                                0.17
A101+ A215 นาข้าว + งา                                 89                                     -  
A101+ A220 นาข้าว + แตงโม                               483                                0.02
A101+ A229 นาข้าว + พริก                                  16                                     -  
A101+ A502 นาข้าว + พืชผัก                              368                                0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม + นาข้าว                            387                                0.01
A2  พืชไร่               205,921                        7.29
A200  ไร่ร้าง                           1,944                                0.07
A202 ข้าวโพด                       27,690                                0.98
A202 + A208 ข้าวโพด + ถั่วเขียว                             101                                     -  
A203 อ้อย                     138,964                                4.91
A204 มันสำปะหลัง                       34,992                                1.24
A208 ถั่วเขียว                              441                                0.02
A209 ถั่วเหลือง                                 16                                     -  
A219 มันเทศ                                20                                     -  
A220 แตงโม                              341                                0.01
A222 ขิง                                       747                                0.03
A229 พริก                             451                                0.02
A236 เผือก                             214                                0.01
A3  ไม้ยืนต้น                 35,687                        1.28
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                             457                                0.02
A301 ไม้ยืนต้นผสม                          3,641                                0.13
A302 ยางพารา                          3,828                                0.14
A303 ปาล์มน้ำมัน                          1,788                                0.06
A304 ยูคาลิปตัส                        10,032                                0.36
A305 สัก                        14,288                                0.51
A306 สะเดา                              480                                0.02
A308 กระถิน                              51                                     -  
A309 ประดู่                              241                                0.01
A314 หม่อน                             105                                     -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                            582                                0.02
A318 จามจุรี                               72                                     -  
A323 ตะกู                            122                                0.01
A4  ไม้ผล               121,452                        4.28
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                        1,137                                0.04
A401 ไม้ผลผสม                        12,951                                0.46
A402 ส้ม                        2,884                                0.10
A403 ทุเรียน                            155                                0.01
A405 มะพร้าว                              585                                0.02
A407 มะม่วง                      34,331                                1.21
A409 พุทรา                            108                                     -  
A411 กล้วย                        30,618                                1.08
A412 มะขาม                        1,157                                0.04
A413 ลำไย                              94                                     -  
A414 ฝรั่ง                              289                                0.01
A415 มะละกอ                             793                                0.03
A416 ขนุน                                74                                     -  
A417 กระท้อน                                32                                     -  
A418 ชมพู่                                69                                     -  
A422 มะนาว                        13,042                                0.46
A424 มะขามเทศ                               47                                     -  
A426 แก้วมังกร                              141                                0.01
A427 ส้มโอ                      21,034                                0.74
A428 ละมุด                              14                                     -  
A429 มะปราง มะยงชิด                        1,897                                0.07
A5  พืชสวน                   6,752                        0.24
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                             455                                0.02
A501  พืชสวนผสม                                10                                     -  
A502 พืชผัก                          5,949                                0.21
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                            319                                0.01
A509 พืชสมุนไพร                              19                                     -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   5,317                        0.18
A700 โรงเรือนร้าง                            928                                0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          2,065                                0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                            122                                     -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         1,643                                0.06
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                             559                                0.02
A8  พืชน้ำ                      505                        0.02
A803 บัว                              493                                0.02
A806 ผักบุ้ง                                12                                     -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                    4,871                        0.17
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                             518                                0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              98                                     -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        4,255                                0.15
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      385                        0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                            385                                0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             18,208                  0.64
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                         1,211                                0.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          7,535                                0.27
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          9,377                                0.33
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                85                                     -  
W  พื้นที่น้ำ             96,329                  3.40
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                      54,559                                1.93
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                      18,965                                0.67
W201 อ่างเก็บน้ำ                             937                                0.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา                      15,908                                0.56
W203 คลองชลประทาน                         5,960                                0.21
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด             55,654                  1.97
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                          3,651                                0.13
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                      34,080                                1.20
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                              97                                     -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                        3,713                                0.13
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                        5,564                                0.20
M301 เหมืองแร่                        1,666                                0.06
M302 บ่อลูกรัง                        2,766                                0.10
M304 บ่อดิน                         1,126                                0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                              51                                     -  
M405 พื้นที่ถม                           2,784                                0.10
M701 ที่ทิ้งขยะ                                156                                0.01
รวมทั้งหมด        2,831,883               100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,831,883 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง