สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2555
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                   146,819                       3.70
 U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                                    25,398                                        0.64
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                            75   -    
 U201   หมู่บ้าน                                    93,037                                        2.35
 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                          662                                        0.02
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                                    19,670                                        0.50
 U405   ถนน                                       1,370                                        0.03
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                          163   -    
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                                       3,481                                        0.09
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                          712                                        0.02
 U600   สถานที่ร้าง                                            36   -    
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                          400                                        0.01
 U602   รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                                          145   -    
 U603   สุสาน,ป่าช้า                                       1,535                                        0.04
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                                          122   -    
 U7   สนามกอล์ฟ                                            13   -    
A  พื้นที่เกษตรกรรม                 1,586,014                     40.04
A1  นาข้าว                         752,810                            19.01
 A100   นาร้าง                                       2,409                                        0.06
 A101   นาข้าว                                  737,439                                      18.62
 M2+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                       3,398                                        0.09
 A101+A201   นาข้าว+พืชไร่ผสม                                          108   -    
 A101+A202   นาข้าว+ข้าวโพด                                       7,973                                        0.20
 A101+A204   นาข้าว+มันสำปะหลัง                                            19   -    
 A101+A206   นาข้าว+ยาสูบ                                            98   -    
 A101+A209   นาข้าว+ถั่วเหลือง                                          230                                        0.01
 A101+A210   นาข้าว+ถั่วลิสง                                            22   -    
 A101+A220   นาข้าว+แตงโม                                            64   -    
 A101+A222   นาข้าว+ขิง                                          215                                        0.01
 A101+A229   นาข้าว+พริก                                            11   -    
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                                          634                                        0.02
 A101+A512   นาข้าว+แคนตาลูป                                          190   -    
A2  พืชไร่                         447,109                            11.29
 A200   ไร่ร้าง                                    13,900                                        0.35
 A201   พืชไร่ผสม                                            58   -    
 A202   ข้าวโพด                                  379,501                                        9.58
 A202+A207   ข้าวโพด+ฝ้าย                                          446                                        0.01
 M2+A202   พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                    17,381                                        0.44
 A203   อ้อย                                          833                                        0.02
 A204   มันสำปะหลัง                                       3,461                                        0.09
 A205   สับปะรด                                          355                                        0.01
 A206   ยาสูบ                                          354                                        0.01
 A207   ฝ้าย                                          933                                        0.02
 A208   ถั่วเขียว                                          515                                        0.01
 A209   ถั่วเหลือง                                       1,398                                        0.04
 A216   ข้าวไร่                                    27,540                                        0.70
 A220   แตงโม                                            42   -    
 A222   ขิง                                          370                                        0.01
 A229   พริก                                            22   -    
A3  ไม้ยืนต้น                         162,291                              4.10
 A300   ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                            12   -    
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                                          249                                        0.01
 A302   ยางพารา                                  121,948                                        3.08
 A303   ปาล์มน้ำมัน                                          647                                        0.02
 A304   ยูคาลิปตัส                                       3,000                                        0.08
 A305   สัก                                    31,633                                        0.80
 A306   สะเดา                                            19   -    
 A308   สนประดิพัทธ์                                          108   -    
 A309   ประดู่                                            68   -    
 A312   กาแฟ                                       2,307                                        0.06
 A314   หม่อน                                            94   -    
 A315   ไผ่                                          725                                        0.02
 A318   จามจุรี                                       1,150                                        0.03
 A319   ตีนเป็ด                                            24   -    
 A321   ยมหอม                                            22   -    
 A322   กฤษณา                                          148   -    
 A323   ตะกู                                          137   -    
A4  ไม้ผล                         149,415                              3.77
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                          915                                        0.02
 A401   ไม้ผลผสม                                       2,033                                        0.05
 A402   ส้ม                                          285                                        0.01
 A403   ทุเรียน                                            27   -    
 A404   เงาะ                                          218                                        0.01
 A405   มะพร้าว                                            79   -    
 A406   ลิ้นจี่                                    27,893                                        0.71
 A407   มะม่วง                                       5,007                                        0.13
 A411   กล้วย                                          540                                        0.01
 A412   มะขาม                                       6,809                                        0.17
 A413   ลำไย                                  104,882                                        2.65
 A414   ฝรั่ง                                            31   -    
 A415   มะละกอ                                            97   -    
 A416   ขนุน                                            11   -    
 A417   กระท้อน                                          115   -    
 A422   มะนาว                                          104   -    
 A426   แก้วมังกร                                          207                                        0.01
 A427   ส้มโอ                                          152   -    
 A430   มะไฟ                                            10   -    
A5  พืชสวน                             8,067                              0.20
 A500   พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                            45   -    
 A502   พืชผัก                                       7,940                                        0.20
 A503   ไม้ดอก                                            19   -    
 A507   เสาวรส                                            10   -    
 A512   แคนตาลูป                                            53   -    
A6  ไร่หมุนเวียน                           56,571                              1.43
 A600   ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)                                    27,790                                        0.70
 A602   ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                    25,266                                        0.64
 A616   ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                       3,515                                        0.09
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             1,348                              0.03
 A700   โรงเรือนร้าง                                            18   -    
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                          734                                        0.02
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                          386                                        0.01
 A703   โรงเรือนเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ปีก                                          106   -    
 A704   โรงเรือนเลี้ยงเลี้ยงสุกร                                          104   -    
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             7,483                              0.19
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                            84   -    
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                       7,337                                        0.19
 A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                            62   -    
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                920                              0.02
 A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                          920                                        0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                 2,100,262                     53.05
 F100   ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                                       2,940                                        0.07
 F101   ป่าดิบสมบูรณ์                                  495,164                                      12.51
 F200   ป่าปลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                    61,806                                        1.56
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                               1,534,106                                      38.75
 F500   ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                            41   -    
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                                       6,205                                        0.16
W  พื้นที่น้ำ                     54,331                       1.38
 W101   แม่น้ำลำคลอง                                    10,748                                        0.27
 W102   หนอง บึง ทะเลสาบ                                    19,670                                        0.50
 W201   อ่างเก็บน้ำ                                    19,240                                        0.49
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                                       4,456                                        0.11
 W203   คลองชลประทาน                                          217                                        0.01
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     71,986                       1.83
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                       5,782                                        0.15
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                                    39,139                                        0.99
 M103   ไผ่                                          133   -    
 M2   พื้นที่ลุ่ม                                    20,828                                        0.53
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                          761                                        0.02
 M301   เหมืองแร่                                       2,056                                        0.05
 M302   บ่อลูกรัง                                          636                                        0.02
 M304   บ่อดิน                                          249                                        0.01
 M403   ที่หินโผล่                                       1,416                                        0.04
 M405   พื้นที่ถม                                          857                                        0.02
 M7   ที่ทิ้งขยะ                                          129   -    
รวมทั้งหมด                3,959,412                    100.00