สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               313,663        4.03
 U101   ตัวเมืองและย่านการค้า                               29,026              0.37
 U200   หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                    777              0.01
 U201    หมู่บ้านบนพื้นราบ                            208,726              2.67
 U202   หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                 2,724              0.04
 U300   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                                       61                   -  
 U301   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                               39,931              0.51
  U401   สนามบิน                                    412              0.01
 U402   สถานีรถไฟ                                       14                   -  
 U405   ถนน                                 6,904              0.09
 U500   โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                    632              0.01
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                               15,992              0.20
 U503   ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                    921              0.01
 U600   สถานที่ร้าง ( รีสอร์ทร้าง, ค่ายเยาวชนร้าง )                                    374              0.01
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,095              0.03
 U602   รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                                    847              0.01
 U603   สุสาน  ป่าช้า                                 2,883              0.04
 U605   สถานีบริการน้ำมัน                                    216                   -  
 U701   สนามกอล์ฟ                                 1,128              0.02
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,783,321      22.74
A1 นาข้าว                    613,964          7.84
 A100   นาร้าง                                 7,546              0.10
 A101    นาข้าว                            601,881              7.68
 A101+A202   นาข้าว+ข้าวโพด  2340              0.03
 A101+A204   นาข้าว+มันสำปะหลัง                                    155                   -  
 A101+A210   นาข้าว+ถั่วลิสง                                    345              0.01
 A101+A229   นาข้าว+พริก                                       57                   -  
 A101+A502   นาข้าว+พืชผัก                                       15                   -  
 M201+A101   พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                 1,625              0.02
A2  พืชไร่                     633,418          8.08
 A200   ไร่ร้าง                               41,944              0.54
 A201   พืชไร่ผสม                                    314                   -  
 A202   ข้าวโพด                            442,103              5.64
 A203   อ้อย                               25,060              0.32
 A204   มันสำปะหลัง                               75,806              0.97
 A205   สับปะรด                               35,074              0.45
 A206   ยาสูบ                                 1,082              0.01
 A208   ถั่วเขียว                                       54                   -  
 A209   ถั่วเหลือง                                    120                   -  
 A210   ถั่วลิสง                                 1,895              0.02
 A212   ถั่วดำ,ถั่วแดง                                 2,218              0.03
 A216   ข้าวไร่                                 7,299              0.09
 A220   แตงโม                                       31                   -  
 A222   ขิง                                       93                   -  
 A229   พริก                                    325              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     384,693          4.91
 A300   ไม้ยืนต้น/เสื่อมโทรม                                 1,381              0.02
 A301    ไม้ยืนต้นผสม                                 2,287              0.03
 A302     ยางพารา                               61,215              0.78
 A303   ปาล์มน้ำมัน                                 2,742              0.04
 A304    ยูคาลิปตัส                               25,244              0.32
 A305   สัก                            205,837              2.63
 A306   สะเดา                                    107                   -  
 A308   กระถิน                                       47                   -  
 A309   ประดู่                                       69                   -  
 A312   กาแฟ                                    547              0.01
 A313    ชา                                       49                   -  
 A314   หม่อน                                       28                   -  
 A315   ไผ่(ตง,หวานปลูกเพื่อการค้า)                                 5,011              0.06
 A318   จามจุรี                               79,375              1.01
 A322   กฤษณา                                       53                   -  
 A323   ตะกู                                    701              0.01
A4  ไม้ผล                     100,205          1.26
 A400   ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                 2,621              0.03
 A401    ไม้ผลผสม                               10,421              0.13
 A402   ส้ม                                    558              0.01
 A403   ทุเรียน                                       13                   -  
 A404   เงาะ                                       73                   -  
 A405   มะพร้าว                                       61                   -  
 A406   ลิ้นจี่                                 3,540              0.05
 A407   มะม่วง                               18,197              0.23
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                       92                   -  
 A410   น้อยหน่า                                       14                   -  
 A411   กล้วย                                 3,174              0.04
 A412   มะขาม                                 8,060              0.10
 A413   ลำไย                               50,395              0.64
 A414   ฝรั่ง                                       83                   -  
 A415   มะละกอ                                       55                   -  
 A416   ขนุน                                       91                   -  
 A417   กระท้อน                                    176                   -  
 A418   ชมพู่                                       16                   -  
 A422   มะนาว                                 2,305              0.03
 A425   มะกอกน้ำ                                       16                   -  
 A426   แก้วมังกร                                       29                   -  
 A427   ส้มโอ                                    215                   -  
A5  พืชสวน                         2,847          0.04
 A500   พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                       40                   -  
 A502   พืชผัก                                 1,922              0.03
 A503   ไม้ดอก ไม้ประดับ                                       59                   -  
 A504   องุ่น                                    179                   -  
 A507   เสาวรส                                    102                   -  
 A510   นาหญ้า                                    527              0.01
 A515   เห็ด                                       18                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                       38,909          0.49
 A600   ไร่หมุนเวียนร้าง                                 12,769              0.16
 A602   ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                               21,287              0.27
 A616   ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                           18                   -  
 A620   แตงโม(ไร่หมุนเวียน)                                     4,835              0.06
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         7,220          0.09
 A700   โรงเรือนร้าง                                    221                   -  
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 1,634              0.02
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                 1,852              0.02
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,327              0.03
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,186              0.02
A8  พืชน้ำ                             14              -  
A803 บัว                                        14                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                         1,129          0.02
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       23                   -  
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 1,106              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           922          0.01
 A001   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                    922              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             5,474,802      69.88
 F100    ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                    573              0.01
 F101   ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            687,731              8.78
 F200    ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                               84,808              1.08
 F201    ป่าผลัดใบสมบูรณ์                         4,701,385            60.01
 F501   ป่าปลูกสมบูรณ์                                    305                   -  
W  พื้นที่แหล่งน้ำ                110,140        1.40
 W101     แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                               32,313              0.41
 W102     หนอง  บึง ทะเลสาบ                                 3,465              0.04
 W201     อ่างเก็บน้ำ                               64,495              0.82
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                                 7,458              0.10
 W203   คลองชลประทาน                                 2,409              0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                151,800        1.95
 M101   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                 9,014              0.12
 M102   ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                               57,879              0.74
 M201   พื้นที่ลุ่ม                                 5,607              0.07
 M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                 3,082              0.04
 M301   เหมืองแร่                               66,129              0.84
 M302   บ่อลูกรัง                                 2,788              0.04
  M303   บ่อทราย                                    999              0.01
 M304   บ่อดิน                                 3,577              0.05
 M305   พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                         6                   -  
 M401   พื้นที่กองวัสดุ                                       34                   -  
 M403   ที่หินโผล่                                       85                   -  
 M405   พื้นที่ถม                                 1,969              0.03
 M701   ที่ทิ้งขยะ                                    631              0.01
รวมทั้งหมด            7,833,726    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครอง 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,833,726 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง