สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             220,700       7.79
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                          18,178              0.64
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                  66                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                       157,926              5.58
U300 สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                  71                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                          17,881              0.63
U402 สถานีรถไฟ                                    27                   -  
U405 ถนน                          10,174              0.36
U406 ทางรถไฟ                            1,988              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                               202              0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                             1,346              0.05
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                              8,714              0.31
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                            1,507              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                   84                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                534              0.02
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                               911              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                 384              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                455              0.02
U701 สนามกอล์ฟ                               252              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม           2,438,181      86.09
A1 พื้นที่นา              2,054,476        72.55
A100 นาร้าง                               5,372              0.19
A101 นาข้าว                    2,033,862            71.82
A101+ A201 นาข้าว + พืชไร่ผสม                               235              0.01
A101+ A202 นาข้าว + ข้าวโพด                             8,821              0.31
A101+ A203 นาข้าว + อ้อย                                    28                   -  
A101+ A208 นาข้าว + ถั่วเขียว                               4,957              0.18
A101+ A215 นาข้าว + งา                                     59                   -  
A101+ A220 นาข้าว + แตงโม                                  544              0.02
A101+ A502 นาข้าว + พืชผัก                                 247              0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม + นาข้าว                               351              0.01
A2  พืชไร่                  203,864          7.19
A200  ไร่ร้าง                               1,817              0.06
A201  พืชไร่ผสม                                   37                   -  
A202 ข้าวโพด                           27,501              0.97
A202 + A208 ข้าวโพด + ถั่วเขียว                                   88                   -  
A203 อ้อย                        137,995              4.87
A204 มันสำปะหลัง                           33,954              1.20
A208 ถั่วเขียว                                 315              0.01
A220 แตงโม                                 406              0.01
A222 ขิง                                       1,092              0.04
A229 พริก                                472              0.02
A236 เผือก                                187              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                    34,655          1.22
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                680              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                              3,859              0.14
A302 ยางพารา                              3,678              0.13
A303 ปาล์มน้ำมัน                              1,431              0.05
A304 ยูคาลิปตัส                              9,765              0.34
A305 สัก                            13,715              0.48
A306 สะเดา                                 496              0.02
A307 สนประดิพัทธ์                                   23                   -  
A309 ประดู่                                 241              0.01
A314 หม่อน                                113                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                               536              0.02
A318 จามจุรี                                   40                   -  
A323 ตะกู                                  78                   -  
A4  ไม้ผล                  125,334          4.42
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                            2,515              0.09
A401 ไม้ผลผสม                            17,116              0.60
A402 ส้ม                            2,862              0.10
A403 ทุเรียน                               155              0.01
A405 มะพร้าว                                 676              0.02
A407 มะม่วง                          36,350              1.28
A409 พุทรา                               117                   -  
A411 กล้วย                            27,337              0.97
A412 มะขาม                               236              0.01
A413 ลำไย                                  87                   -  
A414 ฝรั่ง                                 313              0.01
A415 มะละกอ                                730              0.03
A416 ขนุน                                    71                   -  
A417 กระท้อน                                    32                   -  
A418 ชมพู่                                    55                   -  
A422 มะนาว                            12,273              0.43
A424 มะขามเทศ                                   47                   -  
A426 แก้วมังกร                                 142              0.01
A427 ส้มโอ                          22,255              0.79
A429 มะปราง มะยงชิด                            1,965              0.07
A5  พืชสวน                      7,821          0.28
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                478              0.02
A502 พืชผัก                              7,040              0.25
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                               274              0.01
A509 พืชสมุนไพร                                  29                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      5,390          0.20
A700 โรงเรือนร้าง                               900              0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                              1,916              0.07
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                               145              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             1,860              0.07
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                569              0.02
A8  พืชน้ำ                        399          0.01
A803 บัว                                 387              0.01
A806 ผักบุ้ง                                    12                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       5,686          0.20
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                445              0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                               124                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            5,117              0.18
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                        556          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                               556              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้               17,922       0.63
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             1,211              0.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              7,265              0.26
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                              9,361              0.33
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                    85                   -  
W  พื้นที่น้ำ             101,546       3.59
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                          54,559              1.93
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                          18,965              0.67
W201 อ่างเก็บน้ำ                             1,028              0.04
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          19,663              0.69
W203 คลองชลประทาน                             7,331              0.26
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด               53,534       1.90
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                              3,133              0.11
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                          31,892              1.13
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                  97                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                            3,178              0.11
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                            5,654              0.20
M301 เหมืองแร่                            1,652              0.06
M302 บ่อลูกรัง                            2,691              0.10
M304 บ่อดิน                             1,154              0.04
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                  79                   -  
M405 พื้นที่ถม                               3,848              0.14
M701 ที่ทิ้งขยะ                                   156              0.01
รวมทั้งหมด          2,831,883    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,831,883 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง