สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                388,555            4.93
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              28,360                      0.36
U200 หมู่บ้าน / ที่ดินจัดสรรร้าง                                   845                      0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           254,191                      3.21
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   751                      0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                                   104                           -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              52,259                      0.66
U401 สนามบิน                                2,934                      0.04
U403 สถานีขนส่ง                                      62                           -  
U405 ถนน                              10,548                      0.13
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   607                      0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                17,833                      0.23
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,562                      0.06
U600 สถานที่ร้าง                                   128                           -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,103                      0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              12,307                      0.16
U603 สุสาน ป่าช้า                                     547                      0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    369                      0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                      45                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,542,143           57.34
A1 พื้นที่นา                 1,280,880               16.17
A100 นาร้าง                                   3,081                      0.04
A101 นาข้าว                           684,556                      8.65
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                           124,187                      1.57
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                           325,621                      4.11
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   212                           -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              50,525                      0.64
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                              76,966                      0.97
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      50                           -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                      31                           -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      86                           -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              11,331                      0.14
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                4,234                      0.05
A2  พืชไร่                  2,397,866               30.28
A200 ไร่ร้าง                                49,203                      0.62
A201 พืชไร่ผสม                              30,941                      0.39
A202 ข้าวโพด                           783,041                      9.89
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                      99                           -  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                              22,672                      0.29
A202+A213 ข้าวโพด+ข้าวฟ่าง                                      44                           -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                1,700                      0.02
A203 อ้อย                         1,087,750                    13.74
A204 มันสำปะหลัง                             346,354                      4.37
A205 สับปะรด                                3,087                      0.04
A206 ยาสูบ                                2,092                      0.03
A208 ถั่วเขียว                                1,221                      0.02
A208+A213 ถั่วเขียว+ข้าวฟ่าง                                      68                           -  
A209 ถั่วเหลือง                                      12                           -  
A213 ข้าวฟ่าง                                   914                      0.01
A216 ข้าวไร่                              59,218                      0.75
A216+A223 ข้าวไร่+กะหล่ำปลี                                   977                      0.01
A219 มันเทศ                                        77                           -  
A220 แตงโม                                     297                           -  
A222 ขิง                                5,660                      0.07
A223 กะหล่ำปลี                                1,899                      0.02
A229 พริก                                     540                      0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     444,988                5.61
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 3,492                      0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,260                      0.02
A302 ยางพารา                             170,390                      2.15
A303 ปาล์มน้ำมัน                                14,074                      0.18
A304 ยูคาลิปตัส                                54,102                      0.68
A305 สัก                             193,336                      2.44
A306 สะเดา                                2,335                      0.03
A307 สนประดิพัทธ์                                       14                           -  
A308 กระถิน                                      12                           -  
A309 ประดู่                                   356                      0.01
A312 กาแฟ                                   216                           -  
A314 หม่อน                                3,402                      0.04
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,825                      0.02
A317 หมาก                                      30                           -  
A319 ตีนเป็ด                                      41                           -  
A322 กฤษณา                                       25                           -  
A323 ตะกู                                      78                           -  
A4  ไม้ผล                     355,407                4.49
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                4,454                      0.06
A401 ไม้ผลผสม                                12,815                      0.16
A402 ส้ม                                     979                      0.01
A403 ทุเรียน                                   172                           -  
A404 เงาะ                                      39                           -  
A405 มะพร้าว                                  2,193                      0.03
A406 ลิ้นจี่                                3,129                      0.04
A407 มะม่วง                                56,495                      0.71
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      27                           -  
A409 พุทรา                                      44                           -  
A410 น้อยหน่า                                      34                           -  
A411 กล้วย                                  7,751                      0.10
A412 มะขาม                             258,988                      3.27
A413 ลำไย                                   1,075                      0.01
A414 ฝรั่ง                                        94                           -  
A415 มะละกอ                                    314                           -  
A416 ขนุน                                   714                      0.01
A417 กระท้อน                                      20                           -  
A418 ชมพู่                                1,124                      0.01
A422 มะนาว                                     680                      0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                1,317                      0.02
A424 มะขามเทศ                                      62                           -  
A426 แก้วมังกร                                1,265                      0.02
A427 ส้มโอ                                   769                      0.01
A428 ละมุด                                   397                      0.01
A429 มะปราง มะยงชิด                                   417                      0.01
A430 มะไฟ ละไม                                      39                           -  
A5  พืชสวน                       10,743                0.14
A500 พืชร้าง/เสื่อมโทรม                                   163                           -  
A502 พืชผัก                                  6,569                      0.08
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   645                      0.01
A505 พริกไทย                                      55                           -  
A507 เสาวรส                                1,161                      0.02
A510 นาหญ้า                                      34                           -  
A512 แคนตาลูป                                      26                           -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                2,035                      0.03
A515 เห็ด                                      55                           -  
A6 ไร่หมุนเวียน                      16,038                0.20
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                6,567                      0.08
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                2,728                      0.04
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                2,844                      0.04
A602+A623 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                   304                           -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                3,436                      0.04
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                   159                           -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       26,765                0.33
A700  โรงเรือนร้าง                                    299                           -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,034                      0.06
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,675                      0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               18,683                      0.24
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,074                      0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,215                0.10
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                8,215                      0.10
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                  1,241            0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                1,241                      0.02
F  พื้นที่ป่าไม้                  2,726,508               34.44
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                71,114                      0.90
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             638,085                      8.06
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           388,681                      4.91
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        1,456,906                    18.40
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                37,855                      0.48
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                           133,867                      1.69
W  พื้นที่น้ำ                     115,060                1.45
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              61,407                      0.78
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                7,314                      0.09
W201 อ่างเก็บน้ำ                               16,603                      0.21
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                26,399                      0.33
W203 คลองชลประทาน                                 3,337                      0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     145,494                1.84
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                21,992                      0.28
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           112,732                      1.42
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      55                           -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                                   918                      0.01
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   206                           -  
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      40                           -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,573                      0.03
M301 เหมืองแร่                                  1,292                      0.02
M302 บ่อลูกรัง                                      110                           -  
M304 บ่อดิน                                 1,478                      0.02
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   464                      0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      20                           -  
M403 ที่หินโผล่                                2,347                      0.03
M405 พื้นที่ถม                                      917                      0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         350                      0.01
รวมทั้งหมด            7,917,760             100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,668.416  ตารางกิโลเมตร หรือ 7,917,760 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง