สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                383,111            4.85
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              28,360                      0.36
U200 หมู่บ้าน / ที่ดินจัดสรรร้าง                                   845                      0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           251,458                      3.18
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   740                      0.01
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง                                      96                           -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                              51,797                      0.65
U401 สนามบิน                                2,934                      0.04
U403 สถานีขนส่ง                                      62                           -  
U405 ถนน                              10,525                      0.13
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                   607                      0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                17,457                      0.22
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,342                      0.06
U600 สถานที่ร้าง                                   161                           -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,053                      0.03
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                              10,750                      0.14
U603 สุสาน ป่าช้า                                     547                      0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    332                           -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      45                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             4,530,247           57.18
A1 พื้นที่นา                 1,320,245               16.67
A100 นาร้าง                                   1,135                      0.01
A101 นาข้าว                           717,765                      9.07
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                           148,510                      1.88
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                           359,383                      4.54
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   212                           -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              48,478                      0.61
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                              29,606                      0.37
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      33                           -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      41                           -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                      17                           -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      65                           -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              10,333                      0.13
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                4,667                      0.06
A2  พืชไร่                  2,352,953               29.71
A200 ไร่ร้าง                                40,984                      0.52
A201 พืชไร่ผสม                              35,275                      0.45
A202 ข้าวโพด                           838,518                    10.59
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                   210                           -  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                              21,496                      0.27
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                1,820                      0.02
A203 อ้อย                            959,181                    12.11
A204 มันสำปะหลัง                             372,891                      4.71
A205 สับปะรด                                2,544                      0.03
A206 ยาสูบ                                1,621                      0.02
A209 ถั่วเหลือง                                      12                           -  
A213 ข้าวฟ่าง                                      94                           -  
A214 ละหุ่ง                                      40                           -  
A216 ข้าวไร่                              69,116                      0.87
A216+A223 ข้าวไร่+กะหล่ำปลี                                   781                      0.01
A219 มันเทศ                                     102                           -  
A220 แตงโม                                     172                           -  
A222 ขิง                                6,198                      0.08
A223 กะหล่ำปลี                                1,368                      0.02
A229 พริก                                     530                      0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     447,305                5.65
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                 3,226                      0.04
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,233                      0.02
A302 ยางพารา                             172,110                      2.17
A303 ปาล์มน้ำมัน                                12,807                      0.16
A304 ยูคาลิปตัส                                55,958                      0.71
A305 สัก                             194,009                      2.45
A306 สะเดา                                2,296                      0.03
A307 สนประดิพัทธ์                                       14                           -  
A309 ประดู่                                   458                      0.01
A312 กาแฟ                                   212                           -  
A314 หม่อน                                2,984                      0.04
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,816                      0.02
A317 หมาก                                      30                           -  
A319 ตีนเป็ด                                      41                           -  
A322 กฤษณา                                       25                           -  
A323 ตะกู                                      86                           -  
A4  ไม้ผล                     344,429                4.33
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                3,994                      0.05
A401 ไม้ผลผสม                                10,934                      0.14
A402 ส้ม                                  1,367                      0.02
A403 ทุเรียน                                      41                           -  
A404 เงาะ                                      59                           -  
A405 มะพร้าว                                  1,438                      0.02
A406 ลิ้นจี่                                3,244                      0.04
A407 มะม่วง                                53,804                      0.68
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      18                           -  
A409 พุทรา                                      32                           -  
A410 น้อยหน่า                                      29                           -  
A411 กล้วย                                  7,494                      0.09
A412 มะขาม                             254,156                      3.21
A413 ลำไย                                   1,152                      0.01
A414 ฝรั่ง                                        53                           -  
A415 มะละกอ                                    156                           -  
A416 ขนุน                                   724                      0.01
A417 กระท้อน                                      20                           -  
A418 ชมพู่                                1,078                      0.01
A422 มะนาว                                     602                      0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                1,141                      0.01
A424 มะขามเทศ                                   163                           -  
A426 แก้วมังกร                                1,125                      0.01
A427 ส้มโอ                                   763                      0.01
A428 ละมุด                                   386                           -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   417                      0.01
A430 มะไฟ ละไม                                      39                           -  
A5  พืชสวน                       12,380                0.16
A502 พืชผัก                                  8,703                      0.11
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   627                      0.01
A505 พริกไทย                                      58                           -  
A507 เสาวรส                                1,370                      0.02
A510 นาหญ้า                                      34                           -  
A514 หน่อไม้ฝรั่ง                                1,533                      0.02
A515 เห็ด                                      55                           -  
A6 ไร่หมุนเวียน                      16,479                0.20
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                1,694                      0.02
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                7,862                      0.10
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                1,047                      0.01
A602+A623 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                   307                           -  
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                5,513                      0.07
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                      56                           -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       27,700                0.35
A700  โรงเรือนร้าง                                    378                      0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  6,291                      0.08
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,692                      0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                               18,356                      0.23
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    983                      0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          8,017                0.10
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                8,017                      0.10
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                    739            0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   739                      0.01
F  พื้นที่ป่าไม้                  2,745,162               34.68
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                71,204                      0.90
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             638,524                      8.06
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           427,291                      5.40
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                        1,436,006                    18.14
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                37,928                      0.48
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                           134,209                      1.70
W  พื้นที่น้ำ                     107,601                1.36
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              61,408                      0.78
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                7,410                      0.09
W201 อ่างเก็บน้ำ                               16,095                      0.20
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                19,407                      0.25
W203 คลองชลประทาน                                 3,281                      0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                     151,639                1.93
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                21,139                      0.27
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           120,190                      1.52
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      55                           -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                                1,221                      0.02
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   206                           -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,470                      0.03
M301 เหมืองแร่                                  1,211                      0.02
M302 บ่อลูกรัง                                         82                           -  
M304 บ่อดิน                                 1,253                      0.02
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   427                      0.01
M403 ที่หินโผล่                                2,347                      0.03
M405 พื้นที่ถม                                      753                      0.01
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         285                           -  
รวมทั้งหมด            7,917,760             100
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 12,668.416  ตารางกิโลเมตร หรือ 7,917,760 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง