สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพิษณุโลก  ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                355,441        5.25
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              48,125              0.71
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   659              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           237,237              3.51
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                2,062              0.03
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      12                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              40,478              0.60
U401 สนามบิน                                4,015              0.06
U405 ถนน                                4,741              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    240                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  8,570              0.13
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                3,534              0.05
U600 สถานที่ร้าง                                       89                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,499              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,083              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                     527              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    285                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   285                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,496,765      51.74
A1 พื้นที่นา                 1,840,246         27.23
A100 นาร้าง                                   9,212              0.14
A101 นาข้าว                        1,731,854            25.62
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                6,438              0.10
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              92,742              1.37
A2  พืชไร่                  1,046,164         15.48
A200 ไร่ร้าง                                18,664              0.28
A201 พืชไร่ผสม                                  3,961              0.06
A202 ข้าวโพด                           382,260              5.66
A203 อ้อย                            192,945              2.85
A204 มันสำปะหลัง                             344,174              5.09
A205 สับปะรด                                67,667              1.00
A207 ฝ้าย                                        30                   -  
A208 ถั่วเขียว                                        39                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                       25                   -  
A216 ข้าวไร่                                22,320              0.33
A218 มันแกว                                         23                   -  
A220 แตงโม                                        75                   -  
A222 ขิง                              10,624              0.16
A223 กะหล่ำปลี                                 3,275              0.05
A229 พริก                                        82                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     446,485          6.62
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                6,846              0.10
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     392              0.01
A302 ยางพารา                             354,590              5.25
A303 ปาล์มน้ำมัน                                17,975              0.27
A304 ยูคาลิปตัส                                31,569              0.47
A305 สัก                                31,364              0.46
A306 สะเดา                                     188                   -  
A309 ประดู่                                     267                   -  
A312 กาแฟ                                        46                   -  
A314 หม่อน                                  1,358              0.02
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,043              0.02
A318 จามจุรี                                        19                   -  
A319 ตีนเป็ด                                       90                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      22                   -  
A322 กฤษณา                                    330              0.01
A323 ตะกู                                   386              0.01
A4  ไม้ผล                     148,752          2.20
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,102              0.03
A401 ไม้ผลผสม                                  8,357              0.12
A402 ส้ม                                     421              0.01
A403  ทุเรียน                                      97                   -  
A404 เงาะ                                     395              0.01
A405 มะพร้าว                                     630              0.01
A406 ลิ้นจี่                                     189                   -  
A407 มะม่วง                                99,810              1.48
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        70                   -  
A409 พุทรา                                        26                   -  
A410 น้อยหน่า                                     190                   -  
A411 กล้วย                                16,174              0.24
A412 มะขาม                                11,253              0.17
A413 ลำไย                                   4,221              0.06
A414 ฝรั่ง                                        75                   -  
A415 มะละกอ                                    175                   -  
A416 ขนุน                                     319              0.01
A417 กระท้อน                                     389              0.01
A418 ชมพู่                                        54                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       25                   -  
A422 มะนาว                                     478              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                    119                   -  
A426 แก้วมังกร                                        93                   -  
A427 ส้มโอ                                   686              0.01
A428 ละมุด                                      20                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                2,253              0.03
A430 มะไฟ ละไม                                   131                   -  
A5  พืชสวน                         3,337          0.04
A501 พืชสวนผสม                                     517              0.01
A502 พืชผัก                                  2,208              0.03
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   122                   -  
A504 องุ่น                                        33                   -  
A505 พริกไทย                                   186                   -  
A509 พืชสมุนไพร                                   271                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                              91              -  
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                        40                   -  
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                       51                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         7,803          0.11
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  3,614              0.05
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,501              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,400              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,288              0.02
A8  พืชน้ำ                               8              -  
A801 พืชน้ำผสม                                          8                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,345          0.05
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       64                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                3,262              0.05
A905 ฟาร์มจระเข้                                        19                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           534          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   534              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,610,669      38.62
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  2,683              0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             452,891              6.70
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             205,046              3.03
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,871,873            27.69
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  2,674              0.04
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                75,502              1.12
W  พื้นที่น้ำ                134,350        1.99
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              61,783              0.91
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              13,727              0.20
W201 อ่างเก็บน้ำ                               34,174              0.51
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                12,713              0.19
W203 คลองชลประทาน                               11,953              0.18
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                162,684        2.40
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                18,126              0.27
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           110,412              1.63
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   118                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              20,966              0.31
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,135              0.02
M301 เหมืองแร่                                     221                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                   1,125              0.02
M303 บ่อทราย                                   1,256              0.02
M304 บ่อดิน                                 3,525              0.05
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   467              0.01
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      58                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   5,012              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         263                   -  
รวมทั้งหมด            6,759,909    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 10,815.854 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง