สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพะเยา  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                160,373           4.05
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              21,880 0.55
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           103,049 2.60
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   639 0.02
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      31                        -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              21,947 0.56
U405 ถนน                                4,048 0.10
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    225 0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,844 0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   961 0.03
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    481 0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   118                        -  
U603 สุสาน ป่าช้า                                  1,999 0.05
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    101                        -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      50                        -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,587,973         40.10
A1 พื้นที่นา                    720,869            18.23
A100 นาร้าง                                   6,652 0.17
A101 นาข้าว                           693,655 17.52
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              10,092 0.26
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   117                        -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                   184 0.01
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   151                        -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                      34                        -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   577 0.02
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                4,686 0.12
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                   195 0.01
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      27                        -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                3,600 0.09
A101+A512 นาข้าว+แคนตาลูป                                   208 0.01
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   691 0.02
A2  พืชไร่                     328,129              8.28
A200 ไร่ร้าง                                28,397 0.72
A201 พืชไร่ผสม                                        73                        -  
A202 ข้าวโพด                           267,789 6.76
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                   665 0.02
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                   563 0.01
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                                   302 0.01
A202+A210 ข้าวโพด+ถั่วลิสง                                      19                        -  
A202+A212 ข้าวโพด+ถั่วดำ ถั่วแดง                                      22                        -  
A202+A228 ข้าวโพด+ทานตะวัน                                       14                        -  
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                      18                        -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                1,599 0.04
A203 อ้อย                                 1,105 0.03
A204 มันสำปะหลัง                                16,443 0.42
A205 สับปะรด                                  1,324 0.03
A206 ยาสูบ                                 1,110 0.03
A208 ถั่วเขียว                                2,584 0.07
A209 ถั่วเหลือง                                         83                        -  
A210 ถั่วลิสง                                        77                        -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                    167 0.00
A216 ข้าวไร่                                  5,633 0.14
A220 แตงโม                                        66                        -  
A228 ทานตะวัน                                       17                        -  
A229 พริก                                        59                        -  
A3  ไม้ยืนต้น                     246,482              6.22
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                5,477 0.14
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     548 0.01
A302 ยางพารา                             188,003 4.75
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  4,733 0.12
A304 ยูคาลิปตัส                                  2,340 0.06
A305 สัก                                39,661 1.00
A308 กระถิน                                      22                        -  
A309 ประดู่                                     101                        -  
A312 กาแฟ                                  1,057 0.03
A314 หม่อน                                     158                        -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,298 0.03
A318 จามจุรี                                  2,959 0.08
A319 ตีนเป็ด                                       31                        -  
A322 กฤษณา                                       26                        -  
A323 ตะกู                                      68                        -  
A4  ไม้ผล                     181,720              4.58
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,373 0.06
A401 ไม้ผลผสม                                  2,216 0.06
A402 ส้ม                                        76                        -  
A403 ทุเรียน                                   138                        -  
A404 เงาะ                                     435 0.01
A405 มะพร้าว                                     911 0.02
A406 ลิ้นจี่                                19,972 0.51
A407 มะม่วง                                10,276 0.26
A408 มะม่วงหิมพานต์                                     195 0.01
A409 พุทรา                                        54                        -  
A410 น้อยหน่า                                        29                        -  
A411 กล้วย                                  2,706 0.07
A412 มะขาม                                  5,936 0.15
A413 ลำไย                              135,130 3.41
A414 ฝรั่ง                                     150                        -  
A415 มะละกอ                                    152                        -  
A416 ขนุน                                        19                        -  
A417 กระท้อน                                     218 0.01
A422 มะนาว                                     159 0.00
A426 แก้วมังกร                                     451 0.01
A427 ส้มโอ                                   109                        -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      15                        -  
A5  พืชสวน                         2,705              0.06
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                   157 0.00
A502 พืชผัก                                  2,448 0.06
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      35                        -  
A506 สตรอเบอรี่                                        10                        -  
A507 เสาวรส                                       44                        -  
A512 แคนตาลูป                                      11                        -  
A6  ไร่หมุนเวียน                        89,363              2.27
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                27,132 0.69
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                              55,282 1.40
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                   6,949 0.18
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         4,944              0.12
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,174 0.03
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                3,176 0.08
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    472 0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    122 0.00
A8  พืชน้ำ                               5                 -  
A802 กก                                        5                        -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        13,323              0.33
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    563 0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              12,749 0.32
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                      11                        -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           433              0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   433 0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,061,247         52.07
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                11,419 0.29
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             503,059 12.71
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                42,333 1.07
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,498,578 37.85
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        16                        -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                  5,842 0.15
W  พื้นที่น้ำ                 88,292           2.23
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              28,837 0.73
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              19,542 0.49
W201 อ่างเก็บน้ำ                               24,142 0.61
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                14,551 0.37
W203 คลองชลประทาน                                 1,220 0.03
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 61,527           1.55
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  3,283 0.08
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              40,960 1.04
M201 พื้นที่ลุ่ม                              10,039 0.25
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   263 0.01
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                      49                        -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                   697 0.02
M301 เหมืองแร่                                  2,148 0.05
M302 บ่อลูกรัง                                      733 0.02
M303 บ่อทราย                                         74                        -  
M304 บ่อดิน                                 1,246 0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      12                        -  
M403 ที่หินโผล่                                     379 0.01
M405 พื้นที่ถม                                   1,488 0.04
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         156                        -  
รวมทั้งหมด            3,959,412       100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,335.060 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง