สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสุโขทัย  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                222,753        5.39
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              15,615              0.38
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           149,800              3.63
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      27                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              31,802              0.77
U401 สนามบิน                                1,988              0.05
U402 สถานีรถไฟ                                          2                   -  
U405 ถนน                              10,745              0.26
U406 ทางรถไฟ                                   109                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       76                   -  
U501 นิคมอุตสาหกรรม                                       95                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  6,699              0.16
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,681              0.04
U600 สถานที่ร้าง                                    148                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,370              0.06
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                1,142              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                     241              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    181                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                      32                   -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม             2,457,777      59.61
A1 พื้นที่นา                 1,307,669         31.72
A100 นาร้าง                                   1,934              0.05
A101 นาข้าว                        1,229,240            29.82
A101+A201 นาข้าว+พืชไร่ผสม                                      25                   -  
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                3,064              0.07
A101+A204 นาข้าว+มันสำปะหลัง                                   893              0.02
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              48,904              1.19
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                   243              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      56                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   184                   -  
A101+A236 นาข้าว+เผือก                                       42                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                   167                   -  
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      53                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              22,864              0.56
A2  พืชไร่                     788,306         19.12
A200 ไร่ร้าง                                  8,467              0.21
A201 พืชไร่ผสม                                     904              0.02
A202 ข้าวโพด                              42,599              1.03
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                   407              0.01
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                              21,056              0.51
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      13                   -  
A203 อ้อย                            542,340            13.16
A204 มันสำปะหลัง                             167,193              4.06
A204+A208 มันสำปะหลัง+ถั่วเขียว                                      69                   -  
A206 ยาสูบ                                 5,050              0.12
A206+A502 ยาสูบ+พืชผัก                                      10                   -  
A208 ถั่วเขียว                                      85                   -  
A216 ข้าวไร่                                        70                   -  
A229 พริก                                        43                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     138,845          3.38
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                3,098              0.08
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     375              0.01
A302 ยางพารา                                65,405              1.59
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  9,975              0.24
A304 ยูคาลิปตัส                                  7,763              0.19
A305 สัก                                45,597              1.11
A306 สะเดา                                     127                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       47                   -  
A308 กระถิน                                   303              0.01
A309 ประดู่                                     238              0.01
A312 กาแฟ                                  5,628              0.14
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                      89                   -  
A318 จามจุรี                                        53                   -  
A322 กฤษณา                                       16                   -  
A323 ตะกู                                   131                   -  
A4  ไม้ผล                     205,439          4.96
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,369              0.03
A401 ไม้ผลผสม                                58,739              1.42
A402 ส้ม                                74,257              1.80
A403  ทุเรียน                                1,324              0.03
A405 มะพร้าว                                     101                   -  
A406 ลิ้นจี่                                        11                   -  
A407 มะม่วง                                41,766              1.01
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      21                   -  
A409 พุทรา                                  1,409              0.03
A410 น้อยหน่า                                        82                   -  
A411 กล้วย                                17,448              0.42
A412 มะขาม                                     756              0.02
A413 ลำไย                                   4,045              0.10
A414 ฝรั่ง                                     200                   -  
A415 มะละกอ                                    711              0.02
A416 ขนุน                                        42                   -  
A417 กระท้อน                                     142                   -  
A418 ชมพู่                                        40                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                    343              0.01
A422 มะนาว                                     772              0.02
A427 ส้มโอ                                   174                   -  
A428 ละมุด                                1,121              0.03
A429 มะปราง มะยงชิด                                   324              0.01
A430 มะไฟ ละไม                                   242              0.01
A5  พืชสวน                             62              -  
A502 พืชผัก                                        51                   -  
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      11                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                              73              -  
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                        73                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,722          0.31
A700 โรงเรือนร้าง                                   253              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  9,898              0.24
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   981              0.02
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,059              0.03
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    531              0.01
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          2,586          0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    223              0.01
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                2,363              0.06
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                         2,075          0.05
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                2,075              0.05
F  พื้นที่ป่าไม้             1,285,638      31.19
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     378              0.01
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             328,381              7.97
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                89,905              2.18
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                             818,347            19.85
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                        44                   -  
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                48,583              1.18
W  พื้นที่น้ำ                120,766        2.94
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              67,656              1.64
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              10,155              0.25
W201 อ่างเก็บน้ำ                               18,431              0.45
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                17,305              0.42
W203 คลองชลประทาน                                 7,219              0.18
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 35,623        0.87
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  1,169              0.03
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              24,235              0.59
M201 พื้นที่ลุ่ม                                2,596              0.06
M201+A206 พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ                                    235              0.01
M201+A229 พื้นที่ลุ่ม+พริก                                      52                   -  
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,859              0.05
M301 เหมืองแร่                                     338              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                   1,171              0.03
M303 บ่อทราย                                           9                   -  
M304 บ่อดิน                                         4                   -  
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   678              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                        4                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   3,071              0.07
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         202                   -  
รวมทั้งหมด            4,122,557    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,596.092 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,122,557 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง