สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.2559  
  ดูแผนที่ประกอบ…  
  สัญลักษณ์     ประเภทการใช้ที่ดิน     เนื้อที่  
  ไร่     ร้อยละ  
  U     พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง            178,688            3.64
U101   ตัวเมืองและย่านการค้า                        14,718                      0.30
  U201     หมู่บ้านบนพื้นราบ                      139,753                      2.85
  U301     สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        16,684                      0.34
  U401     สนามบิน                              180                        -   
  U403     สถานีขนส่ง                                   9                        -   
  U405     ถนน                              958                      0.02
  U500     โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                              160                        -   
  U502     โรงงานอุตสาหกรรม                           4,177                      0.09
  U503     ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                              743                      0.02
  U600     สถานที่ร้าง                              154                        -   
  U601     สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              354                      0.01
  U602     รีสอร์ท,โรงแรม,เกสต์เฮ้าส์                              213                        -   
  U603     สุสาน,ป่าช้า                              159                        -   
  U605     สถานีบริการน้ำมัน                              167                        -   
  U7     สนามกอล์ฟ                              259                      0.01
  A     พื้นที่เกษตรกรรม          1,635,051           33.00
  A1   พื้นที่นา               737,738              15.06
  A100     นาร้าง                              448                      0.01
  A101     นาข้าว                       728,236                    14.86
  A101+A202     นาข้าว + ข้าวโพด                           4,031                      0.08
  A101+A204     นาข้าว + มันสำปะหลัง                              860                      0.02
  A101+A220     นาข้าว + แตงโม                              456                      0.01
  A101+A236     นาข้าว + เผือก                                24                        -   
  A101+A502     นาข้าว + พืชผัก                              328                      0.01
  M201+A101     พื้นที่ลุ่ม + นาข้าว                           3,355                      0.07
  A2     พืชไร่                 564,618              11.55
  A200     ไร่ร้าง                           7,378                      0.15
  A201     พืชไร่ผสม                           5,692                      0.12
  A202     ข้าวโพด                      287,856                      5.88
  A202+A502     ข้าวโพด + พืชผัก                              705                      0.02
  A203     อ้อย                      124,893                      2.55
  A204     มันสำปะหลัง                      102,843                      2.10
A205   สับปะรด                        32,898                      0.67
A209   ถั่วเหลือง                              408                      0.01
A210   ถั่วลิสง                                21                        -   
A216   ข้าวไร่                              659                      0.02
A220   แตงโม                              312                      0.01
A222   ขิง                                19                        -   
  A229     พริก                              934                      0.02
  A3     ไม้ยืนต้น                 131,448                2.69
  A300     ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                              248                      0.01
  A301     ไม้ยืนต้นผสม                                38                        -   
  A302     ยางพารา                        25,854                      0.53
  A303     ปาล์มน้ำมัน                           4,312                      0.09
  A304     ยูคาลิปตัส                           9,958                      0.20
  A305     สัก                        89,045                      1.82
  A306     สะเดา                              278                      0.01
  A308     กระถินบ้าน                                53                        -   
  A309     ประดู่                              120                        -   
  A312     กาแฟ                              270                      0.01
  A314     หม่อน                                93                        -   
  A315     ไผ่(ไผ่ตง ไผ่หวาน ปลูกเพื่อการค้า)                              873                      0.02
  A318     จามจุรี                                56                        -   
  A322     กฤษณา                              153                        -   
  A323     ตะกู                                97                        -   
  A4     ไม้ผล                 130,794                2.65
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                            823                      0.02
A401 ไม้ผลผสม                      28,146                      0.57
A402 ส้ม                            319                      0.01
A403 ทุเรียน                         4,987                      0.10
A404 เงาะ                            107                        -   
A405 มะพร้าว                            230                        -   
A406 ลิ้นจี่                              74                        -   
A407 มะม่วง                      10,129                      0.21
A408 มะม่วงหิมพานต์                      20,395                      0.42
A409 พุทรา                            312                      0.01
A410 น้อยหน่า                            218                        -   
A411 กล้วย                      12,814                      0.26
A412 มะขาม                      34,784                      0.71
A413 ลำไย                         6,391                      0.13
A414 ฝรั่ง                              72                        -   
A415 มะละกอ                            144                        -   
A416 ขนุน                            110                        -   
A417 กระท้อน                            196                        -   
A418 ชมพู่                              19                        -   
A420 ลางสาด ลองกอง                         7,918                      0.16
A422 มะนาว                            330                      0.01
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                              10                        -   
A426 แก้วมังกร                            132                        -   
A427 ส้มโอ                            241                        -   
A428 ละมุด                              37                        -   
A429 มะปราง มะยงชิด                         1,801                      0.04
A430 มะไฟ                              55                        -   
  A5     พืชสวน                    5,624                0.11
  A500     พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                18                 -   
  A501     พืชสวนผสม                                29                        -   
  A502     พืชผัก                           5,230                      0.11
  A503     ไม้ดอก ไม้ประดับ                              226                        -   
  A509     พืชสมุรไพร                              121                        -   
  A6     ไร่หมุนเวียน                   60,225                1.23
  A600     ไร่ร้าง                        29,314                      0.60
  A602     ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)                        30,430                      0.62
  A616     ข้าวไร่ (ไร่หมุนเวียน)                              481                      0.01
  A7     ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    3,644                0.07
  A700     โรงเรือนร้าง                              116                        -   
  A701     ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           1,258                      0.03
  A702     โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                           1,157                      0.02
  A703     โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                              589                      0.01
  A704     โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              524                      0.01
  A8     พืชน้ำ                          6                        -   
  A803     บัว                                   6                        -   
  A9     สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        576                0.01
  A900     สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                20                 -   
  A902     สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              556                      0.01
  A0     เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       378                0.01
  A001     เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              378                      0.01
  F     พื้นที่ป่าไม้          2,819,644           57.56
  F100     ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           3,801                      0.08
  F101     ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                      389,469                      7.95
  F200      ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        70,543                      1.44
  F201      ป่าผลัดใบสมบูรณ์                   2,343,599                    47.84
  F501     ป่าปลูกสมบูรณ์                        12,232                      0.25
  W     พื้นที่น้ำ            218,035            4.45
  W101       แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        26,906                      0.55
  W102       หนอง  บึง ทะเลสาบ                        18,668                      0.38
  W201       อ่างเก็บน้ำ                      165,362                      3.38
  W202     บ่อน้ำในไร่นา                           5,021                      0.10
  W203     คลองชลประทาน                           2,078                      0.04
  M     พื้นที่เบ็ดเตล็ด              47,702            0.97
  M101       ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                           1,285                      0.03
  M102      ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                        38,163                      0.78
  M201     พื้นที่ลุ่ม                           4,623                      0.09
  M300     เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              142                        -   
  M301     เหมืองแร่                           1,030                      0.02
  M302     บ่อลูกรัง                                10                        -   
  M303     บ่อทราย                                30                        -   
  M304     บ่อดิน                           1,609                      0.03
  M401     พื้นที่กองวัสดุ                                32                        -   
  M402     พื้นที่ดินถล่ม                                13                        -   
  M403     ที่หินโผล่                              248                      0.01
  M405     พื้นที่ถม                              414                      0.01
  M601     หาดทราย                                27                        -   
  M701     ที่ทิ้งขยะ                                76                        -   
  รวม          4,899,120         100.00
    ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน   สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน