สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดแพร่  ปี พ.ศ. 2563
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                146,421        3.59
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              17,062              0.42
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                      39                   -  
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                              91,856              2.25
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                   577              0.02
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              22,515              0.55
U401 สนามบิน                                   426              0.01
U405 ถนน                                4,216              0.10
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       66                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  4,715              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                   772              0.02
U600 สถานที่ร้าง                                       23                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                    383              0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                   475              0.01
U603 สุสาน ป่าช้า                                  2,806              0.07
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    153                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                   337              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             1,200,192      29.37
A1 พื้นที่นา                    387,607          9.49
A100 นาร้าง                                   2,144              0.05
A101 นาข้าว                           266,225              6.52
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                           102,512              2.51
A101+A204 นาข้าว+มัน                                   149                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                              13,181              0.32
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      38                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                1,350              0.03
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                   199              0.01
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      34                   -  
A101+A223 นาข้าว+กะหล่ำปลี                                      65                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                   613              0.02
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                                1,097              0.03
A2  พืชไร่                     437,768         10.70
A200 ไร่ร้าง                                11,785              0.29
A201 พืชไร่ผสม                                        10                   -  
A202 ข้าวโพด                           377,152              9.23
A202+A206 ข้าวโพด+ยาสูบ                                      44                   -  
A202+A208 ข้าวโพด+ถั่วเขียว                                      36                   -  
A202+A209 ข้าวโพด+ถั่วเหลือง                                      28                   -  
A202+A229 ข้าวโพด+พริก                                   773              0.02
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                      76                   -  
A203 อ้อย                                 6,645              0.16
A204 มันสำปะหลัง                                38,357              0.94
A205 สับปะรด                                     133                   -  
A206 ยาสูบ                                   171                   -  
A208 ถั่วเขียว                                      34                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                   568              0.01
A220 แตงโม                                        33                   -  
A223 กะหล่ำปลี                                1,583              0.04
A229 พริก                                     340              0.01
A3  ไม้ยืนต้น                     278,160          6.79
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                1,385              0.03
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  1,740              0.04
A302 ยางพารา                                40,406              0.99
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  2,131              0.05
A304 ยูคาลิปตัส                                     957              0.02
A305 สัก                             224,097              5.48
A306 สะเดา                                        11                   -  
A308 กระถิน                                   133                   -  
A312 กาแฟ                                     172              0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   881              0.02
A318 จามจุรี                                6,189              0.15
A323 ตะกู                                      58                   -  
A4  ไม้ผล                       82,392          2.03
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                2,114              0.05
A401 ไม้ผลผสม                                15,374              0.38
A402 ส้ม                                32,591              0.80
A403  ทุเรียน                                3,438              0.09
A404 เงาะ                                     169                   -  
A405 มะพร้าว                                     156                   -  
A406 ลิ้นจี่                                     477              0.01
A407 มะม่วง                                  1,842              0.05
A408 มะม่วงหิมพานต์                                      34                   -  
A409 พุทรา                                   250              0.01
A410 น้อยหน่า                                        18                   -  
A411 กล้วย                                  1,306              0.03
A412 มะขาม                                12,027              0.30
A413 ลำไย                                   7,951              0.20
A414 ฝรั่ง                                        14                   -  
A415 มะละกอ                                    263              0.01
A416 ขนุน                                        13                   -  
A417 กระท้อน                                        21                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                 3,395              0.08
A422 มะนาว                                     129                   -  
A425 มะกอกน้ำ มะกอกฝรั่ง                                      24                   -  
A426 แก้วมังกร                                     719              0.02
A427 ส้มโอ                                      42                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                      25                   -  
A5  พืชสวน                           830          0.02
A502 พืชผัก                                     747              0.02
A505 พริกไทย                                      19                   -  
A507 องุ่น                                        40                   -  
A511 หวาย                                      24                   -  
A6 ไร่หมุนเวียน                        8,845          0.21
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                  1,763              0.04
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                6,932              0.17
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                    150                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         3,196          0.09
A700 โรงเรือนร้าง                                   263              0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  1,447              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                   536              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                    346              0.01
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    604              0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            696          0.02
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                       14                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                   682              0.02
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           698          0.02
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   698              0.02
F  พื้นที่ป่าไม้             2,645,649      64.74
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                     736              0.02
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             437,396            10.70
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                              56,655              1.39
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          2,150,862            52.63
W  พื้นที่น้ำ                 47,033        1.14
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              22,174              0.54
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                1,738              0.04
W201 อ่างเก็บน้ำ                               16,800              0.41
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                  3,395              0.08
W203 คลองชลประทาน                                 2,926              0.07
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 47,329        1.16
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  3,646              0.09
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              30,801              0.75
M201 พื้นที่ลุ่ม                                2,597              0.06
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                   465              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                2,846              0.07
M301 เหมืองแร่                                1,990              0.05
M302 บ่อลูกรัง                                   1,034              0.03
M303 บ่อทราย                                      518              0.01
M304 บ่อดิน                                 1,869              0.05
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      58                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   1,180              0.03
M601 หาดทราย                                      78                   -  
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         247              0.01
รวมทั้งหมด            4,086,624    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 6,538.598 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,086,624 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง