สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง          208,380              7.36
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                     18,092                        0.64
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                          168                        0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                  147,002                        5.19
U300 สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ ร้าง                             71                             -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                     17,390                        0.62
U402 สถานีรถไฟ                               27                             -  
U405 ถนน                     10,174                        0.36
U406 ทางรถไฟ                       1,988                        0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                          187                        0.01
U501 นิคมอุตสาหกรรม                        1,346                        0.05
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                         8,301                        0.29
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                       1,391                        0.05
U600 สถานที่ร้าง                              69                             -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           380                        0.01
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                          873                        0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                            333                        0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                           339                        0.01
U701 สนามกอล์ฟ                          249                        0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม        2,445,103            86.33
A1 พื้นที่นา           2,104,082                74.29
A100 นาร้าง                          3,462                        0.12
A101 นาข้าว               2,087,894                      73.73
A101+ A202 นาข้าว + ข้าวโพด                        5,965                        0.21
A101+ A204 นาข้าว + มันสำปะหลัง                               20                             -  
A101+ A208 นาข้าว + ถั่วเขียว                          5,859                        0.21
A101+ A215 นาข้าว + งา                                83                             -  
A101+ A219 นาข้าว + มันเทศ                                15                             -  
A101+ A220 นาข้าว + แตงโม                             326                        0.01
A101+ A502 นาข้าว + พืชผัก                               87                             -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม + นาข้าว                          371                        0.01
A2  พืชไร่              180,375                  6.38
A200  ไร่ร้าง                          1,942                        0.07
A202 ข้าวโพด                      45,357                        1.60
A202 + A208 ข้าวโพด + ถั่วเขียว                           181                        0.01
A203 อ้อย                   104,487                        3.69
A204 มันสำปะหลัง                      27,350                        0.97
A208 ถั่วเขียว                            229                        0.01
A209 ถั่วเหลือง                                16                             -  
A219 มันเทศ                               12                             -  
A220 แตงโม                            272                        0.01
A222 ขิง                                     121                             -  
A229 พริก                           221                        0.01
A236 เผือก                           187                        0.01
A3  ไม้ยืนต้น                35,621                  1.26
A300  ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                           102                             -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                         2,862                        0.10
A302 ยางพารา                         3,850                        0.14
A303 ปาล์มน้ำมัน                            420                        0.02
A304 ยูคาลิปตัส                       10,405                        0.37
A305 สัก                       16,162                        0.57
A306 สะเดา                            639                        0.02
A308 กระถิน                             51                             -  
A309 ประดู่                            285                        0.01
A314 หม่อน                           235                        0.01
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                          405                        0.02
A318 จามจุรี                              72                             -  
A323 ตะกู                          133                             -  
A4  ไม้ผล              111,190                  3.91
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                          890                        0.03
A401 ไม้ผลผสม                       11,781                        0.42
A402 ส้ม                       2,988                        0.11
A403 ทุเรียน                          136                             -  
A405 มะพร้าว                            477                        0.02
A407 มะม่วง                     33,492                        1.18
A409 พุทรา                          105                             -  
A410 น้อยหน่า                               24                             -  
A411 กล้วย                       23,844                        0.84
A412 มะขาม                       1,158                        0.04
A413 ลำไย                          124                             -  
A414 ฝรั่ง                            253                        0.01
A415 มะละกอ                           898                        0.03
A416 ขนุน                               76                             -  
A417 กระท้อน                               48                             -  
A418 ชมพู่                               72                             -  
A422 มะนาว                       12,413                        0.44
A424 มะขามเทศ                              21                             -  
A426 แก้วมังกร                               93                             -  
A427 ส้มโอ                     20,533                        0.73
A428 ละมุด                             14                             -  
A429 มะปราง มะยงชิด                       1,750                        0.06
A5  พืชสวน                  4,644                  0.16
A500  พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                           216                        0.01
A501  พืชสวนผสม                                10                             -  
A502 พืชผัก                         3,792                        0.13
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                          378                        0.01
A504 องุ่น                          231                        0.01
A509 พืชสมุนไพร                             17                             -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                  4,515                  0.16
A700 โรงเรือนร้าง                          497                        0.02
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                         1,269                        0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                          131                             -  
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        2,165                        0.08
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                           453                        0.02
A8  พืชน้ำ                     468                  0.02
A803 บัว                            468                        0.02
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   4,024                  0.14
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                           466                        0.02
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                             48                             -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       3,510                        0.12
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     184                  0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          184                        0.01
F  พื้นที่ป่าไม้            20,725              0.73
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                        1,211                        0.04
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                         9,765                        0.35
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                         9,625                        0.34
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                            124                             -  
W  พื้นที่น้ำ            93,786              3.31
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                     54,559                        1.93
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                     18,965                        0.67
W201 อ่างเก็บน้ำ                           890                        0.03
W202 บ่อน้ำในไร่นา                     13,677                        0.48
W203 คลองชลประทาน                        5,695                        0.20
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด            63,889              2.27
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                         4,558                        0.16
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                     42,084                        1.49
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                             97                             -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                       4,469                        0.16
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          430                        0.02
M301 เหมืองแร่                       6,735                        0.24
M302 บ่อลูกรัง                       2,996                        0.11
M304 บ่อดิน                           920                        0.03
M401 พื้นที่กองวัสดุ                             44                             -  
M405 พื้นที่ถม                          1,416                        0.05
M701 ที่ทิ้งขยะ                              140                        0.01
รวมทั้งหมด       2,831,883          100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,531.013 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,831,883 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง