สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2564
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                531,516        4.24
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              45,802              0.36
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                5,817              0.05
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           309,946              2.47
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                              44,928              0.36
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              74,820              0.60
U401 สนามบิน                                1,518              0.01
U402 สถานีรถไฟ                                       65                   -  
U403 สถานีขนส่ง                                        33                   -  
U405 ถนน                                4,927              0.04
U406 ทางรถไฟ                                   253                   -  
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                    240                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                14,669              0.12
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                1,099              0.01
U600 สถานที่ร้าง                                    941              0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                               10,316              0.08
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                6,855              0.06
U603 สุสาน ป่าช้า                                  3,567              0.03
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    369                   -  
U701 สนามกอล์ฟ                                5,351              0.04
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,128,175      24.88
A1 พื้นที่นา                    570,777          4.54
A100 นาร้าง                                 41,317              0.33
A101 นาข้าว                           412,601              3.28
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                              18,872              0.15
A101+A202+A206 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                   393                   -  
A101+A202+A217 นาข้าว+ข้าวโพด+มันฝรั่ง                                      64                   -  
A101+A202+A502 นาข้าว+ข้าวโพด+พืชผัก                                   628                   -  
A101+A206 นาข้าว+ยาสูบ                                4,599              0.04
A101+A208 นาข้าว+ถั่วเขียว                                      61                   -  
A101+A209 นาข้าว+ถั่วเหลือง                                   715              0.01
A101+A209+A502 นาข้าว+ถั่วเหลือง+พืชผัก                                      55                   -  
A101+A210 นาข้าว+ถั่วลิสง                                      29                   -  
A101+A217 นาข้าว+มันฝรั่ง                                2,196              0.02
A101+A217+A502 นาข้าว+มันฝรั่ง+พืชผัก                                   175                   -  
A101+A219 นาข้าว+มันเทศ                                   151                   -  
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      22                   -  
A101+A229 นาข้าว+พริก                                      46                   -  
A101+A502 นาข้าว+พืชผัก                              87,862              0.70
A101+A503 นาข้าว+ไม้ดอก ไม้ประดับ                                      57                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                                   934              0.01
A2  พืชไร่                     921,673          7.33
A200 ไร่ร้าง                                83,181              0.66
A201 พืชไร่ผสม                             278,906              2.22
A202 ข้าวโพด                           347,365              2.76
A202+A223 ข้าวโพด+กะหล่ำปลี                                      56                   -  
A202+A502 ข้าวโพด+พืชผัก                                   114                   -  
A203 อ้อย                                    766              0.01
A204 มันสำปะหลัง                                  6,334              0.05
A205 สับปะรด                                     319                   -  
A206 ยาสูบ                                    458                   -  
A206+A502 ยาสูบ+พืชผัก                                      84                   -  
A208 ถั่วเขียว                                        41                   -  
A209 ถั่วเหลือง                                      207                   -  
A210 ถั่วลิสง                                  1,115              0.01
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                    124                   -  
A214 ละหุ่ง                                        15                   -  
A216 ข้าวไร่                             155,397              1.24
A217 มันฝรั่ง                                     659              0.01
A219 มันเทศ                                     547              0.01
A220 แตงโม                                        95                   -  
A223 กะหล่ำปลี                               25,313              0.20
A224 มะเขือเทศ                               15,185              0.12
A229 พริก                                  5,329              0.04
A236 เผือก                                       63                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                       67,873          0.53
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                   429                   -  
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                  4,284              0.03
A302 ยางพารา                                39,200              0.31
A303 ปาล์มน้ำมัน                                  1,738              0.01
A304 ยูคาลิปตัส                                  1,764              0.01
A305 สัก                                15,974              0.13
A306 สะเดา                                        86                   -  
A307 สนประดิพัทธ์                                       40                   -  
A308 กระถิน                                      55                   -  
A312 กาแฟ                                  1,216              0.01
A313 ชา                                     226                   -  
A314 หม่อน                                        48                   -  
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                   784              0.01
A318 จามจุรี                                  1,915              0.02
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      30                   -  
A322 กฤษณา                                       64                   -  
A323 ตะกู                                      20                   -  
A4  ไม้ผล                     897,056          7.12
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                3,494              0.03
A401 ไม้ผลผสม                             104,877              0.83
A402 ส้ม                                73,935              0.59
A403 ทุเรียน                                   161                   -  
A404 เงาะ                                     415                   -  
A405 มะพร้าว                                     166                   -  
A406 ลิ้นจี่                                87,050              0.69
A407 มะม่วง                             115,140              0.92
A409 พุทรา                                     133                   -  
A410 น้อยหน่า                                        18                   -  
A411 กล้วย                                  6,690              0.05
A412 มะขาม                                     474                   -  
A413 ลำไย                              495,484              3.94
A414 ฝรั่ง                                        44                   -  
A415 มะละกอ                                    149                   -  
A416 ขนุน                                        71                   -  
A417 กระท้อน                                     190                   -  
A418 ชมพู่                                        23                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       44                   -  
A422 มะนาว                                     568              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                 7,486              0.06
A426 แก้วมังกร                                     170                   -  
A427 ส้มโอ                                   167                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                   107                   -  
A5  พืชสวน                     108,536          0.87
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                9,684              0.08
A501 พืชสวนผสม                                  6,103              0.05
A502 พืชผัก                                81,556              0.65
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                7,236              0.06
A504 องุ่น                                     114                   -  
A505 พริกไทย                                        24                   -  
A506 สตรอเบอรี่                                  3,483              0.03
A507 เสาวรส                                    291                   -  
A515 เห็ด                                      45                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                      545,391          4.35
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                             409,171              3.26
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                               53,845              0.43
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                              18,182              0.14
A610 ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                                      656              0.01
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                                 53,955              0.43
A623 กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                                  5,051              0.04
A624 มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                                   4,513              0.04
A629 พริก(ไร่หมุนเวียน)                                         18                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       12,429          0.10
A700 โรงเรือนร้าง                                   247                   -  
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  5,154              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,422              0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 2,295              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 3,311              0.03
A8  พืชน้ำ                             29              -  
A803 บัว                                        29                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          3,727          0.03
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    244                   -  
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                   281                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                3,202              0.03
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           684          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   684              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             8,573,048      68.22
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                98,344              0.78
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                          2,407,915            19.16
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             292,759              2.33
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          5,685,059            45.24
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  1,918              0.02
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                72,630              0.58
F601 วนเกษตรสมบูรณ์(กาแฟ)                              14,423              0.11
W  พื้นที่น้ำ                134,885        1.08
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              37,640              0.30
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                                4,108              0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ                               66,661              0.53
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                21,953              0.18
W203 คลองชลประทาน                                 4,523              0.04
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                199,287        1.58
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                28,951              0.23
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                           123,554              0.98
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                      44                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              17,800              0.14
M201+A201 พื้นที่ลุ่ม+พืชไร่ผสม                                2,168              0.02
M201+A202 พื้นที่ลุ่ม+ข้าวโพด                                4,537              0.04
M201+A502 พื้นที่ลุ่ม+พืชผัก                                   581              0.01
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                4,532              0.04
M301 เหมืองแร่                                  1,648              0.01
M302 บ่อลูกรัง                                      496                   -  
M303 บ่อทราย                                      916              0.01
M304 บ่อดิน                                 4,675              0.04
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                   174                   -  
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                   316                   -  
M402 พื้นที่ดินถล่ม                                      41                   -  
M403 ที่หินโผล่                                     421                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   7,942              0.06
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         491                   -  
รวมทั้งหมด           12,566,911    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,566,911 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง