สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพิษณุโลก  ปี พ.ศ. 2561
 ดูแผนที่ประกอบ… 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                372,817        5.52
U101 ตัวเมืองและย่านการค้า                              48,456              0.72
U200 หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง                                   659              0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นราบ                           249,576              3.69
U202 หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                                2,149              0.03
U300 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ ร้าง                                      12                   -  
U301 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                              42,084              0.62
U401 สนามบิน                                4,015              0.06
U403 สถานีขนส่ง                                        29                   -  
U405 ถนน                                4,741              0.07
U500 พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง                                       81                   -  
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                                  9,805              0.15
U503 ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร                                4,786              0.07
U600 สถานที่ร้าง                                       92                   -  
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                 2,702              0.04
U602 รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์                                2,225              0.03
U603 สุสาน ป่าช้า                                     723              0.01
U605 สถานีบริการน้ำมัน                                    397              0.01
U701 สนามกอล์ฟ                                   285              0.01
A  พื้นที่เกษตรกรรม             3,516,757      52.00
A1 พื้นที่นา                 1,709,275         25.30
A100 นาร้าง                                   3,209              0.05
A101 นาข้าว                        1,618,727            23.95
A101+A202 นาข้าว+ข้าวโพด                                7,915              0.12
A101+A220 นาข้าว+แตงโม                                      16                   -  
M201+A101 พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว                              79,408              1.18
A2  พืชไร่                  1,103,528         16.32
A200 ไร่ร้าง                                22,271              0.33
A201 พืชไร่ผสม                                  1,861              0.03
A202 ข้าวโพด                           331,800              4.91
A203 อ้อย                            308,929              4.57
A204 มันสำปะหลัง                             333,848              4.94
A205 สับปะรด                                71,305              1.06
A208 ถั่วเขียว                                        26                   -  
A212 ถั่วดำ ถั่วแดง                                       25                   -  
A216 ข้าวไร่                                19,828              0.29
A220 แตงโม                                     155                   -  
A222 ขิง                              10,409              0.15
A223 กะหล่ำปลี                                 2,925              0.04
A229 พริก                                     130                   -  
A236 เผือก                                        16                   -  
A3  ไม้ยืนต้น                     506,369          7.48
A300 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                                7,820              0.12
A301 ไม้ยืนต้นผสม                                     444              0.01
A302 ยางพารา                             407,367              6.03
A303 ปาล์มน้ำมัน                                26,429              0.39
A304 ยูคาลิปตัส                                28,392              0.42
A305 สัก                                31,375              0.46
A306 สะเดา                                     148                   -  
A309 ประดู่                                     176                   -  
A312 กาแฟ                                     100                   -  
A314 หม่อน                                  2,180              0.03
A315 ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                                1,336              0.02
A319 ตีนเป็ด                                       55                   -  
A321 ยมหอม มะฮอกกานี                                      22                   -  
A322 กฤษณา                                    284                   -  
A323 ตะกู                                   241                   -  
A4  ไม้ผล                     179,016          2.63
A400 ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                                1,496              0.02
A401 ไม้ผลผสม                                  7,659              0.11
A402 ส้ม                                     426              0.01
A403  ทุเรียน                                   209                   -  
A404 เงาะ                                     387              0.01
A405 มะพร้าว                                     759              0.01
A406 ลิ้นจี่                                     325              0.01
A407 มะม่วง                             124,891              1.85
A408 มะม่วงหิมพานต์                                        87                   -  
A409 พุทรา                                        24                   -  
A410 น้อยหน่า                                     474              0.01
A411 กล้วย                                19,207              0.28
A412 มะขาม                                12,902              0.19
A413 ลำไย                                   4,343              0.06
A414 ฝรั่ง                                     135                   -  
A415 มะละกอ                                    242                   -  
A416 ขนุน                                     285                   -  
A417 กระท้อน                                     388              0.01
A418 ชมพู่                                        66                   -  
A420 ลางสาด ลองกอง                                       28                   -  
A422 มะนาว                                     686              0.01
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                                    193                   -  
A424 มะขามเทศ                                       18                   -  
A426 แก้วมังกร                                     251                   -  
A427 ส้มโอ                                   729              0.01
A428 ละมุด                                      13                   -  
A429 มะปราง มะยงชิด                                2,646              0.04
A430 มะไฟ ละไม                                   147                   -  
A5  พืชสวน                         4,495          0.07
A500 พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                                      20                   -  
A501 พืชสวนผสม                                     301              0.01
A502 พืชผัก                                  3,404              0.05
A503 ไม้ดอก ไม้ประดับ                                   151                   -  
A504 องุ่น                                        33                   -  
A505 พริกไทย                                   338              0.01
A509 พืชสมุนไพร                                   231                   -  
A512 แคนตาลูป                                      17                   -  
A6  ไร่หมุนเวียน                              82              -  
A600 ไร่หมุนเวียนร้าง                                        32                   -  
A601 พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                                       50                   -  
A7  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         7,935          0.12
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                  2,942              0.04
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                1,732              0.03
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                 1,486              0.02
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                 1,775              0.03
A8  พืชน้ำ                           229              -  
A803 บัว                                     202                   -  
A807 ผักกะเฉด                                        27                   -  
A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          5,042          0.07
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    122                   -  
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                4,890              0.07
A905 ฟาร์มจระเข้                                        30                   -  
A0  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           786          0.01
A001 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                   786              0.01
F  พื้นที่ป่าไม้             2,591,171      38.32
F100 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                  2,702              0.04
F101 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             452,864              6.70
F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             192,969              2.85
F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          1,866,038            27.60
F500 ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                  2,937              0.04
F501 ป่าปลูกสมบูรณ์                                73,661              1.09
W  พื้นที่น้ำ                138,538        2.05
W101 แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                              62,515              0.92
W102 หนอง บึง ทะเลสาบ                              13,865              0.21
W201 อ่างเก็บน้ำ                               34,950              0.52
W202 บ่อน้ำในไร่นา                                15,091              0.22
W203 คลองชลประทาน                               12,117              0.18
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด                140,626        2.11
M101 ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                21,592              0.32
M102 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              85,551              1.27
M103 ไผ่ป่า ไผ่หนาม                                   118                   -  
M201 พื้นที่ลุ่ม                              15,244              0.23
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,339              0.02
M301 เหมืองแร่                                     178                   -  
M302 บ่อลูกรัง                                   1,074              0.02
M303 บ่อทราย                                   1,877              0.03
M304 บ่อดิน                                 4,404              0.07
M305 พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน                                1,058              0.02
M401 พื้นที่กองวัสดุ                                      73                   -  
M405 พื้นที่ถม                                   7,830              0.12
M701 ที่ทิ้งขยะ                                         288              0.01
รวมทั้งหมด            6,759,909    100.00
หมายเหตุ 1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย
2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก
กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 10,815.854 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร่
3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง